Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 29/06/2019

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, đồng chí Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Báo cáo số:221/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, nội dung cụ thể báo cáo như sau:  

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-HĐND ngày 17/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện công tác trên lĩnh vực pháp chế, tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. UBND huyện Phong Điền đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp huyện; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp trên, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện để điều hành tốt kinh tế-xã hội của địa phương cũng như các nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế theo quy định của pháp luật.

1. Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh đạt được những kết quả quan trọng:

Sản xuất nông nghiệp cơ bản đảm bảo theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2018 - 2019 năng suất bình quân đạt 61,8 tạ/ha. Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình như: Sản xuất lúa theo hướng VietGAP (2.871 ha), lúa hữu cơ (41,6 ha), liên kết sản xuất các giống lúa mới 126,7 ha, lúa theo tiêu chuẩn VietGAP (50 ha), bưởi da xanh theo quy trình hữu cơ (40 ha), lạc hữu cơ (1,5 ha); đồng thời đã nhân rộng dồn điền đổi thửa trồng lúa lên diện tích khoảng 1.160,27 ha; đang tập trung phát triển cây sen và phương án thành lập trung tâm sản xuất giống sen tại huyện; nhiều tổ chức, cá nhân đang đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Lĩnh vực Công nghiệp- TTCN, thương mại và dịch vụ đã có những kết quả tích cực, huyện đã tích cực phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đã đi vào hoạt động tiếp tục mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh cũng như nghiên cứu, triển khai thủ tục để thực hiện các dự án mới (Nhà máy xi măng Đồng Lâm đang triển khai dây chuyền 2, máy điện mặt trời TTC Phong Điền 1 mở rộng đầu tư giai đoạn 2; các Nhà máy thủy điện hoàn thiện đầu tư hạ tầng; Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Phong Thu; Nhà máy điện mặt trời của Công ty Cổ phần Đầu tư Đoàn Sơn Thủy…). Lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên-môi trường được tăng cường. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt để bàn giao cho nhà đầu tư đúng tiến độ. Công tác quyết toán vốn các công trình tồn đọng nhiều năm đến nay đã cơ bản được giải quyết, tình hình nợ đọng trong đầu tư xây dựng được tích cực xử lý. Công tác lập lại trật tự đô thị được tăng cường; quản lý tốt việc xây dựng các dự án đảm bảo đúng quy hoạch. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm chỉ đạo: Đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018-2019 với kết quả khả quan, tích cực; chất lượng chăm sóc sức khỏe và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; hoạt động văn hóa thông tin-thể thao đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở đã được triển khai một cách khá đồng bộ; không ngừng nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng; thực hiện đảm bảo, đầy đủ các chế độ chính sách và công tác an sinh xã hội. Công tác quân sự địa phương và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được thực hiện tốt, qua đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp từ huyện đến cơ sở.

2. Công tác xây dựng, ban hành, rà soát các văn bản QPPL, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác truy tố, xét xử, thi hành án

2.1. Công tác xây dựng, ban hành, rà soát các văn bản QPPL

Ngày 15/01/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành đến hết ngày 31/12/2018 gồm 118 văn bản; trong đó: Văn bản còn hiệu lực 46 văn bản; hết hiệu lực toàn bộ, một phần 64 văn bản; văn bản cần thay thế 08 văn bản.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/12/2018 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Phong Điền năm 2019. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện tiến hành rà soát văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện ban hành để công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa theo quy định.

  Công tác kiểm tra theo thầm quyền được thực hiện thường xuyên, 6 tháng đầu năm đã tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã gửi đến gồm 18 văn bản, qua kiểm tra phát hiện 11 văn bản có sai sót chủ yếu về thể thức ban hành và đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn khắc phục kịp thời.

2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực; nhất là công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nội dung PBGDPL bám sát chủ trương đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, hình thức phổ biến pháp luật đa dạng. UBND huyện đã tổ chức hội nghị phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua; lồng ghép vào các cuộc họp, các chương trình hoạt động thôn, bản, tổ dân phố; cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến qua đài phát thanh từ huyện đến cơ sở, Tủ sách pháp luật; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở… đã tổ chức 13 cuộc tuyên truyền trực tiếp với khoảng 1.950 lượt người tham dự.

