Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền Qúy I/2021
Ngày cập nhật 05/04/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính Qúy I/2021 tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền như sau:

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

2602

 

 

2450

2116

334

152

91

61

 

1

Chứng thực

17

0

0

17

17

0

0

0

0

 

2

Đất đai

1041

0

0

908

659

249

133

82

51

 

3

Môi trường

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

4

Thủy lợi

1

0

0

1

0

1

0

0

0

 

5

Giáo dục Đào tạo

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

8

0

0

8

8

0

0

0

0

 

7

Hộ tịch

14

0

0

14

12

2

0

0

0

 

8

Giao dịch bảo đảm

461

0

0

452

398

54

9

9

0

 

9

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

15

0

0

15

15

0

0

0

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

11

0

0

11

11

0

0

0

0

 

11

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

246

0

0

246

246

0

0

0

0

 

12

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

80

0

0

80

77

3

0

0

0

 

13

Kinh doanh Khí

1

0

0

1

0

1

0

0

0

 

14

Đầu tư xây dựng

30

0

0

25

17

8

5

0

5

 

15

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

56

0

0

56

56

0

0

0

0

 

16

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

17

Bảo trợ xã hội

591

0

0

591

589

2

0

0

0

 

18

Hoạt động xây dựng

25

0

0

20

6

14

5

0

5

 

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 02/4/2021, tiếp nhận 2.602 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ đã giải quyết 2.450 hồ sơ, đúng hẹn 2.116 hồ sơ chiếm tỷ lệ 86%, trả quá hạn 334 hồ sơ chiếm tỷ lệ 14%; hồ sơ đang giải quyết 152 hồ sơ, chưa đến hạn 91 hồ sơ, quá hạn 61 hồ sơ.

2. Kiến nghị và đề xuất:

Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo:

- Yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường:

+ Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1108/UBND-VP, ngày 30/3/2021 của UBND huyện về việc bố trí công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền.

+ Chỉ đạo cán bộ, công chức của đơn vị khẩn trương giải quyết các hồ sơ đang giải quá hẹn để trả cho tổ chức, công dân đúng thời gian quy định (trong đó thủ tục có hồ sơ trễ hẹn nhiều: Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện).

+ Ban hành văn bản công khai xin lỗi và hẹn trả kết quả gửi về cơ qua đầu mối (Trung tâm hành chính công) để thông báo cho tổ chức, công dân.

- Các phòng, ban chuyên môn:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1108/UBND-VP, ngày 30/3/2021 của UBND huyện về việc bố trí công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền- Đề nghị Phó giám đốc phụ trách chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phong Điền:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Chỉ đạo bộ phận cấp giấy và bộ phận Hành chính-Tổng hợp khẩn trương vào số, sổ chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công huyện để kịp thời trả cho công dân.

+ Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị theo quy định.

 

Trung tâm hành chính công huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.993
Hiện tại 4.436 khách