Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Ngày cập nhật 03/08/2016

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
+Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
+Điện thoại: 054. 3552376 - 3551221
+Fax: 054.
3551221
+Email: phongdien@thuathienhue.gov.vn

*Lãnh đạo Văn phòng UBND:

 Ông : Hồ Đôn Chánh Văn phòng

ĐT: 0543.551281 - 0914529613
- Ông: Lê Phi Hưng - Phó Chánh Văn phòng
 
ĐT: 0543.552375 - 0918383075
 
- Ông: Nguyễn Hồng Nhật - Phó Chánh Văn phòng
 
ĐT: 0543.
 
- Ông: Lê Văn Hùng - Phó Chánh Văn phòng
ĐT: 0543.
 
 
 
  Điều 1. Vị trí và chức năng của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện
  1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, tham mưu tổng hợp về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện quản lý về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện về công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện và theo quy định của pháp luật.
   2. Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện
1. Trình Ủy ban nhân dân Huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, công tác dân tộc, công tác đảm bảo cơ sở, vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện.
3. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân Huyện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;
Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình thuộc lĩnh vực phân công sau khi được phê duyệt; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân Huyện;
Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Huyện thông qua và giúp Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân;
Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân Huyện với Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cùng cấp;
Phối hợp với Thanh tra Huyện bố trí phòng tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp công dân lưu động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định.
4. Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn để phục vụ cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện.
5. Tham mưu Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân Huyện các phương án, biện pháp để tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhằm đảm bảo cho bộ máy hành chính của Ủy ban nhân dân Huyện hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
6. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế -xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với các cơ quan, tổ chức để thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý chuyên ngành đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn liên quan đến công tác dân tộc.
7. Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho các kỳ họp của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Huyện; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động thường xuyên của Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện.
8. Quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Huyện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
9. Thống nhất quản lý việc phát hành và công bố văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; kiểm tra, thẩm tra các dự thảo chương trình, dự án, đề án, kế hoạch và văn bản trước khi trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện ký và chịu trách nhiệm về thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật về công tác văn thư.
10. Kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công cho cán bộ, công chức xã, thị trấn; phối hợp với Phòng Nội vụ kiểm tra hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn.
11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan và phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện.
12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cấp trên.
13. Kiểm tra, tham gia thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Huyện; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công quản lý và thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.
14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Huyện.
15. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan và tài chính, tài sản phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ủy ban nhân dân Huyện.
16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Huyện giao, ủy quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế Văn phòng
Cơ cấu tổ chức Văn phòng có lãnh đạo và cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
1. Lãnh đạo Văn phòng gồm Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng.
2. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng được bố trí tương ứng với nhiệm vụ được giao.
3. Số lượng cụ thể Phó Chánh Văn phòng và cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện quyết định trên cơ sở nhiệm vụ được giao, trong tổng biên chế hành chính của Huyện.

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.710 khách