Tìm kiếm
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018
Ngày cập nhật 10/10/2018
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh làm việc vớiUBND huyện về công tác kê khai tài sản thu nhập tháng 8/2018

Kết quả đạt được.

Quý III, 2018 công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và tư tưởng của cán bộ, công chức về phòng, chống tham nhũng. Để thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức như: Công khai tại các cuộc họp, hội nghị, công khai bằng hình thức niêm yết tại công sở; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó đã quy định rõ việc thực hiện các chế độ, định mức, quy định trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và các loại tài nguyên.

Bên cạnh đó, UBND huyện đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác Kế toán tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện, đến nay đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 11 trường hợp kế toán trường học. Công tác minh bạch tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ được UBND huyện tăng cường thực hiện trong đội ngũ cán bộ, công chức thuộc đối tượng kê khai tài sản thu nhập tại các phòng ban cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. Đến nay những người thuộc diện kê khai đã thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập đạt tỷ lệ 100%. Trong đó số lượng đơn vị phải triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 trên địa bàn huyện là 102 đơn vị, gồm: 19 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 16 xã, thị trấn và 67 đơn vị trường học. Số đơn vị đã triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập là 102 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%. Với những giải pháp quyết liệt đó, đến nay trên địa bàn huyện Phong Điền chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào có hành vi tham nhũng.

Bên cạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh, kiểm tra được UBND huyện chú trọng, trong quý III, 2018, Thanh tra huyện đã thực hiện 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch: Thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách và các khoản đóng góp từ Phụ huynh học sinh của Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn tại UBND xã Điền Hương; thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn khác tại Hội Nông dân huyện. Đến nay đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị 02/03 cuộc (Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, UBND xã Điền Hương) và đã ban hành kết luận 01 cuộc (Trường Mầm non Hoa Hướng Dương).

Kết quả thanh tra cho thấy: Trường mầm non Hoa Hướng Dương đã thực hiện khá tốt các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách, thực hiện công khai thu, chi tài chính trong đơn vị theo quy định, không có tình trạng nợ tiền lương và các khoản có tính chất như lương. Đối với các khoản huy động đóng góp từ phụ huynh học sinh, đơn vị đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Ban Giám hiệu, Hội đồng nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện các khoản thu theo Nghị quyết đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ngoài ra, cơ quan Thanh tra huyện đang gấp rút hoàn tất kết quả thanh tra công tác quản lý đất đai tại UBND xã Phong Hải và UBND thị trấn Phong Điền.

Song song với đó là công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư được UBND huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong quý III, lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức tiếp 38 lượt, với 38 người và tiếp nhận 21 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và trực tiếp giải quyết: 15/21 đơn, đạt tỷ lệ 71.4 %. Tại các buổi tiếp công dân chủ yếu tập trung trên lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội. Qua công tác tiếp công dân, lãnh đạo các cấp, các ngành đã ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của công dân để xem xét giải quyết theo quy định pháp luật, giải thích các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước cho người dân hiểu và giải quyết kiến nghị công dân đúng theo quy định pháp luật.

          Bốn nhiệm vụ nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2018

1. Quản lý chặt chẽ công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng văn bản QPPL, văn bản quản lý Nhà nước do UBND huyện, UBND các xã, thị trấn ban hành. Tổ chức rà soát văn bản QPPL theo Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật huyện kỳ 2014-2018. Triển khai tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho cán bộ, công chức phụ trách công tác rà soát, hệ thống hóa cấp xã và cấp huyện. Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

2. Tập trung triển khai thực hiện thanh tra có hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể là Thanh tra việc chấp hành pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn tại UBND xã Điền Môn; Thanh tra việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Phong Bình và UBND xã Phong An. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kết luận thanh tra đã ban hành đối với các đơn vị được thanh tra. Ban hành kết luận thanh tra tại UBND xã Điền Hương, Hội Nông dân huyện. Triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, duy trì công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân của huyện, các cơ quan ban ngành cấp huyện; xây dựng, thực hiện lịch tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của lãnh đạo UBND huyện theo quy định. Thực hiện tốt phần mềm xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Tiếp tục Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng, thường xuyên đến cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân về các nội dung trong Chương trình hành động của Huyện ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó chú trọng công tác kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Quy định số 879-QĐ/TU ngày 01/8/2017 của Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý; các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động các cơ quan, đơn vị; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

3. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Trung tâm Hành chính công huyện. Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn đầu mối cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong huyện hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình của Chính phủ và của Tỉnh. Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;  chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hành chính, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với cơ cấu và số lượng hợp lý; đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm. Xây dựng kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Đánh giá, phân loại, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng và công tác tôn giáo trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng  tiến hành khảo sát tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện. Tiếp tục theo dõi tình hình sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện; đặc biệt chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến “đạo lạ”, Pháp Luân công. Tổ chức thăm hỏi, động viên các tổ chức tôn giáo nhân dịp các ngày lễ trọng của tổ chức tôn giáo. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức tôn giáo, hướng mọi sinh hoạt tôn giáo vào khuôn khổ pháp luật. Tổ chức tổng kết công tác tôn giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 977.526
Hiện tại 190 khách