Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 120 /CTr-UBND, 23/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 25/05/2022

Thực hiện chương trình hành động số 120/CTr-UBND, 23/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của  Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi  tắt là Chuơng trình hành động), Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu  Chương trình hành động  đã đề ra.

- Cụ thể hóa các nội dung thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của  Chương trình hành động nhằm đạt được kết quả cao nhất.

2. Yêu cầu

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp phụ trách, chỉ đạo toàn diện công tác chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực, địa phương.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số

- Bám sát các văn bản của các cấp để cụ thể hóa tại địa phương đảm bảo nguyên tắc kịp thời, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn.

- Ban hành các quy trình, quy chuẩn, tiêu chí làm cơ sở để xác định rõ trách nhiệm, phương thức triển khai, cơ sở đánh giá chất lượng hiệu quả công tác chuyển đổi số cho các ngành, địa phương, đơn vị.

- Khuyến khích phát triển doanh nghiệp số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp và nguồn nhân lực số.

2. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

- Nâng cao nhận thức, xác định vai trò người đứng đầu đơn vị quyết định thành công cho công cuộc chuyển đổi số, trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn diện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tập trung các giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của các ngành, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia cung cấp dịch vụ số cho người dân, xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số, kinh tế số.

- Ưu tiên nâng cao nhận thức cho người dân, kỹ năng thúc đẩy thói quen sử dụng và khai thác thông tin, dịch vụ số trong xã hội. Nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường số.

3. Phát triển hạ tầng đủ năng lực triển khai chuyển đổi số

a) Hạ tầng Chính quyền số

- Hoàn chính hạ tầng dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung;  đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đường truyền CPNet đảm bảo dung lượng truy cập theo yêu cầu của chuyển đổi số.

- Xây dựng mô hình công sở số, trong đó ưu tiên hạ tầng phòng họp số kết hợp với thiết chế phòng điều hành của UBND huyện.

- Hiện đại hóa hạ tầng đầu cuối cho cán bộ, công chức, viên chức theo hướng trang thiết bị có tính di động phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

b) Hạ tầng xã hội số, kinh tế số

- Phát triển hạ tầng số cho xã hội, chú trọng đến mạng lưới quy hoạch trạm BTS phát triển mạng tốc độ cao 4G, hướng đến phủ sóng 5G trên địa bàn huyện.

- Khuyến khích phát triển hệ thống Wifi công cộng theo phương án kết hợp giữa nhà nước với doanh nghiệp và các thành phần khác.

- Huy động các nguồn lực, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành,  doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu phổ cập điện thoại di động thông minh cho toàn bộ người dân có đảm bảo điều kiện sử dụng.

4. Hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số

- Triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện mức độ 4. Triển khai 100% quy trình xử lý và kết quả dịch vụ hành chính công được thực hiện trên môi trường số và số hóa. Nâng cao chất lượng cơ chế thúc đẩy dịch vụ công như dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán không dùng tiền mặt.

- Đổi mới phương thức làm việc, đánh giá kết quả thực thi công vụ trong đó quy trình số là bắt buộc, báo cáo số là hình thức phổ biến, dữ liệu số là tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá kết quả công việc. Áp dụng phổ biến phương thức chữ ký số trong quá trình chuyển đổi số.  

5. Triển khai chiến lược hình thành dữ liệu số, chuẩn hóa quy trình số và sẵn sàng cung cấp dữ liệu số

Tận dụng tối đa nguồn lực của doanh nghiệp và người dân trong quá trình ứng dụng công nghệ số để thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia cung cấp dữ liệu số, làm giàu, làm mới dữ liệu số.

6. Thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích hợp dịch vụ số cho người dân, xã hội nhằm thúc đẩy hình thành xã hội số; Các tiện tích mua sắm thanh toán hàng hóa, dịch vụ thanh toán trực tuyến để thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện. Phối hợp với các sở, ngành triển khai các giải pháp kết nối hỗ trợ trong công tác phòng chống thiên tai, bão lụt và dịch bệnh.

-  Xây dựng, ban hành các chính sách thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp số tạo động lực phát triển các sản phẩm, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số. Triển khai có hiệu quả các chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhằm tối ưu hoạt động doanh nghiệp, đa dạng hóa về dịch vụ số được cung cấp từ các doanh nghiệp.

- Triển khai sàn thương mại điện tử theo hướng khai thác sử dụng nền tảng công nghệ quốc gia được công bố trong đó chú trọng đến hai sàn thương mại điện tử là “Voso.vn” và “Postmart.vn”. Tạo điều kiện phát triển mạnh dịch vụ Bưu chính số trong logistics và thương mại điện tử.

- Ưu tiên tập trung phát triển xã hội số trong các lĩnh vực trọng điểm như: Thông tin và truyền thông; Văn hóa, Y tế, Giáo dục, Du lịch, Nông nghiệp nông thôn, Giao thông, Khoa học và công nghệ.

- Đẩy mạnh triển khai tuyên truyền các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt triển khai các giải pháp Mobile Money. Sớm hình thành phương thức và văn hóa tiêu dùng mới trong xã hội.

7. Phát triển nguồn nhân lực số

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng và đảm bảo mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị, địa phương có bố trí nhân lực chuyên trách chuyển đổi số, an toàn thông tin. Thường xuyên quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ nhân sự này.

- Xây dựng kế hoạch đưa chương trình chuyển đổi số vào đào tạo về kiến thức, kỹ năng số cho học sinh các cấp học.

8. Phát triển dịch vụ đô thị thông minh

- Xây dựng và phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) điều hành thông tin minh theo hướng tích hợp kết quả chuyển đổi số, phát triển tích hợp các dịch vụ có sử dụng các công nghệ thông minh  phục vụ cho hoạt động chính quyền số, kết nối với doanh nghiệp và người dân.

9. Đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức an toàn thông tin các cấp, các ngành, doanh nghiệp triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho chuyển đổi số.

- Quy định bắt buộc áp dụng chữ ký số trong việc luân chuyển, trao đổi dữ liệu số của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng chữ ký số công cộng trong các giao dịch số.

- Phối hợp và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin: hệ thống phòng chống virus tập trung, phòng chống mã độc, bảo đảm an toàn thông tin mạng;  Tổ chức triển khai toàn diện các các giải pháp, ứng dụng quốc gia về an toàn thông tin cho cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND-UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.649.910
Hiện tại 4.032 khách