Tìm kiếm
Phần mềm dùng chung
Ngày cập nhật 21/11/2013

Hệ thống điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông: phongdien.thuathienhue.egov.vn

Địa chỉ thư điện tử công vụ: http://mail.thuathienhue.gov.vn

Danh sách các phần mềm dùng chung

A. Đối với cấp huyện:

Tên phần mềm

Địa chỉ truy cập

Hệ thống 5 phần mềm dùng chung

1. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

      hscv.phongdien.thuathienhue.egov.vn

2. Phần mềm đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng

     + Internet:  203.113.133.78/lichtuan_hphongdien

     + Mạng WAN: lichtuan.phongdien.thuathienhue.egov.vn

3. Phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và ban hành văn bản (Theo dỏi ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch)

     10.238.254.214/ykcd.phongdien hoặc

     ykcd.phongdien.thuathienhue.egov.vn

4. Phần mềm quản lý hồ sơ một cửa:

 

     motcua.phongdien.thuathienhue.egov.vn

5. Phần mềm tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

     10.238.254.214/kntc3

Các phần mềm chuyên nghành khác

1. Hệ thống cấp phép xây dựng

    cpxd.thuathienhue.gov.vn

2. Phần mềm thống kê KTXH

 

B. Đối với cấp xã: 

STT

Đơn vị

Phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành”

Phần mềm “Hồ sơ một cửa”

1          

UBND thị trấn Phong Điền

hscv.ttranphongdien.thuathienhue.egov.vn

motcua.ttranphongdien.thuathienhue.egov.vn

2          

UBND xã Phong Hiền

hscv.phonghien.thuathienhue.egov.vn

motcua.phonghien.thuathienhue.egov.vn

3          

UBND xã Phong An

hscv.phongan.thuathienhue.egov.vn

motcua.phongan.thuathienhue.egov.vn

4          

UBND xã Phong Sơn

hscv.phongson.thuathienhue.egov.vn

motcua.phongson.thuathienhue.egov.vn

5          

UBND xã Phong Xuân

hscv.phongxuan.thuathienhue.egov.vn

motcua.phongxuan.thuathienhue.egov.vn

6          

UBND xã Phong Mỹ

hscv.phongmy.thuathienhue.egov.vn

motcua.phongmy.thuathienhue.egov.vn

7          

UBND xã Phong Thu

hscv.phongthu.thuathienhue.egov.vn

motcua.phongthu.thuathienhue.egov.vn

8          

UBND xã Phong Hòa

hscv.phonghoa.thuathienhue.egov.vn

motcua.phonghoa.thuathienhue.egov.vn

9          

UBND xã Phong Bình

hscv.phongbinh.thuathienhue.egov.vn

motcua.phongbinh.thuathienhue.egov.vn

10      

UBND xã Phong Chương

hscv.phongchuong.thuathienhue.egov.vn

motcua.phongchuong.thuathienhue.egov.vn

11      

UBND xã Điền Hương

hscv.dienhuong.thuathienhue.egov.vn

motcua.dienhuong.thuathienhue.egov.vn

12      

UBND xã Điền Môn

hscv.dienmon.thuathienhue.egov.vn

motcua.dienmon.thuathienhue.egov.vn

13      

UBND xã Điền Lộc

hscv.dienloc.thuathienhue.egov.vn

motcua.dienloc.thuathienhue.egov.vn

14      

UBND xã Điền Hòa

hscv.dienhoa.thuathienhue.egov.vn

motcua.dienhoa.thuathienhue.egov.vn

15      

UBND xã Điền Hải

hscv.dienhai.thuathienhue.egov.vn

motcua.dienhai.thuathienhue.egov.vn

16      

UBND xã Phong Hải

hscv.phonghai.thuathienhue.egov.vn

motcua.phonghai.thuathienhue.egov.vn

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.071.286
Hiện tại 416 khách