Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Đó là nội dung Thông báo số 24/TB-HĐND huyện, ngày 02/11/2018 của Thường trực HĐND huyện khoá VI.
Nhiều chính sách mới như: quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2018.
Ngày 15/10/2018, UBMTTQVN Huyện ban hành Kế hoạch số 20/KH-BTT về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.
Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phong Điền được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước từng bước được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nội dung kế hoạch, chương trình về cải cách thủ tục hành chính được UBND huyện ban hành trên cơ sở bám sát các văn bản của Trung ương và của UBND tỉnh; nhờ đó, các cơ quan, đơn vị bám sát được nhiệm vụ, tập trung mọi nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chỉ số hài lòng trong nhân dân.
Ngày 02/10/2018, Huyện ủy Phong Điền ban hành Kế hoạch số 63-KH/HU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 (gọi tắt là Chỉ thị 42-CT/TW)
Sáng ngày 17/10, Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức tập huấn hệ thống thông tin Quản lý văn bản và điều hành- tích hợp Ý kiến chỉ đạo trên Trang thông tin Điều hành đa cấp tác nghiệp. Tham gia lớp tập huấn là Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành và  cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
Đó là nội dung Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND huyện về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 856.175
Hiện tại 299 khách