Tìm kiếm
Về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/06/2020

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất: 34 lô đất các xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1 Xã Phong Hòa: 06 lô

1.1.1 Khu dân cư thôn Ba Bàu Chợ: 03 lô

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn

b. Vị trí: Vị trí 1, khu vực 1.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 909,2 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.1.2 Khu dân cư đất ở thôn Đức Phú: 3 lô

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn

b. Vị trí: Vị trí 2, tỉnh lộ 6 và khu vực 3.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 1.078 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2 Xã Điền Môn: 27 lô

1.2.1. Khu dân cư xen ghép thôn 1 Vĩnh Xương: 03 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 1, khu vực 2.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 1.100,0 m2

- Hạ tầng kỹ thuật:  Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2.2. Khu dân cư xen ghép thôn 2 Vĩnh Xương: 01 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 1 - khu vực 2.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 338,0 m2

- Hạ tầng kỹ thuật:  Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2.3. Khu quy hoạch điểm dân cư xen cư Kế Môn: 04 lô

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 2, khu vực 1.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 1.201,6 m2

- Hạ tầng kỹ thuật:  Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2.4. Khu quy hoạch trung tâm xã thôn 2 Vĩnh Xương: 19 .

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 1, vị trí 2, khu vực 1.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 6.601,6 m2

- Hạ tầng kỹ thuật:  Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.3. Xã Điền Hương: Khu dân cư thôn Thanh Hương Đông: 01 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 2, QL 49B (Từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 345,6 m2

- Hạ tầng kỹ thuật:  Sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

a. Mục đích: Đất ở.

b. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

c. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4.  Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số  6125/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án phân lô đất ở xen ghép khu dân cư thuộc thôn 1 Vĩnh Xương, thôn 2 Vĩnh Xương, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Điểm dân cư xen cư thôn Kế Môn; Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2312/QD-UBND ngày 07/11/2006 của UBND huyện; Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án phân lô đất ở xen ghép khu dân cư thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2012 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép khu dân cư xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu quy hoạch điểm dân cư xen cư Kế Môn và khu quy hoạch trung tâm thôn 2 Vĩnh Xương, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Phong Hòa, Phong Chương, Phong Thu, Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong An, Phong Hiền, Phong Hải, Điền Lộc, Điền Môn, Điền Hương và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

1. Xã Phong Hòa: 06 lô

 STT

 Số lô 

 Số tờ bản đồ

 Số tờ bản đồ mới

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I

Khu dân cư thôn Ba Bàu Chợ: 03 lô

1

1122

5

 

300,4

Vị trí 1, khu vực 1

600.000

180.240.000

7.500.000

28.000.000

2

1123

5

 

305,7

Vị trí 1, khu vực 1

600.000

183.420.000

7.500.000

28.000.000

3

1124

5

 

303,1

Vị trí 1, khu vực 1

600.000

181.860.000

7.500.000

28.000.000

II

Khu dân cư đất ở thôn Đức Phú: 3 lô

1

53

46a

88

300,0

Vị trí 2, tỉnh lộ 6

270.000

81.000.000

3.500.000

13.000.000

2

39

46a

88

400,0

Khu vực 3

175.000

70.000.000

3.000.000

11.000.000

3

40

46a

88

378,0

Khu vực 3

175.000

66.150.000

3.000.000

10.000.000

Tổng cộng

 

1987,2

 

 

  762.670.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

2. Xã Điền Môn: 27 lô

 STT

 Số lô 

 Số thửa

 Số tờ bản đồ

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I. Khu dân cư xen ghép thôn 1 Vĩnh Xương: 03 lô

 

 

 

1

294

 

11

350,00

Vị trí 1, khu vực 2

160.000

56.000.000

2.500.000

9.000.000

2

295

 

11

350,00

160.000

56.000.000

2.500.000

9.000.000

3

301

 

11

400,00

160.000

64.000.000

2.500.000

10.000.000

II. Khu dân cư xen ghép thôn 2 Vĩnh Xương: 01 lô

 

 

 

4

238

 

20

338,00

Vị trí 1, khu vực 2

150.000

50.700.000

2.000.000

8.000.000

III

Khu quy hoạch điểm dân cư xen cư Kế Môn: 04

 

 

 

5

21

169

31

320,1

Vị trí 2, khu vực 1

150.000

48.015.000

2.000.000

7.200.000

6

22

168

31

310,6

150.000

46.590.000

2.000.000

6.900.000

7

23

167

31

293,7

150.000

44.055.000

2.000.000

6.600.000

8

24

166

31

277,2

150.000

41.580.000

2.000.000

6.200.000

IV

Khu quy hoạch trung tâm xã thôn 2 Vĩnh Xương

 

 

 

9

 

417

21

355,0

Vị trí 1, khu vực 1

180.000

63.900.000

2.500.000

9.500.000

10

 

418

21

349,5

180.000

62.910.000

2.500.000

9.400.000

11

 

419

21

341,1

Vị trí 2, khu vực 1

150.000

51.165.000

2.000.000

7.600.000

12

 

420

21

330,6

150.000

49.590.000

2.000.000

7.400.000

13

 

421

21

315,2

150.000

47.280.000

2.000.000

7.000.000

14

 

422

21

352,3

150.000

52.845.000

2.000.000

7.900.000

15

 

423

21

385,5

150.000

57.825.000

2.000.000

8.600.000

16

 

424

21

385,9

150.000

57.885.000

2.000.000

8.600.000

17

 

425

21

324,1

150.000

48.615.000

2.000.000

7.200.000

18

 

426

21

298,9

 

150.000

44.835.000

2.000.000

6.700.000

19

 

427

21

291,5

150.000

43.725.000

2.000.000

6.500.000

20

 

429

21

372,0

150.000

55.800.000

2.000.000

8.300.000

21

 

430

21

369,8

150.000

55.470.000

2.000.000

8.300.000

22

 

431

21

374,0

Vị trí 2, khu vực 1

150.000

56.100.000

2.000.000

8.400.000

23

 

432

21

372,0

150.000

55.800.000

2.000.000

8.300.000

24

 

433

21

276,5

150.000

41.475.000

2.000.000

6.200.000

25

 

434

21

363,5

150.000

54.525.000

2.000.000

8.100.000

26

 

435

21

381,5

150.000

57.225.000

2.000.000

8.500.000

27

 

436

21

362,7

150.000

54.405.000

2.000.000

8.100.000

Tổng cộng

 

9.241,20

 

 

1.418.315.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

3. Xã Điền Hương: Khu dân cư thôn Thanh Hương Đông: 01 lô.

 STT

 Số lô 

 Số tờ bản đồ

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

 Khu dân cư thôn Thanh Hương Đông: 01 lô

 

1

235

41

345,6

Vị trí 2, Quốc Lộ 49B (Từ ngã tư chợ Điền Hương đến giáp xã Điền Môn)

450.000

155.520.000

6.500.000

24.000.000

Tổng cộng

345,6

 

 

155.520.000

 

 

(Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại vị trí các lô đất đấu giá ở xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký đến hết ngày 08/7/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền hướng dẫn, tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 09, 10 tháng 7 năm 2020.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản, xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 21 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:  

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng/lô trở xuống.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước từ ngày 21/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2020 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2020.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 21 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 21 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành) kèm theo các loại giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 01 bản sao. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn 01 bản sao.

+ Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 01 bản sao.

+ Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 01 bản sao.

+ Văn bản ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 01 bản sao.

(Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại).

e. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường UBND xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô, theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.574 khách