Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

Điền Lộc tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội
Ngày cập nhật 19/07/2018
Hiệu quả từ chuyển đổi mô hình đất trồng lúa sang trồng sen đạt hiệu quả kinh tế cao tại xã Điền Lộc

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và sự phố hợp chặt chẽ của các cơ quan, Ban, ngành cấp huyện. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Điền Lộc đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đầu tư có trọng điểm tạo chuyển biến mới về kết cấu hạ tầng. Các lĩnh vực có tính đột phá tăng trưởng cao như: Dịch vụ, thương mại, nuôi trồng thủy sản, xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, an sinh xã hội…nên đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, hộ nghèo giảm mạnh, các thiết chế văn hóa xã hội được tăng cường, các thôn không ngừng được cũng cố, Mặt trận, các Đoàn thể từng bước được trưởng thành, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy… tạo nên khí thế và diện mạo mới trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, phát triển quê hương giàu đẹp. Những thành tựu đạt được trong 3 năm qua là rất quan trọng, là tiền đề và điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra.

Trong hơn 03 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Điền Lộc đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Theo đó, tổng giá trị sản xuất hàng năm tăng từ 16 - 18% đảm bảo chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 37 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với năm 2015. Đến năm 2017, thu ngân sách đạt 10,252 tỷ đồng tăng 6,024 tỷ đồng so với năm 2015; sản lượng lương thực có hạt đạt 4.115,7 tấn  vượt kế hoạch đề ra 216,7 tấn; giá trị sản xuất trên 1 ha 85 triệu đồng năm 2017 tăng 15 triệu đồng so với năm 2015. Tổng đầu tư toàn xã hội trong 3 năm đạt 62 tỷ đồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Nông nghiệp 37,2%; dịch vụ- thương mại 34,5%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 28,3%.

Chợ Đại Lộc, xã Điền Lộc

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và chất lượng hàng hóa. Lao động Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Ngư nghiệp chiếm 68% giảm 7%; Lao động dịch vụ - thương mại chiếm  17% tăng 4%; Lao động tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm 15% tăng 3% so với năm 2015. Kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ngày càng được phát triển và hoàn thiện, tạo đà cho việc phát triển đô thị như: Hệ thống điện chiếu sáng trục đường liên xã, liên thôn dài 2,1 km xây dựng mới, nâng cấp 6523m đường giao thông theo cơ chế đặc thù, chỉnh trang khu trung tâm, đầu tư xây dựng mới nâng cấp 7 nhà sinh hoạt cộng đồng… Các thành phần kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển, tăng quy mô sản xuất kinh doanh đã góp phần tích cực trong phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho lao động, phục vụ tốt cho công tác giảm nghèo. Công tác xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ngày càng tiến bộ phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo nên sự đồng bộ trong kết cấu hạ tầng, quy hoạch đô thị từng bước hoàn thiện hình thành nên diện mạo phát triển chung theo hướng đô thị mới đến năm 2030.

Nuôi tôm trên cát hiệu quả kinh tế cao

Các hoạt động văn hóa, thông tin - TDTT phát triển mạnh và sôi nổi với 7/7 thôn đạt chuẩn văn hóa; 84,6%  gia đình được công nhận gia đình văn hóa tăng 7,8% so với năm 2015. Các nội dung hoạt động đã gắn với việc kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương. Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đã tập trung nhiều nguồn lực để đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, số lượng và tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, năm 2015 từ 99 hộ, chiếm 6,67% thì đến nay còn 84 hộ, chiếm 5,89%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương không ngừng được củng cố tăng cường, tạo ra sự gắn kết giữa xây dựng nền Quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; chất lượng xây dựng cơ sở cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu được nâng lên rõ rệt. Song song với đó là công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên được triển khai tốt, luôn đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đảm bảo yêu cầu đặt ra. Hoàn thành công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ hàng năm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng và củng cố phù hợp với yêu cầu của địa bàn dân cư. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Văn nghệ quần chúng trong Chương trình Festival "Điền Lộc Biển đẹp" năm 2016

Có thể thấy rằng, vai trò quản lý điều hành của UBND xã có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực: Đội ngũ cán bộ công chức từng bước được chuẩn hóa và trẻ hóa; kỷ cương, kỷ luật hành chính được duy trì và thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện quyết liệt và đạt kết quả khá toàn diện, góp phần giải quyết nhanh chóng, các thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Trình độ, năng lực và tinh thân trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên nhất là cán bộ chủ chốt người đứng đầu phát huy khá tốt. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, thực hiện nghiêm túc, việc tuyên truyền vận động theo cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được áp dụng nên đã tác động tích cực hiệu quả đến đời sống xã hội, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được khẳng định và phát huy. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được tăng cường, siết chặt tạo uy tín trong nhân dân, quá đó năng lực quản lý điều hành của chính quyền được nâng cao góp phần củng cố niểm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy luôn quan tâm, nhất là công tác bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh và nhất là việc triển khai, quán triệt kịp thời, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động.

Một góc trung tâm xã Điền Lộc

 Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XI  về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII về “Tăng cường  xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII  về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn xã, việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy và các chi bộ luôn được quan tâm, các nguyên tắc của Đảng luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhìn chung cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đem lại kết quả bước đầu, nâng cao một bước về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, Đảng ủy đã tổ chức các lớp học và những nội dung triển khai trong các hội nghị, các chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

Qua học tập và các bước tuyên truyền đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và thực sự nâng cao một bước nhận thức trong rèn luyện tu dưỡng đạo đức, sinh hoạt cộng đồng, thực hiện học đi đôi với hành, quý trọng thời gian và công sức lao động, tài sản của tập thể và của nhà nước, thực hành tiết kiệm, không tham nhủng, lãng phí, cương quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, không gây phiền hà cho nhân dân, đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn với sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ và nhân dân xã Điền Lộc, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Điền Lộc sẽ tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của xã nhà, khai thác tối đa nguồn lực, tranh thủ về ngoại lực, quyết tâm tạo sự đột phá mạnh mẽ toàn diện về tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng: Nông nghiệp - dịch vụ , du lịch, thương mại - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa tăng trưởng cao và bền vững. Tập trung coi trọng phát triển mạnh mẽ về dịch vụ, đồng thời tiếp tục mở ra hướng phát triển kinh tế về du lịch biển và du lịch đầm phá. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, bề vững theo hướng ViêtGap; chú trọng nuôi trồng thủy sản gắn với việc bảo vệ môi trường trên vùng cát ven biển và vùng nước ngọt ven sông Ôlâu; phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng nâng cao chất lượng giá trị tổng đàn. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mũi nhọn; tiếp tục chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội; từng bước giảm mạnh và bền vững về hộ nghèo, hộ cận nghèo; củng cố và tăng cường ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Khu quy hoạch Trung tâm đô thị mới xã Điền Lộc

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 05 năm 2015-2020, cũng là thời gian hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới nên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng và phát triển đô thị mới xã Điền Lộc. Với nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức chung lòng cùng các cấp, các ngành thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Điền Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.645.012
Hiện tại 243 khách