Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 03/06/2021

I. KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026:

         

- Tổng số đại biểu ấn định cho HĐND huyện:        30 đại biểu.

- Tổng số người ứng cử:                                         50 người.

- Tổng số người trúng cử đại biểu HĐND huyện:   30 người.

- Tổng số cử tri trong danh sách:                            80.448 người.

- Tổng số cử tri đã đi bầu:                                      80.448 người.

          - Tỷ lệ cử tri đã đi bầu so với cử tri trong danh sách: 100%.

 

II. KẾT QUẢ PHIẾU BẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026:

(Xếp theo vần chữ cái A, B, C...)

 

 

Đơn vị bầu cử

Số

TT

Họ và tên

Số phiếu hợp lệ

Số phiếu bầu cho từng người

Tỷ lệ số phiếu bầu so với số phiếu hợp lệ (%)

Số 01

1

Ông NGUYỄN VĂN CHO

11.060

9.757

88,22

2

Ông LÊ VĂN THÂN

(THƯỢNG TỌA THÍCH MINH TUỆ)

7.675

69,39

3

Bà PHAN THỊ THU TRANG

3.724

33,67

4

Bà NGUYỄN THỊ UYÊN

4.518

40,85

5

Bà CAO THỊ VÂN

6.126

55,39

Số 02

1

Ông ĐẶNG HỮU DANH

9.433

6.795

72,03

2

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

3.254

34,50

3

Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG

3.412

36,17

4

Ông HOÀNG VĂN THÁI

7.134

75,63

5

Ông LÊ VĂN THẮNG

6.717

71,21

Số 03

1

Ông ĐOÀN KỲ CÔI

6.980

6.307

90,36

2

Bà ĐOÀN THỊ HƯƠNG GIANG

4.460

63,90

3

Bà HOÀNG THỊ NGỌC

1.791

25,66

4

Bà NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

1.689

24,20

5

Ông NGUYỄN THANH THỦY

6.348

90,95

Số 04

1

Ông TRƯƠNG DIÊN HÙNG

5.791

3.120

53,88

2

Ông NGUYỄN NGỌC KHÁNH

5.322

91,90

3

Ông VÕ NGỌC SƠN

3.824

66,03

4

Ông NGUYỄN VĂN TÂY

3.200

55,26

5

Ông NGUYỄN TRUNG TIÊN

1.414

24,42

Số 05

1

Ông NGUYỄN ĐĂNG CẢM

4.756

1.479

31,10

2

Ông PHẠM PHƯỚC HIỀN HÒA

3.051

64,15

3

Bà TRẦN THỊ THU HUYỀN

4.584

96,38

4

Bà NGUYỄN THỊ THÚY

3.551

74,66

5

Bà LÊ THỊ TUYÊN

1.170

24,60

Số 06

1

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC ÂN

8.359

3.572

42,73

2

Ông TRẦN VŨ HUYẾN

5.308

63,50

3

Ông VÕ HỒNG QUANG

6.353

76,00

4

Ông PHAN VĂN TRÌNH

3.413

40,83

5

Bà TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

5.883

70,38

Số 07

1

Ông NGUYỄN ĐÌNH BÁCH

6.111

5.965

97,61

2

Bà THÂN THỊ KIM CHUNG

685

11,21

3

Ông HOÀNG NGỌC LỘC

683

11,18

4

Bà TRẦN THỊ LÝ

5.245

85,83

5

Bà NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

5.632

92,16

Số 08

1

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG

9.430

8.881

94,18

2

Bà HOÀNG THỊ LỆ HẰNG

7.343

77,87

3

Bà HỒ THỊ PHƯỢNG

1.637

17,36

4

Bà NGUYỄN THỊ XUÂN

1.779

18,87

5

Ông TRẦN THANH YÊN

8.476

89,88

Số 09

1

Bà HOÀNG DIỆU HƯƠNG

8.705

6.178

70,97

2

Ông NGUYỄN BÁ NAM

8.021

92,14

3

Ông TRẦN QUÝ

1.981

22,76

4

Bà CHÂU THỊ TUYẾT

2.691

30,91

5

Ông VÕ VĂN VUI

6.903

79,30

Số 10

1

Ông ĐẶNG QUANG CẢNH

9.322

3.632

38,96

2

Bà NGUYỄN THỊ THU HOÀI

6.551

70,27

3

Bà TRẦN THỊ DIỆU MINH

7.456

79,98

4

Bà LÊ THỊ NA

6.740

72,30

5

Ông NGUYỄN VĂN THẠNH

3.168

33,98

 

 

 

 

III. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026:

(Xếp theo thứ tự người có số phiếu cao xuống người có số phiếu thấp)

 

Đơn vị bầu cử

Số

TT

Họ và tên

Số phiếu hợp lệ

Số phiếu bầu cho từng người

Tỷ lệ số phiếu bầu so với số phiếu hợp lệ (%)

Số 01

1

Ông NGUYỄN VĂN CHO

11.060

9.757

88,22

2

Ông LÊ VĂN THÂN

(THƯỢNG TỌA THÍCH MINH TUỆ)

7.675

69,39

3

Bà CAO THỊ VÂN

6.126

55,39

Số 02

1

Ông HOÀNG VĂN THÁI

9.433

7.134

75,63

2

Ông ĐẶNG HỮU DANH

6.795

72,03

3

Ông LÊ VĂN THẮNG

6.717

71,21

Số 03

1

Ông NGUYỄN THANH THỦY

6.980

6.348

90,95

2

Ông ĐOÀN KỲ CÔI

6.307

90,36

3

Bà ĐOÀN THỊ HƯƠNG GIANG

4.460

63,90

Số 04

1

Ông NGUYỄN NGỌC KHÁNH

5.791

5.322

91,90

2

Ông VÕ NGỌC SƠN

3.824

66,03

3

Ông NGUYỄN VĂN TÂY

3.200

55,26

Số 05

1

Bà TRẦN THỊ THU HUYỀN

4.756

4.584

96,38

2

Bà NGUYỄN THỊ THÚY

3.551

74,66

3

Ông PHẠM PHƯỚC HIỀN HÒA

3.051

64,15

Số 06

1

Ông VÕ HỒNG QUANG

8.359

6.353

76,00

2

Bà TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

5.883

70,38

3

Ông TRẦN VŨ HUYẾN

5.308

63,50

Số 07

1

Ông NGUYỄN ĐÌNH BÁCH

6.111

5.965

97,61

2

Bà NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

5.632

92,16

3

Bà TRẦN THỊ LÝ

5.245

85,83

Số 08

1

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG

9.430

8.881

94,18

2

Ông TRẦN THANH YÊN

8.476

89,88

3

Bà HOÀNG THỊ LỆ HẰNG

7.343

77,87

Số 09

1

Ông NGUYỄN BÁ NAM

8.705

8.021

92,14

2

Ông VÕ VĂN VUI

6.903

79,30

3

Bà HOÀNG DIỆU HƯƠNG

6.178

70,97

Số 10

1

Bà TRẦN THỊ DIỆU MINH

9.322

7.456

79,98

2

Bà LÊ THỊ NA

6.740

72,30

3

Bà NGUYỄN THỊ THU HOÀI

6.551

70,27

 

Phòng Nội vụ huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.196 khách