Tìm kiếm
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 23/10/2018

Ngày 20/10/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện Phong Điền, Đài Truyền thanh huyện Phong Điền và Thư viện trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phong Điền, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của UBND huyện Phong Điền; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 03 bộ phận chuyên môn (Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Bộ phận Thông tin, tuyên truyền). 

Đài Truyền thanh huyện (theo thuathienhue.gov.vn)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 955.099
Hiện tại 534 khách