Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Phòng Y tế
Ngày cập nhật 05/01/2015

PHÒNG Y TẾ 
+Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
+Điện thoại: 054. 
+Fax: 054.
+Email: yte.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 
*Lãnh đạo :

 

Điều 1. Vị trí và chức năng của Phòng Y tế
1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân Huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
 Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế
1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện:
a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Huyện;
b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn Huyện.
2. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.; thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
4. Giúp Uỷ ban nhân dân Huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn Huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
5. Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân Huyện.
6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê, lưu trữ chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực y tế.
7. Kiểm tra, tham gia thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn Huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Huyện; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công quản lý và thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.
8. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các loại dịch bệnh.
9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Huyện.
10. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân Huyện.
11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Hội đồng nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện, Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân Huyện giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế Phòng Y tế
Cơ cấu tổ chức Phòng Y tế gồm có lãnh đạo và cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
1. Lãnh đạo Phòng Y tế gồm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng.
2. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng được bố trí tương ứng với nhiệm vụ được giao.
3. Số lượng cụ thể Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện quyết định trên cơ sở nhiệm vụ được giao, trong tổng biên chế hành chính của Huyện.

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.716 khách