Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điểm sáng trong thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới ở Phong Điền
Ngày cập nhật 30/03/2023
Bộ mặt đô thị Phong Điền ngày càng khang trang

     Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Phong Điền đã mang lại những hiệu quả thiết thực, không những giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân mà còn làm thay đổi toàn bộ diện mạo nhiều vùng nông thôn. Trong những năm qua, Cấp ủy và chính quyền huyện Phong Điền đã nỗ lực, phát huy những kết quả đạt được để xây dựng huyện đạt các tiêu chí huyện NTM vào cuối năm 2023.

 

     Theo Bí thư Huyện ủy Phong Điền Võ Văn Vui, để đạt được mục tiêu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV và đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023, BTV Huyện ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và chính quyền địa phương ở các xã, thị trấn cũng như UBND huyện phải bám sát các tiêu chí khó, tập trung nguồn lực cho các địa phương chưa đạt chuẩn NTM. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 08/9/2022 về xây dựng huyện Phong Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023 để tổ chức thẩm tra, đánh giá việc thực hiện 19 tiêu chí NTM tại các địa phương. Ngoài ra, căn cứ vào bộ tiêu chí xây dựng NTM (theo quy định của Trung ương, tỉnh), UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, ban ngành phụ trách hướng dẫn, chỉ đạo, tổng hợp, thẩm tra và đánh giá theo quy định.

     Những kết quả tích cực

     Đến nay, toàn huyện có 10 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM (Phong Hải, Phong An, Phong Hiền, Điền Lộc, Phong Hòa, Điền Hải, Phong Mỹ, Phong Thu, Điền Hòa và Điền Môn), có 03 xã đã trình hồ sơ tại tỉnh (Phong Xuân, Phong Bình, Điền Hương), 02 xã đang hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn (Phong Sơn, Phong Chương), tiếp tục rà soát 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Phong An, Điền Lộc và Phong Hiền). Đối với tiêu chí cấp huyện, huyện đã tập trung củng cố xây dựng các tiêu chí huyện NTM, các tiêu chí đã đạt (theo chuẩn NTM giai đoạn 2021- 2025) gồm: Tiêu chí 1- Quy hoạch; tiêu chí 2 - Giao thông; tiêu chí 3 - Thủy lợi; tiêu chí 4 - Điện; tiêu chí 6 - Kinh tế; tiêu chí số 9 - Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công ; UBND huyện đã tăng cường huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn lực phù hợp, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Trung ương, tỉnh và nguồn ngân sách huyện, xã; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động nguồn lực của nhân dân, các đơn vị tài trợ. Thực hiện chính sách đầu tư, hỗ trợ theo cơ chế đặc thù trong xây dựng NTM (về đường giao thông, kênh mương, hỗ trợ sản xuất,…) như triển khai thực hiện xây dựng nhiều công trình xây dựng mới, sữa chữa, chỉnh trang diện mạo đô thị nông thôn (trong đó ưu tiên cho các xã đạt chuẩn NTM gồm xã Phong Xuân, Phong Bình, Điền Hương, Phong Sơn và Phong Chương, các xã xây dựng NTM nâng cao (Điền Lộc, Phong An và Phong Hiền) với tổng kinh phí thực hiện toàn huyện khoảng 300,718 tỷ đồng,....

Cơ sở hạ tầng huyện Phong Điền được đầu tư kiên cố

     Có thể nói, bộ mặt nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội đã được đầu tư cơ bản khá đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng và có bước phát triển. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đã được triển khai và bước đầu được nhân rộng. Nhân dân đã hưởng ứng, có nhiều đóng góp về đất đai, tài sản trên đất; đầu tư nâng cấp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của gia đình; đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập; hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh trật tự. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ngày càng giảm. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn; an ninh trật tự địa bàn nông thôn được đảm bảo; vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình ngày càng được tăng cường. 

     Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và địa phương đã chủ động tham gia, vận động, tuyên tuyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện đã gắn phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân; phong trào “5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thắp sáng làng quê” của huyện đoàn; “Giúp nhau phát triển kinh tế của hội Cựu chiến binh,… đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,…

     Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ về đích NTM

     Để thực hiện việc hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2023, góp phần xây dựng huyện trở thành Thị xã vào trước năm 2025. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, hưỡng dẫn với các địa phương, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để hoàn thành khung kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo đến năm 2025; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao; đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thủy lợi, hệ thống điện, nguồn nước sạch phục vụ sản xuất; khai thác có hiệu quả hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, vùng nuôi lợn tập trung theo hướng an toàn sinh học và vùng trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, khuyến nông, khuyến công có hiệu quả. Tập trung sản xuất các loại cây trồng theo hướng nông nghiệp hữu cơ, VietGAP, tiêu chuẩn VietGAP,... ưu tiên phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, an toàn sinh học. Đẩy mạnh nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và sản xuất lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện có hiệu quả chương trình về giải quyết việc làm và đào tạo nghề lao động nông thôn; chương trình về giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp; củng cố hệ thống chính trị, giữ vững tình hình an ninh trật tự ở nông thôn; ưu tiên tập trung nguồn lực các xã đang xây dựng xã NTM nâng cao và thị trấn Phong Điền để đạt thị trấn văn minh đô thị về: giao thông, thủy lợi, hạ tầng sản xuất tập trung, trường học, hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa các xã, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, hà ở dân cư, lao động,…

     “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức và quyết tâm cao của người dân, Chương trình xây dựng NTM của huyện nhà đã làm hệ thống hạ tầng, cảnh quan, môi trường nông thôn ngày càng thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được tăng lên, tỷ lệ hài lòng của người dân về công tác xây dựng NTM được nâng cao. Đây chính là những bước đi vững chắc, tạo đà quan trọng cho việc tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2023, góp phần xây dựng huyện Phong Điền trở thành Thị xã vào trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy” ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết.

 

Khánh Trình (TT VH - TT&TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.650.449
Hiện tại 4.447 khách