Tìm kiếm
Phong Điền nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 23/10/2018
Người dân tra cứu thông tin TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền

Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phong Điền được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước từng bước được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nội dung kế hoạch, chương trình về cải cách thủ tục hành chính được UBND huyện ban hành trên cơ sở bám sát các văn bản của Trung ương và của UBND tỉnh; nhờ đó, các cơ quan, đơn vị bám sát được nhiệm vụ, tập trung mọi nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chỉ số hài lòng trong nhân dân.

Thủ tục hành chính qua cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" được duy trì thực hiện nhất là quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, đảm bảo minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nắm bắt rõ thủ tục khi đến liên hệ công việc. Thông qua cải cách thủ tục hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị được nâng cao. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở huyện đã sử dụng đầy đủ hệ thống thư điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế… một cách thường xuyên, liên tục. Đến nay, hầu hết các công sở thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn bước đầu khá hoàn thiện các trang thiết bị nhằm hiện đại hóa công sở trong thực thi công vụ. Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối trong kiểm soát thủ tục hành chính của huyện và các xã, thị trấn được thường xuyên, tăng cường tạo thuận lợi trong khâu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hồ sơ công việc.

Để điều hành quản lý về công tác cải cách hành chính nói chung và thủ tục hành chính nói riêng, UBND huyện đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách, theo dõi; tham mưu giúp việc đầu mối có 01 công chức và 01 lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thực hiện. Bên cạnh đó, Trung tâm Hành chính công huyện là đầu mối tiếp nhận và hoàn trả kết quả các thủ tục hành chính cấp huyện được thành lập và đi vào hoạt động đầu tháng 03/2018, với 19 thành viên, trong đó có 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc chuyên trách và các bộ phận chuyên môn giúp việc đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Cụ thể, tính đến 30/9/2018, Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận 14.320 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết: 13.728 hồ sơ; bình quân giải quyết 80 hồ sơ/ngày, riêng hồ sơ trên lĩnh vực đất đai chiếm 70%; bảo trợ xã hội 19%, các lĩnh vực còn lại 11%.

Ông Nguyễn Vũ, Giám đốc Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền cho biết: Những kết quả đạt được trong công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của huyện đã góp phần quan trọng trong xu thế hướng xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Trong thời gian tới, tiếp tục tham mưu UBND huyện đẩy mạnh hơn nữa việc hiện đại hóa máy móc, trang thiết bị phục vụ cải cách hành chính tại Trung tâm, mà trong đó là phải đồng bộ hóa việc áp dụng các phần mềm dùng chung, phầm mềm liên thông, cải tiến phương pháp làm việc hiệu quả đối với cán bộ, công chức, viên chức để rút ngắn thời gian giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện.

Theo tinh thần chỉ đạo chung của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đến nay, tất cả các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện Phong Điền đã áp dụng văn bản điện tử liên thông trong giải quyết công việc giúp tiết kiệm được chi phí trong khâu phát hành và quản lý dữ liệu văn bản. Không dừng lại ở việc bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện tốt văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính cấp huyện, UBND huyện đã thành lập các tổ kiểm tra hành chính, thường xuyên bám sát, kiểm tra việc thi hành công vụ của công chức; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những cán bộ, công chức có thái độ, tiêu cực, quan liêu, hách dịch, cưỡng quyền trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nên hành chính, việc thành lập và đi vào hoạt động của các bộ tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, thị trấn được khẩn trương thực hiện, đáp ứng yêu cầu giao dịch của nhân dân. Mới đây, UBND huyện Phong Điền đã khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở xã Phong Bình và trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện địa tại các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn. 

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 954.832
Hiện tại 478 khách