Tìm kiếm
Phong Điền: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2020
Ngày cập nhật 25/06/2020
Tại buổi lễ khai giảng

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phong Điền vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2020.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 90 học viên là những đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện. Trong thời gian từ ngày 22/6 đến ngày 01/7/2020 các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liến với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội;  Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận hội mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra. Sau khóa học, mỗi học viên phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.991.434
Hiện tại 5.053 khách