Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Thanh tra huyện
Ngày cập nhật 05/01/2015

THANH TRA HUYỆN

+Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
+Điện thoại: 054. 
+Fax: 054.
+Email: tt.phongdien@thuathienhue.gov.vn

*Lãnh đạo :

 

Điều 1. Vị trí và chức năng của Thanh tra Huyện
1. Thanh tra Huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra Huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân Huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Tỉnh.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Huyện
1. Trình Ủy ban nhân dân Huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
2. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
4. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; thanh tra vụ việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giao.
5. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.
6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Huyện.
7. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và làm đầu mối giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quản lý, phân công trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.
8. Thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
9. Trực tiếp công dân thường xuyên và phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng lịch tiếp công dân lưu động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.
10. Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra nhân dân trên địa bàn.
11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về những lĩnh vực được giao.
12. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân Huyện.
14. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Huyện.
15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Huyện
1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân Huyện.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định thanh tra theo thẩm quyền khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
4. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện phối hợp thanh tra, tự kiểm tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó.
5. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.
6. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo với Chánh Thanh tra Tỉnh.
7. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Huyện; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Huyện.
8. Kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện.
9. Hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.
10. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.
11. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Chánh Thanh tra Tỉnh về công tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế Thanh tra Huyện
Cơ cấu tổ chức Thanh tra Huyện gồm có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Chánh Thanh tra được thực hiện theo pháp luật về thanh tra.
2. Thanh tra viên và công chức chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Huyện được bố trí tương ứng với nhiệm vụ được giao.
3. Số lượng cụ thể Phó Chánh Thanh tra và công chức chuyên môn, nghiệp vụ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện quyết định trên cơ sở nhiệm vụ được giao, trong tổng biên chế hành chính của Huyện.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.570 khách