Tìm kiếm
Phong Điền nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 10/09/2020
Công dân đến giao dịch tại trung tâm hành chính công huyện Phong Điền

Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phong Điền được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước từng bước được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nội dung kế hoạch, chương trình về cải cách thủ tục hành chính được UBND huyện ban hành trên cơ sở bám sát các văn bản của Trung ương và của UBND tỉnh; nhờ đó, các cơ quan, đơn vị bám sát được nhiệm vụ, tập trung mọi nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chỉ số hài lòng trong nhân dân.

Thủ tục hành chính qua cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" được duy trì thực hiện nhất là quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, đảm bảo minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nắm bắt rõ thủ tục khi đến liên hệ công việc. Thông qua cải cách thủ tục hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị được nâng cao. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở huyện đã sử dụng đầy đủ hệ thống thư điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế… một cách thường xuyên, liên tục. Đến nay, các công sở thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã hoàn thiện các trang thiết bị nhằm hiện đại hóa công sở trong thực thi công vụ. Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối trong kiểm soát thủ tục hành chính của huyện và các xã, thị trấn được thường xuyên, tăng cường tạo thuận lợi trong khâu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hồ sơ công việc.

Theo tinh thần chỉ đạo chung của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đến nay, tất cả các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện Phong Điền đã áp dụng văn bản điện tử liên thông trong giải quyết công việc giúp tiết kiệm được chi phí trong khâu phát hành và quản lý dữ liệu văn bản. Không dừng lại ở việc bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện tốt văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính cấp huyện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch để thực hiện công tác CCHC hàng năm. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian, kinh phí thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch CCHC của đơn vị để tổ chức thực hiện. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác CCHC, đáp ứng yêu cầu công tác CCHC trên địa bàn huyện, nhất là việc cụ thể hóa, áp dụng kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực tiễn ở địa phương.

Đến nay việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trong giải quyết các TTHC đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn đảm bảo đúng quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND cấp xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; trên 95% tỷ lệ văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước; đã kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành và với Trục liên thông văn bản quốc gia; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã đã được cấp thư điện tử công vụ…Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đã xây dựng và áp dụng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng ban, giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hóa các quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

 

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.790 khách