Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 06/12/2021

Ngày 26/11/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 5547 /QĐ-UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Phong Điền.

Theo đó, quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Phong Điền (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm: đồng chí Chủ tịch UBND huyện là Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Thái  là Phó Trưởng ban Thường trực; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện là Phó Trưởng ban; 16  thành viên là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.  

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh. Giúp Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND-UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.650.111
Hiện tại 4.140 khách