Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện tháng 7
Ngày cập nhật 03/08/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền, thời gian từ ngày 01/1/2021 đến ngày 31/7/2021như sau:

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

6302

6253

5425

828

49

45

4

1

Chứng thực

28

28

27

1

0

0

0

2

Đất đai

2843

2794

2179

615

49

45

4

3

Môi trường

10

10

8

2

0

0

0

4

Thủy lợi

1

1

0

1

0

0

0

5

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1

1

1

0

0

0

0

6

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

1

1

1

0

0

0

0

7

Tổ chức phi chính phủ

15

15

15

0

0

0

0

8

Thi đua - Khen thưởng

13

13

12

1

0

0

0

9

Hộ tịch

73

73

60

13

0

0

0

10

Giao dịch bảo đảm

1342

1342

1246

96

0

0

0

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

38

38

38

0

0

0

0

12

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

14

14

14

0

0

0

0

13

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

1

1

0

0

0

0

14

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

246

246

246

0

0

0

0

15

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

180

180

175

5

0

0

0

16

Kinh doanh Khí

3

3

1

2

0

0

0

17

Đầu tư xây dựng

108

108

67

41

0

0

0

18

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

163

163

163

0

0

0

0

19

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

4

4

4

0

0

0

0

20

Người có công

1

1

1

0

0

0

0

21

Bảo trợ xã hội

1133

1133

1131

2

0

0

0

22

Quy hoạch

3

3

2

1

0

0

0

23

Hoạt động xây dựng

82

82

34

48

0

0

0

 

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/7/2021, tiếp nhận 6302 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ đã giải quyết 6253 hồ sơ, đúng hẹn 5425 hồ sơ chiếm tỷ lệ 86.7%, trả quá hạn 828  hồ sơ chiếm tỷ lệ 13%; hồ sơ đang giải quyết 49 hồ sơ, chưa đến hạn 45 hồ sơ, quá hạn 4 hồ sơ.
4. Kiến nghị và đề xuất:

- Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo:

- Các đơn vị khẩn trương giải quyết các hồ sơ đang giải quyết đã quá hẹn để trả cho tổ chức, công dân.

- Thủ trưởng các phòng Chuyên môn chỉ đạo công chức tham gia xử lý trực tiếp trên Cổng dịch vụ công thực hiện nghiêm túc xử lý đúng thời hạn được định nghĩa trên Cổng dịch vụ công.Thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính công huyện theo Quyết định 402/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh, tuyệt đối nghiêm cấm hành vi tiếp nhận tại đơn vị.

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị theo quy định. Khi hồ sơ gặp vướng mắc, chưa đầy đủ thủ tục, trả hồ sơ phải có văn bản trả lời cụ thể tình trạng hồ sơ đối với từng hồ sơ cụ thể, hướng dẫn cho cơ quan đầu mối tiếp nhận và công dân, tổ chức biết.

- Thủ trưởng các phòng Chuyên môn nghiêm túc chấp hành việc cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công theo Quyết định số 3657/QĐ- UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn công chức, viên chức làm việc tại trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền; đồng thời có phương án bố trí người thay thế khi cán bộ chính được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định

- Để đảm bảo đồng bộ trong quá trình xử lý hồ sơ (trường hợp phải luân chuyển song song bằng 02 hình thức: điện tử và giấy), tạo sự thuận lợi cho người dân khi theo dõi tình hình hồ sơ đã nộp tại Trung tâm Hành chính công, phục vụ công tác giám sát của lãnh đạo tỉnh, huyện và công tác theo dõi, tổng hợp, đánh giá của Trung tâm Hành chính công; sau khi hồ sơ được xử lý trên phần mềm, trong vòng 04 giờ làm việc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chuyển hồ sơ giấy đến đơn vị nhận để thực hiện công việc tiếp theo.

- Yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường:

+ Chỉ đạo cán bộ, công chức của đơn vị khẩn trương giải quyết các hồ sơ đang giải quá hẹn để trả cho tổ chức, công dân đúng thời gian quy định (trong đó thủ tục có hồ sơ trễ hẹn nhiều: Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện).

+ Ban hành văn bản công khai xin lỗi và hẹn trả kết quả gửi về cơ qua đầu mối (Trung tâm hành chính công) để thông báo cho tổ chức, công dân.

- Yêu cầu chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện:

+ Thực hiện nghiêm việc đưa tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đo đạc thông qua Trung tâm Hành chính công huyện theo Thông báo số 1348/TB-VPĐK ngày 29/4/2021 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

+ Chỉ đạo bộ phận cấp giấy và bộ phận Hành chính-Tổng hợp khẩn trương vào số, sổ chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công huyện để kịp thời trả cho công dân.

+ Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tháng 7 năm 2021, Trung tâm hành chính công huyện kính báo cáo UBND huyện.

 

Trung tâm hành chính công huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 12.241 khách