Tìm kiếm
Hơn 200 người thuộc diện hộ nghèo, đối tượng chính, đồng bào dân tộc thiểu số được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí