Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngành Tuyên giáo huyện Phong Điền không ngừng vun đắp niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân
Ngày cập nhật 01/08/2023
Ông Trần Quang Cườm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền quán triệt, triển khai Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên

Cách đây 93 năm, ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 01/8” tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

 

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7/1920.

Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trong việc truyền bá hệ tư tưởng Mác xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng… đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.

Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.

Đặc biệt, ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Cán bộ, đảng viên huyện Phong Điền tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

 

Trải qua 93 năm, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo. Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại huyện Phong Điền, suốt thời gian qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ngành đã tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng. Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Với những công việc, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo được triển khai đã trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị và tổ chức trong toàn Đảng bộ, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Từ đó khơi dậy tinh thần sáng tạo, đoàn kết của các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa huyện Phong Điền vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn và khá toàn diện.

Ông Trần Quang Cườm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền cho biết: “Trong suốt các thời kỳ cách mạng, dù ở bất cứ giai đoạn nào, công tác Tuyên giáo luôn được Đảng ta xác định là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội. 93 năm qua, dù tên gọi, cơ cấu, tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục của ngành Tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt”.

“Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, thời gian qua, ngành Tuyên giáo của huyện Phong Điền đã phát huy truyền thống vẻ vang làm tốt chức năng tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã luôn nỗ lực phấn đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ huyện, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống”, ông Cườm cho biết thêm.

Với phương châm chủ động, nhạy bén, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó; ngành Tuyên giáo đã linh hoạt, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong tham mưu chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội vào triển khai các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Tuyên giáo số” theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công tác thông tin, tuyên truyền phong phú, toàn diện, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của huyện, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...; qua đó tạo khí thế, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học và làm theo Bác trong giai đoạn mới, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị. Công tác triển khai quy chế phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn huyện. Hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng kịp thời. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ, xử lý các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, quyết liệt, đi vào chiều sâu, tạo được thế trận đồng bộ, mạnh mẽ trên cả mặt “xây” và “chống”.

         Tự hào về truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với ý thức sâu sắc về trách nhiệm và quyết tâm phát huy theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung”, ngành Tuyên giáo huyện Phong Điền tiếp tục đoàn kết, chủ động, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp, hiện đại hơn trên từng lĩnh vực công tác, không ngừng vun đắp niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa huyện Phong Điền phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu huyện trở thành Thị xã trước năm 2025.

 

Tiến Dũng (TT VH -TT&TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.649.035
Hiện tại 3.407 khách