Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Những điểm sáng sau 02 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy về phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 16/08/2023
Khu công nghiệp Phong Điền ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư

Việc xây dựng Phong Điền trở thành đô thị loại IV và trở thành thị xã là yêu cầu khách quan trong tiến trình phát triển và phù hợp với định hướng, chương trình phát triển của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để khai thác tối ưu các tiềm năng và lợi thế của vị trí địa lý, nhằm đảm bảo thực hiện tốt vai trò là đô thị cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 02 năm triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 13/12/2021 của Tỉnh ủy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, huyện Phong Điền đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị; từng bước nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ cấu kinh tế mới công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Ngoài ra, Phong Điền đang dần bứt phá bằng những chiến lược phát triển mạnh mẽ và những cơ chế, chính sách cởi mở và thông thoáng.

Nhiều điểm sáng

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, với phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân thụ hưởng”, lấy nhân dân làm nòng cốt và là người được thụ hưởng lợi ích từ chương trình, thời gian qua, huyện Phong Điền và nhân dân đã cùng chung sức, đồng lòng huy động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành mục tiêu. Đến nay, đã có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện đang tập trung thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đề nghị 2 xã Phong Sơn, Phong Chương đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Huyện Phong Điền đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt; trong đó tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan đô thị ngày càng hoàn thiện, quy hoạch chung đô thị Phong Điền và Chương trình phát triển đô thị huyện đã được phê duyệt và triển khai; hoàn thành Đề án đô thị loại IV trình Bộ Xây dựng, phấn đấu trở thành Thị xã trong năm 2024. Thu nhập bình quân đầu người, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn được đẩy mạnh, đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án lớn trên địa bàn; chỉ tiêu giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 15 - 17%: trong giai đoạn 2021 - 2023 tăng bình quân ước đạt 16,28%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 12 - 15%: trong giai đoạn 2021 – 2023, tổng vốn đầu tư toàn huyện tăng bình quân 13,9%/năm; thu nhập bình quân đầu người theo VA năm 2025 đạt từ 75-80 triệu đồng: Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người theo VA của huyện giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 8,2%, đến cuối năm 2023 đạt 69,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2 - 2,2% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị: đạt 81,12%; tỷ lệ nhà ở kiên cố: đạt 91,97%; tỷ lệ đường phố được chiếu sáng: đạt 91,45%); công tác cải cách hành chính được chú trọng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; qua đó tiếp tục củng cố, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững,….

Hạ tầng giao thông trên địa bàn ngày càng được hoàn thiện

Theo lãnh đạo UBND huyện Phong Điền cho biết thêm: “Với mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập cho người dân, vì vậy huyện đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp như: dự án Nông nghiệp công nghệ cao phát triển trồng cam tại xã Phong Sơn; dự án sản xuất gốm mỹ thuật trang trí xuất khẩu tại Cụm làng nghề Mỹ Xuyên đã được quy hoạch chi tiết và đầu tư hạ tầng kỹ thuật với diện tích 4,6 ha, thu hút khoảng 25 hộ tham gia sản xuất; điểm trưng bày sản phẩm mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên; làng nghề đệm bàng Phò Trạch (Công ty TNHH Hữu cơ Huế Việt) đã phát triển sản xuất gắn với vùng nguyên liệu được 8,4 ha, dự kiến đến năm 2025 tăng lên 23,4 ha, đến năm 2030 tăng lên 43,4 ha; sản xuất dược liệu (Công ty TNHH Công Thành; Hoa Nén; Hichagol,...) gắn với nguyên liệu được 72 ha, trong đó 53 ha cây tràm gió, 19 ha hibiscus; làng nghề gốm Phước Tích bước đầu kết nối với phát triển du lịch thông qua các hoạt động trải nghiệm của du khách; hỗ trợ quy hoạch và phát triển làng nghề Mai cảnh Thế Chí Tây...”.

Không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu

Để hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng huyện đạt đô thị loại IV và huyện nông thôn mới đã đề ra, cùng với nhiều giải pháp đồng bộ, cấp ủy và chính quyền huyện Phong Điền từ nay đến hết năm 2023 cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục tập trung triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020, Nghị quyết 15 NQ/TU ngày 13/12/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh đã đề ra; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị, hoàn thiện, khắc phục các tiêu chí về điện chiếu sáng đường ngõ xóm, tuyến phố văn minh đô thị và các tiêu chí mềm khác chưa đạt; Phê duyệt và triển khai quy hoạch chung xây dựng các xã Phong Sơn, Phong Mỹ và khu vực xã Điền Hương - Điền Môn; hoàn thiện và trình phê duyệt quy hoạch phân khu các khu vực dự kiến thành lập phường; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng phát triển đô thị phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng phát triển sản xuất theo chương trình phát triển đô thị Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị, địa phương, hộ gia đình tích cực thực hiện đề án đô thị xanh, ngày “Chủ nhật xanh”, xây dựng đường thôn, ngõ xóm, nhà cửa khang trang, xanh – sạch – sáng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ; tăng cường quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,....

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức và quyết tâm cao của người dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới của Phong Điền đã làm hệ thống hạ tầng, cảnh quan, môi trường nông thôn ngày càng thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được tăng lên,… Đây chính là những bước đi vững chắc, tạo đà quan trọng cho việc tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2023, cũng như những năm tiếp theo phấn đấu xây dựng huyện Phong Điền trở thành Thị xã vào trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy.

 

Khánh Trình (TT VH-TT&TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 4.208 khách