Để triển khai có hiệu quả, kịp thời các Chương trình, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch về: Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019; thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn huyện Phong Điền năm 2019; tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2019; triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2019.

Ngoài ra, UBND huyện đã phối hợp liên ngành với Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật như: Triển khai hội nghị, tư vấn pháp luật, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giáo thông đường bộ, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến công tác đảm bảo An toàn trật tự ở các thôn, bản; tổ chức học tập, quán triệt Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề liên quan như: Luật Đặc xá, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi; Luật An toàn thông tin mạng; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản...; có khoảng 9.300 lượt người tham dự.

2.3. Công tác chứng thực, hộ tịch

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, hướng dẫn công tác chứng thực đối với các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm đưa hoạt động chứng thực, hộ tịch đi vào nề nếp, giải quyết kịp thời các giao dịch của công dân, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: 45 cặp vợ chồng; thay đổi, cải chính hộ tịch: 54 trường hợp; trích lục  bản sao hộ tịch:  09 trường hợp; nhận cha, mẹ, con: 02 trường hợp; đăng ký khai tử: 01 trường hợp; ghi chú ly hôn: 02 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính: 62 bản; chứng thực chữ ký người dịch: 03 trường hợp.

2.4. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính Phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 20/2008/NĐ- CP ngày 14/02/2008 của Chính Phủ về tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/01/2019 về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định, làm cơ sở cho công tác tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên thực hiện công tác thống kê bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành sau khi UBND tỉnh có quyết định công bố bộ thủ tục hành chính mới và rà soát thủ tục hành chính hết hiệu lực, tiến hành rà soát, áp dụng ngay các quy định mới khi các Bộ, ngành Trung ương, các sở ngành của tỉnh hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung. Thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo Trung tâm hành chính công huyện, UBND các xã, thị trấn niêm yết, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định.

Thực hiện Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. Theo đó, ngoài việc thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính theo phân công của UBND tỉnh tại Quyết định số 3043/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện đã lựa chọn thêm các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện nhiều trong năm; các quy định pháp luật quy định về thủ tục hành chính có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện để tiến hành rà soát trong năm 2019.

2.5. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, Bồi thường trách nhiệm của Nhà nước

  Thực hiện Luật xử lý Vi phạm hành chính năm 2012, Luật Bồi thường trách nhiệm của Nhà nước, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tăng cường, cũng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, giúp cho người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Giải quyết bồi thường trách nhiệm của Nhà nước và theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo tuân thủ pháp luật. Ngay từ đầu năm 2019 UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện về công tác xử lý vi phạm hành chính, Theo dõi thi hành pháp luật, Bồi thường trách nhiệm của Nhà nước. Kết quả 6 tháng đầu năm phòng UBND huyện đã xử lý 03 vụ việc vi phạm hành chính về các lĩnh vực lâm sản và xây dựng.

          3. Về công tác xây dựng chính quyền

Công tác xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2019 được thực hiện tốt; đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, điều hành của UBND huyện. Tiếp tục chú trọng, tăng cường công tác cải cách hành chính; ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 28/12/2018 về thực hiện chương trình Cải cách hành chính Nhà nước năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 05/01/2019 về triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về cải cách hành chính gắn với chính quyền điện tử. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử huyện và cấp xã. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Kết quả thống kê hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông như sau:

Ở cấp huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 4.676 hồ sơ, cụ thể: Đã giải quyết 4.040 hồ sơ, trong đó đúng hẹn: 3.676 hồ sơ (Đạt tỷ lệ 90,99%), trễ hẹn: 364 hồ sơ (Chiếm tỷ lệ 9,01%) . Đang giải quyết 636 hồ sơ, trong đó chưa đến hạn 578 hồ sơ, quá hạn 58 hồ sơ.

Trong đó, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 1.424 hồ sơ trên tổng số 4.676 hồ sơ được tiếp nhận, đạt tỷ lệ 30,45%. Đã giải quyết: 1.264 hồ sơ, đúng hạn: 1.187 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,91%; đã giải quyết trễ hẹn: 77 hồ sơ chiếm tỷ lệ 6,09%; đang giải quyết: 160 hồ sơ (trong hẹn 151 hồ sơ, trễ hẹn 09 hồ sơ).

