Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 07/12/2021

Ngày 02  tháng 12  năm 2021, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Phong Điền ban hành Quyết định số 333/QĐ-BCĐ về việc thành lập Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số (gọi tắt là Tổ giúp việc) huyện Phong Điền

Theo đó, Tổ giúp việc gồm 16  thành viên do ông Nguyễn Vũ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm tổ trưởng.

Nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Tổ là nghiên cứu, tham mưu cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Phong Điền (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.  Tham mưu cho Ban chỉ đạo các phương án, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh. Tham mưu cho Ban chỉ đạo phương án điều phối, theo dõi và kiểm tra tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.  Tham gia xây dựng các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND-UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.650.369
Hiện tại 4.378 khách