Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền tháng 4 ( từ ngày 20/3/2022 đến ngày 19/4/2022)
Ngày cập nhật 10/05/2022

Trung tâm Hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền, thời gian từ ngày 20/3/2022 đến ngày 19/4/2022 như sau:

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

1.1. Hồ sơ tiếp nhận, giải quyết từ ngày 21/3/2022 đến 20/4/2022:

Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 20/4/2022, tiếp nhận  1574 hồ sơ; đã giải quyết 862 hồ sơ, trong đó: đúng hạn 755 hồ sơ (87,59 hồ sơ), trễ hạn 107 hồ sơ (12,41%); đang giải quyết 711 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 653 hồ sơ, đã quá hạn 58 hồ sơ. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị/Bộ phận

Tổng hồ sơ

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang gải quyết

Tổng số

Trong hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1574

862

755

107

711

653

58

1

Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện

193

164

164

0

29

29

0

2

Phòng Tài chính Kế hoạch

64

62

62

0

02

02

0

3

Phòng Tài nguyên Môi trường

68

5

5

0

63

53

10

 

+ Chuyển mục đích

58

0

0

0

58

48

10

 

+ Giao đất

0

0

0

0

0

0

0

 

+ Thẩm định nhu cầu giao đất

3

0

0

0

3

3

0

 

+ Thu hồi đất

7

5

5

0

2

2

0

4

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện

26

17

17

0

9

9

0

5

Phòng Tư pháp

25

24

12

12

1

1

0

6

Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai

1198

590

495

95

607

559

48

1.2. Hồ sơ đang giải quyết đã quá hạn được tiếp nhận, giải quyết từ đầu năm đến 20/4/2022: 256 hồ sơ, cụ thể như sau:

          - Phòng Tài nguyên và Môi trường: 127 hồ sơ

          - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 128 hồ sơ

          - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01 hồ sơ (đã báo cáo đề xuất UBND huyện tại Báo cáo số 298/BC-KTHT ngày 07/4/2022)

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.645.012
Hiện tại 294 khách