Ở cấp xã: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 26.254 hồ sơ, cụ thể: Đã giải quyết 26.208 hồ sơ, trong đó đúng hẹn: 26.208 hồ sơ (Đạt tỷ lệ 100%), trễ hẹn: 0 hồ sơ. Đang giải quyết 46 hồ sơ, trong đó chưa đến hạn 46 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa phương theo dõi, hưỡng dẫn các cơ sở tôn giáo thuộc Công giáo tổ chức lễ Phục sinh năm 2019 đảm bảo theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Chấp thuận việc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phong Điền về việc tổ chức Đại lễ Phật đản VESAK 2019 - Phật lịch 2563 tại huyện Phong Điền. Chấp thuận việc Niệm phật đường Điền Xuân tổ chức cuộc lễ an vị Phật tôn tượng Phật Bồ tát và trai đàn chẩn tế diễn ra vào ngày 17, 18 và 19 tháng 4 năm 2019.

Đồng thời, UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 trên địa bàn huyện. Báo cáo Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế về kết quả rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với các địa phương và các cơ quan có liên quan hướng dẫn Niệm phật đường Phước Phú, xã Phong Hòa; Niệm phật đường Đông Lâm, xã Phong An; Niệm phật đường Hiền Lương, xã Phong Hiền và Niệm phật đường Hiền Sĩ, xã Phong Sơn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, toàn huyện đã có 52/60 cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ 80,6%.

Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện được thực hiện đảm bảo, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã bổ nhiệm 12 lãnh đạo quản lý; bổ nhiệm lại: 04 lãnh đạo quản lý; xử lý kỷ luật đối với 03 cán bộ cấp xã; quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với 02 cán bộ cấp xã; phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hòa; Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hải; tiếp nhận cán bộ xã và bố trí vào công chức cấp xã 01 trường hợp; cử 07 người thuộc diện quy hoạch các chức danh của Ban chỉ huy Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện tham gia thi tuyển sinh đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2019; thực hiện bố trí chức danh công chức Trưởng Công an xã hiện có mặt sang chức danh công chức khác và đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh quyết định bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thường trực theo Đề án của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018, Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), UBND huyện đã ban hành Kế hoạch để rà soát, sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị trường học thuộc huyện, qua rà soát có 07 xã (Phong Thu, Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Điền Môn, Điền Hòa, Phong Hải) có trường tiểu học hoặc THCS có quy mô nhỏ dưới 10 lớp sẽ sáp nhập với các trường trên địa bàn xã. Thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại xã Điền Hương, Điền Môn (xã Phong Xuân đã thực hiện từ năm 2010).

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc xác định lại địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị do lịch sử để lại; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định lại địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại. UBND huyện đã Ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 25/6/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định lại địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị do lịch sử để lại, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

 4. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

4.1. Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Sơn, Trường Trung học cơ sở Phong Bình và UBND xã Phong Chương. Đến nay đã ban hành kết luận 02 cuộc (Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Sơn và Trường Trung học cơ sở Phong Bình). Đối với cuộc thanh tra đột xuất tại UBND thị trấn Phong Điền (chuyển tiếp của năm 2018) đến nay đã ban hành kết luận thanh tra.

4.2. Công tác tiếp công dân

Trong 6 tháng đầu năm năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện và các cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện, các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn là 201 lượt với 631 người (trong đó: Cấp huyện 157 lượt với 157 người và cấp xã 474 lượt với 474  người). Nội dung đề cập tại các buổi tiếp công dân chủ yếu tập trung trên lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội. Qua công tác tiếp công dân, lãnh đạo các cấp, các ngành đã ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của nhân dân để xem xét giải quyết theo quy định pháp luật, giải thích các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước cho người dân hiểu và giải quyết kiến nghị công dân đúng theo quy định pháp luật.

4.3. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư

Tổng số đơn tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND huyện, các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn là 121 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn là 121 đơn, trong đó:

+ Cấp huyện: 32 đơn (kiến nghị: 30 đơn, tranh chấp: 02 đơn). Đã đã giải quyết: 28/32 đơn, đạt tỷ lệ 87.5%, trong đó: kiến nghị, phản ánh: 27/30 đơn, đạt  90 %; tranh chấp: 01/02 đơn, đạt tỷ lệ 50 %.

