Tìm kiếm
Phong Điền xây dựng hệ thống công đoàn vững mạnh
Ngày cập nhật 23/10/2018
LĐLĐ huyện ký kết quy chế phối hợp hoạt động với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”  của Đại hội CĐVN lần thứ XII, đã xác định các hệ thống trong tổ chức công đoàn các cấp tập trung thực hiện 3 khâu đột phá gồm: Tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực Công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trên, đối với Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền, trong thời gian qua đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết của Đại hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành đã xác định: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung thực hiện đúng chức năng, vai trò của công đoàn trong các hoạt động đã  nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ và tăng cường các hoạt động xã hội của công đoàn; đã hướng dẫn chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động thực hiện các nội dung, hình thức phát huy dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các CĐCS tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động, hướng dẫn chỉ đạo CĐCS ký thoả ước lao động tập thể,..; công tác tuyên truyền giáo dục đối với đoàn viên công đoàn vào các dịp lễ, kỷ niệm đã được Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với chính quyền các cấp tạo điều kiện cho đoàn viên được tham gia vào các lớp tập huấn, hội nghị,… để quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước, đồng thời Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 của Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị như phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, kết hợp với cuộc vận động “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, thầy giáo mẫu mực, học sinh tích cực, phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng bệnh viện xuất sắc, kết hợp thực hiện 12 điều y đức của công đoàn ngành Y tế và 5 phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ do Tổng LĐLĐ VN phát động; cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phong trào học tập nâng cao trình độ,… được các CĐCS triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, trong hoạt động thực tiễn vẫn còn có một số khó khăn tồn tại mà các tổ chức công đoàn cần phải khắc phục trong thời gian tới đó là: công tác tuyên truyền giáo dục vẫn chưa đạt yêu cầu, chậm đến với đoàn viên nhất là CĐCS có số lượng đoàn viên đông, nhiều CĐCS không duy trì được chế độ sinh hoạt định kỳ, không sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động, công tác phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động, việc bình xét phân loại CBCC-VC hàng năm cũng còn nhiều bất cập; công tác xây dựng CĐCS vững mạnh ở một số CĐCS thực hiện chưa đúng với hướng dẫn của công đoàn cấp trên, thậm chí có một số CĐCS không chấm điểm thi đua xây dựng CĐCS vững mạnh hoặc có chấm nhưng quá chậm so với thời gian quy định; công tác, kiểm tra công đoàn tuy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhiều CĐCS nhiều năm liền không tổ chức kiểm tra, dẫn đến một số quyền lợi chính đáng của đoàn viên bị vi phạm,…

 Để xây dựng được hệ thống công đoàn vững mạnh trên địa bàn huyện, trong thời gian tới các công đoàn cơ sở cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng được cơ chế hoạt động vững mạnh và hiệu quả bằng việc thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ, xác định được đây là yếu tố cần thiết để có một tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.

Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt, trước hết các CĐCS phải gắn đổi mới nội dung với phương thức hoạt động, định kỳ, CĐCS cần đánh giá kết quả phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, tổng kết công tác thi đua khen thưởng, xây dựng chương trình nhiệm vụ cho từng tháng, năm cụ thể. Trên cơ sở đó, chọn những việc trọng tâm cần tổ chức triển khai trong từng tháng, từng quý hoặc vào dịp các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước, của ngành, của địa phương. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thực tế, hàng tháng, BCH công đoàn có thể xây dựng nội dung chương trình sinh hoạt phù hợp.

Thứ ba, xây dựng CĐCS đoàn kết nội bộ là tiên quyết. Chỉ có đoàn kết mới phát huy hết sức mạnh tập hợp trong xây dựng công đoàn, tạo ra khả năng cống hiến tích cực cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Bên cạnh đó, do đặc thù của công đoàn, nên đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn sáng tạo, luôn luôn đổi mới, bắt nhịp nhanh với xu thế thời đại
          Thứ tư, CĐCS cần quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên công đoàn. Đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên về bình đẳng giới, về hôn nhân gia đình, dân số KHHGĐ; thực hiện các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng “Mái ấm công đoàn”… khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc,  qua đó nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Thứ năm, chú trọng phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan, xây dựng các tiêu chí thi đua.

Thứ sáu, CĐCS cần quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức phù hợp với từng loại hình hoạt động của công đoàn. Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho các đoàn viên công đoàn phù hợp với công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Thứ bảy, người cán bộ công đoàn phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của công nhân, viên chức, người lao động; tôn trọng mọi sáng tạo, những tham mưu về giải pháp, ý kiến do người lao động đưa ra; dám nói lên quan điểm của mình trong giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  người lao động.

Thứ tám, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng kịp thời cho những đoàn viên công đoàn có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực thi công vụ của mình,…

Có thể nói rằng, trong thời đại nền kinh tế tri thức, thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, đòi hỏi các đoàn viên công đoàn cần phải nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mình trong hoạt động của công đoàn, góp phần đưa hoạt động công đoàn của đơn vị mình ngày một đi lên, cùng xây dựng hệ thống công đoàn vững mạnh từ huyện đến cơ sở.

Đài Truyền thanh huyện (ctv)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 953.355
Hiện tại 21 khách