Tìm kiếm

Đảng bộ huyện Phong Điền phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương, đoàn kết trong Đảng
Ngày cập nhật 28/01/2021

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, nội dung cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch cụ thể để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức ký cam kết trách nhiệm đối với Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các phòng, ban, ngành thuộc huyện; đồng thời chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức ký kết, giao trách nhiệm cho các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ phổ biến, triển khai các nội dung đến từng chi bộ, khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền khen thưởng cho các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

Thường trực Huyện ủy Phong Điền trực tiếp làm việc với các ban, ngành cấp huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn về triển khai nội dung, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm từng ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên tổ công tác theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn qua đó chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là trong việc giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới,…

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 2, khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thông qua các nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền cho biết, trên lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, Huyện ủy tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chủ động đấu tranh trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện uốn nắn những biểu hiện lệch lạc. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên, kịp thời định hướng dư luận xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng…

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Huyện ủy Phong Điền chỉ đạo các cấp, ngành trong huyện thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII theo đúng tiến độ, kế hoạch. Công tác bố trí, sử dụng, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được tăng cường, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Các tổ chức cơ sở đảng được củng cố, sắp xếp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Toàn Đảng bộ huyện có 47 tổ chức cơ sở đảng (22 đảng bộ, 25 chi bộ), tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 3.666 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) được tăng cường. Trong đó, cấp ủy, UBKT Huyện ủy chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình KT,GS năm. Nội dung KT,GS được thực hiện tất cả các lĩnh vực, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ và của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cơ sở năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 05 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 05 tổ chức cơ sở đảng và 08 đảng viên. Các ban, Văn phòng Huyện ủy đã kiểm tra đối với 07 tổ chức đảng và giám sát đối với 05 tổ chức đảng. Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 33 tổ chức đảng và 10 đảng viên; giám sát 24 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 256 đảng viên và giám sát đối với 307 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra đối với 12 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra tài chính đảng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 14 tổ chức đảng cấp dưới và 441 đảng viên; giám sát 26 cuộc đối với 26 tổ chức đảng và 10 đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp và cơ quan tham mưu của cấp ủy đã kiểm tra 102 tổ chức đảng và 12 đảng ủy; giám sát 61 tổ chức đảng và 39 đảng viên. Năm 2020, toàn Đảng bộ huyện thi hành kỷ luật 33 đảng viên, trong đó khai trừ 01, khiển trách 32 đảng viên. Việc xử lý kỷ luật đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy trình, không có khiếu nại.

Công tác Dân vận đã tập trung vào việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, trong năm, đã tổ chức 62 Hội nghị tiếp dân và đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư cấp ủy với Nhân dân. Qua đó, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng, đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các chương trình, dự án trọng điểm của huyện. Tổ chức biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và chế độ báo cáo về các vấn đề liên quan theo thẩm quyền. Chỉ đạo kịp thời việc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng, nhất là về công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng…; sơ kết, tổng kết, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân công gắn với trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy chính quyền từ huyện đến xã gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và các cấp uỷ đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và then chốt cần tập trung cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, nhờ đó tạo ra chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  Phong Điền Đoàn Kỳ Côi cho biết, bám sát sự lãnh đạo của Trung ương và của Tỉnh, Huyện ủy tập trung thực hiện tốt các nội dung của công tác xây dựng Đảng. Theo đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy để phát huy, nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, hiệu lực và hiệu quả.

Đổi mới phong cách, lối làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đảm bảo tính khoa học, đúng nguyên tắc, Điều lệ, quy định của Đảng. Phát huy dân chủ trong Đảng gắn với giữ vững kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ luật trong Đảng. Xác định rõ, quy định cụ thể và KT, GS chặt chẽ việc thực hiện mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đạo đức công vụ; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Phong Điền sớm trở thành thị xã… 

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.407.354
Hiện tại 98 khách