Tìm kiếm
Phong Điền: Quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 08/06/2020
Tại Hội nghị

Sáng 05/6, Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị lần thứ 22, khóa XIII mở rộng để quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và cho ý kiến liên quan đến nội dung, nhân sự chuẩn bị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu là đội ngũ cán bộ chủ chốt được phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII) về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú;...

Sau khi quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy , các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch để quán triệt, áp dụng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định bảo đảm nghiêm túc và sát thực tế.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, cho ý kiến, lấy phiếu nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vĩnh Hào (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.401 khách