Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
Ngày cập nhật 13/07/2022

Ngày 08/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1603/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã

Theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND có:

- 03 TTHC mới ban hành và 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- 03 TTHC mới ban hành và 02 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- 01 TTHC mới ban hành và 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cụ thể:

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã TTHC)

Thời gian giải quyết

Phí, lệ phí (nếu có)

Địa điểm và Cách thức thực hiện

Cơ quan thực hiện

I

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện (1.010935)

 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện và quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện (1.010936)

 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

3

Dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện (1.010937)

 

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

II

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010938)

 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính cấp huyện

Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - TBXH.

2

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010939)

 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

3

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010940)

 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Không

III

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

1

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện (1.010941)

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tại UBND cấp xã nơi cư trú)

 

Không

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện và quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)

Tên VBQPPL quy định TTHC

Ghi chú

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (1.000523)

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Bãi bỏ TTHC số 108, mục XI. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội, phần I. Danh mục thủ tục hành chính của phụ lục kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Bãi bỏ TTHC số 23 ở mục V. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội tại phần I. Danh mục thủ tục hành chính của phụ lục kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Bãi bỏ TTHC số 24 ở mục V. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội tại phần I. Danh mục thủ tục hành chính của phụ lục kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Bãi bỏ TTHC số 02 mục IV. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội phần I. Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.027
Hiện tại 2.762 khách