+ Cấp xã, thị trấn: 89 đơn (tranh chấp: 44 đơn, kiến nghị phản ánh: 45 đơn). Đã giải quyết 66/89 đơn, đạt 74%. Trong đó, tranh chấp: 32/44 đơn, đạt 72.7 %;  kiến nghị, phản ánh: 34/45 đơn, đạt 75.5%.

4.4. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và tư tưởng của cán bộ, công chức. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23/01/2019 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức như: Công khai tại các cuộc họp, hội nghị, công khai bằng hình thức niêm yết tại công sở; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó đã quy định rõ việc thực hiện các chế độ, định mức, quy định trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và các loại tài nguyên.

UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi theo định kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2019 tại địa bàn huyện Phong Điền chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng để xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Đến nay những người thuộc diện kê khai đã thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của năm 2018 đạt tỷ lệ 100%. Trong đó số lượng đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn là 101 đơn vị, gồm: 19 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 16 xã, thị trấn và 66 đơn vị trường học, đạt tỷ lệ 100% số cơ quan, đơn vị có nghĩa vụ kê khai tài sản. Đồng thời các đơn vị đã triển khai thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đạt tỷ lệ 100% số cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ kê khai tài sản. Trong đó, số cơ quan, đơn vị thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết gồm 17 đơn vị (cơ quan chuyên môn: 04 đơn vị, cấp xã: 06 đơn vị, trường học 07 đơn vị). Số cơ quan, đơn vị thực hiện công khai bằng hình thức tổ chức công bố tại cuộc họp gồm 84 đơn vị (cơ quan chuyên môn: 15 đơn vị, cấp xã: 10 đơn vị, trường học 59 đơn vị). Qua theo dõi sau khi thực hiện công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, trên địa bàn huyện chưa nhận được thông tin phản ảnh về nội dung các bản kê khai tài sản của những người có nghĩa vụ kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong 6 tháng đầu năm 2019 các đơn vị đã giảm được các chi phí không cần thiết để mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và tăng thu nhập cho cán bộ viên chức, động viên cán bộ viên chức nâng cao hiệu suất và hiệu quả trong thực thi công vụ. Cụ thể đã tiết kiệm: Trong chi tiêu hội nghị, hội thảo: 144.000.000 đồng. Trong sử dụng điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm: 294.000.000 đồng. Trong việc mua sắm TSCĐ và sữa chữa TSCĐ: 108.000.000 đồng. Trong chi phí khác như công tác phí, chi phí nghiệp vụ chuyên môn: 112.000.000 đồng. Tiết kiệm trong quản lý đầu tư xây dựng: Thẩm định phê duyệt dự án, tổng dự toán: 424.534.000 đồng; đấu thầu, chào giá cạnh tranh và chỉ định thầu theo quy định: 204.000.000 đồng; thẩm tra, thẩm định quyết toán công trình XDCB: Quyết toán được 60 công trình, tiết kiệm: 87.000.000 đồng.                                 

5. Về quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội:

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục giữ vững sự ổn định. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, tổ chức thành công lễ giao, nhận quân theo kế hoạch, đạt 100% chỉ tiêu giao với tổng số quân giao: 131 thanh niên (quân đội: 117 thanh niên; công an: 14 thanh niên); đồng thời đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho chiến sỹ nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2019 (quân số 100 đồng chí). Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị về tổ chức đăng ký nguồn dự bị động viên; đăng ký độ tuổi 17, phúc tra độ tuổi 18-27 và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2019; chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương năm 2019. Ban hành kế hoạch và chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để phục vụ cho diễn tập phòng thủ chiến đấu năm 2019 tại 04 xã (Phong Hải, Điền Môn, Điền Hòa, Điền Lộc).

Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lễ ra quân huấn luyện ngày 01/3/2019 và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy – tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ năm 2019 theo kế hoạch. Tổ chức tập huấn cán bộ DQTV các cấp theo đúng quy định, quân số 117/117 đồng chí, đạt 100% quá trình tập huấn bảo đảm an toàn tuyệt về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông. Quyết định điều động 05 đồng chí cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN tại Trường Quân sự tỉnh và 03 đồng chí Sĩ quan dự bị đi hoàn thiện cấp đại đội tại Trường quân sự Quân khu theo chỉ tiêu trên giao; tổ chức đăng ký, xét tuyển tuyển sinh vào các trường Đại học quân sự năm 2019 theo hướng dẫn. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 24 huyện ban hành Công văn, hướng dẫn về kết luận địa bàn trong lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đã nhanh chóng phát hiện và giải quyết kịp thời nên không để xảy ra các vụ việc phức tạp; hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn đảm bảo theo quy định; công tác phòng chống tội phạm được chỉ đạo chặt chẽ, đã chỉ đạo lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tuần tra mật phục phòng ngừa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn tội phạm tại các tuyến, khu vực trọng điểm trên 150 ca; Công an huyện đã triển khai liên tục 02 Tổ công tác đặc biệt phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong các thời gian cao điểm. UBND huyện đã ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch: Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2019; Thực hiện Chỉ thị số 29 của Tỉnh ủy về phòng, chống tệ nạn xã hội trong tình hình mới; Thực hiện Đề án của huyện về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Phòng chống tội phạm; Phòng chống ma túy năm 2019; Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy chợ năm 2019. Ban hành các Chỉ thị, Công điện, Chỉ thị Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn về việc đảm bảo an ninh trật tự dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế lao động; phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và trật tự đô thị năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, về tội phạm trật tự xã hội xảy ra 16 vụ, tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm 2018, không có tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường. Về tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 27 vụ làm chết 11 người, bị thương 22 người, so với cùng kỳ năm 2018 giảm 09 vụ, tăng 01 người chết, giảm 07 người bị thương; không có tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa. Trong 6 tháng đầu năm, có 05 tổ chức gồm 25 lượt người nước ngoài đến địa bàn (Hàn Quốc 15, Hồng Kông 03, Đức 07; so với cùng kỳ năm 2018 tăng 02 lượt đoàn, 11 lượt người). Về cá nhân người nước ngoài: Có 1.190 lượt người đến địa bàn tham quan du lịch, xin lưu trú để làm việc cho các công ty, nhà máy, trong đó có 01 người Đức chết do bệnh tật. Có 310 trường hợp Việt Kiều về thăm và xin tạm trú tại địa phương. Qua nắm tình hình chưa phát hiện vấn đề gì liên quan đến an ninh trật tự.

II. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Những tồn tại, hạn chế

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã điều hành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá, trong đó, các nhiệm vụ trong lĩnh vực pháp chế được quản lý và thực hiện tốt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục:

- Kinh tế tuy đạt mức tăng trưởng khá, song phát triển chưa thật sự bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm. Công tác thu ngân sách còn đạt thấp, nhất là nguồn thu bán đấu giá quyền sử dụng đất mới chỉ đạt 11,4% so với dự toán.

- Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tuy có nhiều chuyển biến, song chất lượng chưa cao, tiến độ ở một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn sai sót; quy trình chưa chặt chẽ.

-  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác về trách nhiệm bồi thường nhà nước là những công tác mới và khó, mặc dù đã mở nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn, song vẫn gặp nhiều lúng túng về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện công tác này.

- Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số đơn vị vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, công tác phối hợp trong thực thi công vụ có lúc chưa tốt. Chế độ thông tin, báo cáo còn một số cơ quan, đơn vị, UBND xã thực hiện chưa nghiêm túc, chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu.

- Công tác chỉ đạo thực hiện và khắc phục những vi phạm, hạn chế, tồn tại trong các kết luận thanh tra của một số UBND xã, cơ quan, đơn vị chưa được coi trọng, thiếu cương quyết. Tổ chức kiểm điểm, xử lý sai phạm còn chậm. Thời gian khắc phục kết luận thanh tra của một số đơn vị kéo dài, nhất là xử lý những trường hợp giao đất sai thẩm quyền theo Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Hệ thống văn bản pháp luật quy định xử lý sau Thanh tra chưa có quy định về thẩm quyền, trình tự về xử lý các quyết định thu hồi tiền không có khả năng thực hiện sau thanh tra.

