Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Phấn đấu xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 2023
Ngày cập nhật 20/09/2022
1. Diện mạo nông thôn huyện Phong Điền ngày càng khang trang

     Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy; điều hành tích cực và quyết liệt của UBND huyện, các cấp, các ngành cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã góp phần đưa kinh tế - xã hội huyện năm 2022 tiếp tục vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, thể hiện trên các lĩnh vực, là tiền đề cơ sở để huyện sớm về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2023.

 

     Xác định xây dựng NTM là một chương trình trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Huyện Phong Điền đã tích cực huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò chủ thể của người dân, sức mạnh của cộng đồng để xây dựng NTM. Nhờ vậy chương trình xây dựng NTM ở Phong Điền ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả khá toàn diện, làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của người dân và cảnh quan nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

     Huyện Phong Điền đã đưa chỉ tiêu số xã đạt chuẩn NTM vào Nghị quyết để triển khai thực hiện. Cùng với công tác chỉ đạo, việc tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình đã tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân, thu hút mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa đạt chuẩn. Mới đây, ngày 08/9 UBND huyện Phong Điền đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2023, theo đó mục tiêu và kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2022, toàn huyện có 100% xã (15/15 xã) hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới, có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; duy trì, nâng cao chất lượng và lập hồ sơ minh chứng 28 tiêu chí thành phần của 06/09 tiêu chí huyện NTM đã đạt; tập trung nguồn lực thực hiện 04 chỉ tiêu và 08 tiêu chí thành phần của 03 tiêu chí chưa đạt; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn, xây dựng NTM, NTM mới nâng cao, NTM kiễu mẫu mang tính bền vững, trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình VietGAP, sạch, hữu cơ, an toàn sinh học; đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở (giao thông, điện, nước, kênh mương, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa,…) phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân; duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào, tạo chuyển biến tích cực về cải thiện môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng “sáng-xanh - sạch - đẹp” và xây dựng đời sống mới ở khu vực nông thôn, gắn với đô thị.

Người dân cùng chính quyền tham gia xây dựng NTM

     Hiện nay, diện mạo nông thôn ở Phong Điền có nhiều đổi mới, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng; các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được chú ý nhân rộng. Người dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện, thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện.

     Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra đến năm 2023 sẽ có 100%  xã đạt chuẩn NTM. Để làm được điều này, cấp ủy và chính quyền huyện Phong Điền trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và gắn trách nhiệm của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các địa phương trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM; làm cho người dân hiểu được chương trình xây dựng NTM là biện pháp tổng hợp để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát huy vai trò và sự tham gia tích cực của chủ thể là người dân nông thôn nhằm phát huy nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp vào mục tiêu xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từng tiêu chí, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp. Trong công tác huy động nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí NTM, xác định nguồn lực xã hội hóa là quan trọng và tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng NTM; có cơ chế khuyến khích, huy động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp thực hiện các tiêu chí NTM. Đồng thời thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM với các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội ở nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thuỷ lợi, nước sạch, điện, trường học, trạm y tế, chợ nông thôn, các thiết chế văn hoá, thể thao,… đảm bảo theo tiêu chuẩn huyện nông thôn mới, phấn đấu xây dựng huyện Phong Điền trở thành Thị xã trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy.

 

Khánh Trình (TT VH - TT & TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 12.990 khách