Tìm kiếm
Huyện Phong Điền phát huy truyền thống 70 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng, 88 năm truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì
Ngày cập nhật 15/10/2018
Ảnh: Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Cách đây 88 năm, để chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp Trung ương Đảng lần thứ nhất vào tháng 10/1930, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Trung ương đã hình thành và những ngày tháng Mười lịch sử ấy đã trở thành ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), Dân vận của Đảng (15/10) và Văn phòng cấp ủy (18/10). Các cơ quan chuyên môn của Đảng, tuy có những thời gian hình thành khác nhau, nhưng đều ra đời vào những năm kháng chiến - kiến quốc, đều có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ. Trải qua 88 năm hình thành, phát triển, có thể khẳng định niềm tự hào và vinh dự của các cơ quan chuyên môn của Đảng hôm nay cũng là niềm vinh dự chung của tất cả đội ngũ những người làm công tác tổ chức, dân vận và văn phòng cấp ủy trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của Đảng. Trong những năm tháng chiến tranh đầy khó khăn gian khổ, hoạt động trong điều kiện bí mật và sự chống phá quyết liệt của kẻ thù, nhiều đồng chí đã không tiếc máu xương của mình để xây dựng và bảo vệ Đảng, góp phần quan trọng để Đảng ta lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, các nhiệm vụ đã đề ra qua các thời kỳ của cách mạng.

"Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Điều lệ vắn tắt của Đảng tháng 10/1930 ghi rõ: "Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc. "Ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) ra Quyết nghị số 29 -QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, Quyết nghị nêu rõ: "... Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng...". Từ khi ra đời đến nay, Ngành Kiểm tra đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và xác định: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp uỷ đảng, Ngành Kiểm tra Đảng đã từng bước trưởng thành. Trong mọi thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Từ ngày thành lập Đảng đến nay, lần đầu tiên Đảng ta ban hành một nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và xác định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X thì phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Ngày nay, đất nước ta chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X, XI, XII của Đảng tiếp tục xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát. Sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương ra Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhiệm vụ của Ngành Kiểm tra Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xứng đáng với truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy".

Cùng với sự ra đời và trưởng thành của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Phong Điền trong những năm mới thành lập, đến nay đã qua 6 kỳ Đại hội, từ Đại hội khóa VIII, IX, X, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có 05 đồng chí; từ Đại hội XI, XII, XIII, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có 07 đồng chí. Đối với ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, theo quy định của Đảng, căn cứ số lượng đảng viên của từng đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất giới thiệu để Đại hội bầu số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở từ 3 đến 5 đồng chí, do đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy hoặc ủy viên ban thường vụ trực đảng làm chủ nhiệm. Đến nay, toàn huyện có 22 ủy ban kiểm tra cơ sở, gồm 16 ủy ban kiểm tra các xã, thị trấn, 06 cơ quan với 93 ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở và 17 cán bộ được phân công phụ trách làm công tác kiểm tra các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ; sự phối hợp trong công tác của các ban, Văn phòng Huyện uỷ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ và sự nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ cán bộ kiểm tra qua các thời kỳ nên công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng, không ngừng rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, được Đảng bộ và nhân dân tin yêu. Mỗi một cán bộ kiểm tra đã luôn nêu cao dũng khí đấu tranh bảo vệ lý tưởng, đường lối của Đảng, luôn thể hiện tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra là: “ Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “ công minh, chính xác, kịp thời”, luôn chú trọng cả việc “xây và chống, lấy xây làm chính”; luôn hướng và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, ủy ban kiểm tra các cấp đã thường xuyên thực hiện có kết quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; trong đó đã tập trung kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có thể nói, tất cả các nhiệm vụ được cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy giao, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tham mưu thực hiện hoàn thành có chất lượng, tiến độ theo quy định.

Nhiệm vụ chính trị trong những năm tới là hết sức nặng nề, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII đã chỉ ra. Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và khắc phục những khó khăn nêu trên, Trung ương đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, cách mạng, công tâm, khách quan, thanh liêm, chính trực, có lòng nhân ái; phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin tưởng, giao phó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham