Tìm kiếm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2018
Ngày cập nhật 29/10/2018
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Sáng ngày 29/10, Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phong Điền, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, năm 2018. Tham gia lớp học có 155 học viên đến từ các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 29-31/10/2018), các học viên sẽ được truyền đạt và nghiên cứu 6 chuyên đề như: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh và về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng và công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, thông qua lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh tạo sự phát triển về nhận thức kiến thức quốc phòng và an ninh để tham gia cũng cố quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 953.355
Hiện tại 38 khách