- Việc phân loại, xử lý đơn thư vẫn còn lúng túng, việc giải quyết vụ việc tranh chấp đạt tỷ lệ thấp. Công tác nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, phương án trước khi tổ chức đối thoại giải quyết đơn thư tại một số đơn vị chưa được chú trọng, hiệu quả chưa cao.

- Chưa huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm cho người dân tại địa bàn một số xã, thị trấn nên chưa phát huy được hết sức mạnh của nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, cũng như phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, giáo dục đối tượng.

- Một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nêu cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản của mình, tạo sơ hở cho bọn tội phạm lợi dụng gây án; công tác phòng ngừa tội phạm kết quả đạt được chưa cao, tội phạm về trật tự xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2018. Tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen xử lý thiếu đồng bộ và thiếu quyết liệt

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Việc cụ thể hóa một số Nghị quyết, Chương trình hành động của cấp trên vào thực tiễn còn chậm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có lúc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa các ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn còn thiếu chặt chẽ. Trình độ, năng lực, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một số cán bộ, công chức còn hạn chế.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Thực tế một số địa phương, đơn vị vẫn chưa chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thiếu sự quan tâm chỉ đạo trong việc áp dụng quy trình ISO nên thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; nhất là ở cấp xã.

- Sự tập trung khắc phục kết luận thanh tra của một số UBND xã chưa được coi trọng, thiếu cương quyết. Tổ chức kiểm điểm, xử lý sai phạm còn chậm.

- Việc nghiên cứu xử lý đơn chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến việc phân loại, thụ lý đơn sai quy trình. Công tác nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, phương án trước khi tổ chức đối thoại giải quyết đơn không được đầu tư nên hiệu quả chưa cao.

- Chưa huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm cho người dân tại địa bàn một số xã, thị trấn nên chưa phát huy được hết sức mạnh của nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm.

- Một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nêu cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ tài sản của mình, tạo sơ hở cho bọn tội phạm lợi dụng gây án, nhất là tội phạm trộm cắp, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra còn nhiều. Tệ nạn cờ bạc xử lý thiếu đồng bộ và thiếu quyết liệt.

III. Phương hướng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực pháp chế 6 tháng cuối năm 2019

1.   Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình, dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 được Huyện ủy và HĐND huyện đề ra.

2. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch: Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật huyện năm 2019; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện thanh tra có hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, cụ thể là thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách và các nguồn thu, chi khác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Công ty TNHH XD Minh Dũng; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Phong Hòa và UBND xã Phong Hiền. Tiếp tục thanh tra toàn diện trên các lĩnh vực tại UBND xã Phong Chương. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân, duy trì công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân của huyện, các cơ quan ban ngành cấp huyện. Đề cao trách nhiệm của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về giải quyết đơn thư; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đó tập trung công tác tuyên truyền, phòng ngừa và chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện các quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32/2016/CT-UBND, ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 31/8/2018, Quyết định 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC ở các cấp nhằm giúp nhân dân hiểu rõ hoạt động CCHC của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; phát động nhân dân tham gia thực hiện đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ công chức khi thực thi công việc. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hành chính, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với cơ cấu và số lượng hợp lý; đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi các vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình của Chính phủ và của Tỉnh, Chương trình hành động số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018, Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền và Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

5. Thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 tại UBND các xã, thị trấn theo kế hoạch của UBND huyện. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn cho các chức sắc, chức việc các tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật. Xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Phong Điền (thay thế Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND huyện) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện. Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Phong Điền. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo để tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

6. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; điều động Quân nhân dự bị tham gia huấn luyện Dự bị động viên năm 2019; tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ, theo đúng quy định, chỉ tiêu trên giao. Chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mỡ các lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Chỉ đạo 04 xã Phong Hải, Điền Môn, Điền Hòa, Điền Lộc tổ chức chuẩn bị tiến hành diễn tập chiến đấu phòng thủ. Xây dựng lực lượng công an nhân dân từ huyện đến cơ sở vững mạnh, làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tích cực đẩy lùi tai nạn giao thông, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, cụm dân cư “3 không”.

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, UBND huyện Phong Điền báo cáo Ban pháp chế HĐND tỉnh.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.564 khách