Tìm kiếm

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (29 lô đất) tại các xã Điền Hải, Phong Sơn và xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 05/11/2020
Đấu giá 29 lô đất tại xã Điền Hải, Phong Sơn và Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 24/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 27/11/2020 tại Hội trường UBND huyện Phong Điền: Số 134 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Hải, Phong Sơn và xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất: 29 lô đất tại xã Điền Hải, Phong Sơn và Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1. Xã Điền Hải: Khu dân cư thôn 1: 07 lô.

1.2. Xã Phong Sơn: Thôn Phổ Lại: 03 lô.

1.3. Xã Phong Mỹ: Khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ: 19 lô.

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

a. Mục đích: Đất ở.

b. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

c. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

1. Xã Điền Hải: Khu dân cư thôn 1: 07 lô.

STT

Số lô

Số thửa

Tờ bản
đồ

Diện

tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A1

73

4

272,8

Vị trí 1 Quốc lộ 49B

1.500.000

409.200.000

16.000.000

61.000.000

2

A2

74

4

241,1

1.500.000

361.650.000

16.000.000

61.000.000

3

B1

112

5

360,9

Vị trí 2 Quốc lộ 49B

1.000.000

360.900.000

15.000.000

55.000.000

4

B2

113

5

345,5

1.000.000

345.500.000

15.000.000

55.000.000

5

B3

114

5

338,4

Vị trí 2 Quốc lộ 49B (hai mặt tiền đường QH 6m và đường QH 6m)

1.100.000

372.240.000

15.000.000

56.000.000

6

B4

115

5

266,5

Vị trí 2 Quốc lộ 49B

1.000.000

266.500.000

11.000.000

40.000.000

7

B5

116

5

240,4

Vị trí 2 Quốc lộ 49B (hai mặt tiền đường QH 6m và đường QH 6m)

1.100.000

264.440.000

11.000.000

40.000.000

Tổng: 07 lô

2.065,6

 

 

2.380.430.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

2. Xã Phong Sơn - Thôn phổ lại: 03 lô.

STT

Số thửa

Tờ bản
đồ

Diện

 tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

985

20

259,8

Khu vực 3

160.000

41.568.000

1.800.000

7.000.000

2

987

20

300,0

Khu vực 3

150.000

45.000.000

1.800.000

7.000.000

3

991

20

300,0

Khu vực 3

150.000

45.000.000

1.800.000

7.000.000

Tổng: 03 lô

859,8

 

 

131.568.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

3. Xã Phong Mỹ: Khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ: 19 lô.

STT

Số lô

Số thửa

Tờ bản
đồ

Diện

tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

M1

131

62

452,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (Từ Hợp tác xã Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (2 mặt tiền)

1.100.000

497.200.000

20.000.000

75.000.000

2

M2

132

62

342,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (Từ Hợp tác xã Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân)

1.000.000

342.000.000

14.000.000

51.000.000

3

M3

133

62

320,0

1.000.000

320.000.000

14.000.000

51.000.000

4

M4

134

62

326,0

1.000.000

326.000.000

14.000.000

51.000.000

5

M5

135

62

329,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (Từ Hợp tác xã Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (2 mặt tiền)

1.100.000

361.900.000

14.000.000

54.000.000

6

N8

147

62

484,0

1.100.000

532.400.000

22.000.000

80.000.000

7

N10

142

62

433,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (Từ Hợp tác xã Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân)

1.000.000

433.000.000

17.000.000

65.000.000

8

N11

141

62

387,0

1.000.000

387.000.000

17.000.000

58.000.000

9

N12

138

62

387,0

1.000.000

387.000.000

17.000.000

58.000.000

10

N13

137

62

391,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (Từ Hợp tác xã Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (2 mặt tiền)

1.100.000

430.100.000

17.000.000

65.000.000

11

O11

213

62

365,0

1.200.000

438.000.000

17.000.000

65.000.000

12

O12

212

62

421,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (Từ Hợp tác xã Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân)

1.000.000

421.000.000

17.000.000

65.000.000

13

O13

211

62

422,0

1.000.000

422.000.000

17.000.000

65.000.000

14

O14

210

62

422,0

1.000.000

422.000.000

17.000.000

65.000.000

15

O15

209

62

422,0

1.000.000

422.000.000

17.000.000

65.000.000

16

O16

204

62

423,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (Từ Hợp tác xã Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân)

1.000.000

423.000.000

17.000.000

65.000.000

17

O17

203

62

424,0

1.000.000

424.000.000

17.000.000

65.000.000

18

O18

202

62

425,0

1.000.000

425.000.000

17.000.000

65.000.000

19

O20

200

62

385,0

Vị trí 2 - Tỉnh lộ 9 (Từ Hợp tác xã Hòa Mỹ đến địa giới hành chính xã Phong Xuân) (2 mặt tiền)

1.100.000

423.500.000

17.000.000

65.000.000

Tổng: 19 lô

7.560,0

 

 

7.837.100.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại vị trí các lô đất đấu giá các xã Điền Hải, Phong Sơn và Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 16/11/2020. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 17, 18 tháng 11 năm 2020.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng - 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục II thông báo này từ ngày 24/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2020 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2020.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 24 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường UBND huyện Phong Điền, địa chỉ số 134 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND các xã Điền Hải, Phong Sơn và Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.738.443
Hiện tại 3.598 khách