Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 06/03/2019

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Cho – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Báo cáo về kết quả thống kê đất đai năm 2018, nội dung Báo cáo cụ thể như sau

I. VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì việc ban hành các chính sách, pháp luật liên quan công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị thuộc thẩm quyền ban hành của cấp trên. UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng áp dụng khi văn bản có hiệu lực thi hành. Thời gian qua, UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

II. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 27/02/2014. Sau 05 năm triển khai, UBND huyện đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện để làm cơ sở xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật đất đai; Công văn số 4635/UBND-ĐC ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và Kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại Thông báo số 108/TB-HĐTĐ ngày 07/9/2018. Hiện nay, UBND huyện đã hoàn thành thủ tục trình HĐND huyện khóa VI thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại kỳ họp thứ 7 và trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Hàng năm, UBND huyện đã tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất của huyện và được UBND tỉnh phê duyệt nhằm thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất. Sau khi Kế hoạch sử đụng đất hàng năm của huyện được phê duyệt, UBND huyện đã công bố công khai tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất huyện có liên quan đến xã, thị trấn.

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện các quy hoạch đô thị

Năm 2016, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Phong Điền lập quy hoạch chung đô thị trên cơ sở các quy hoạch trước đây đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Phong Điền tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang đô thị thị trấn Phong Điền đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 4620/QĐ-UBND ngày 25/9/2016 với diện tích quy hoạch chi tiết là 173,6 ha. Hiện nay, UBND thị trấn Phong Điền đã tổ chức lập quy hoạch và đang lấy ý kiến người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức.

3. Sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất; sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của huyện, quy hoạch chung đô thị thị trấn Phong Điền và các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Quá trình triển khai thực hiện luôn có sự cập nhật, bổ sung kịp thời.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được lập trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt và danh mục các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có những công trình, dự án phát sinh mới không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như các dự án điện năng lượng mặt trời, các công trình quốc phòng, an ninh…UBND huyện xin chủ trương của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua để triển khai thực hiện đồng thời với việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất sau khi các quy hoạch chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo sự thống nhất và đúng quy định của Luật đất đai.

4. Việc quản lý, sử dụng và thực hiện cơ chế, chính sách về đất đai tại đô thị

4.1. Về quản lý đất đai tại đô thị

a. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.

Thị trấn Phong Điền được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở một phần địa giới hành chính xã Phong Thu cũ và một phần địa giới hành chính xã Phong An. Hồ sơ địa giới hành chính thị trấn Phong Điền. Đến năm 2017, thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc chuyển đổi hệ tọa độ cũ sang hệ tọa độ VN 2000 thống nhất trên toàn quốc đồng thời với việc rà soát, xác định lại các đoạn địa giới hành chính tiếp giáp giữa thị trấn Phong Điền và các xã. Đến nay, hồ sơ địa giới hành chính của thị trấn Phong Điền đã hoàn thành.

b. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.

- Bản đồ địa chính thị trấn Phong Điền đã được lập từ năm 2001 và đã được đo đạc, chỉnh lý năm 2013 gắn với việc kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ, thống nhất. Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ để có giải pháp hiệu quả cho việc quản lý, sử dụng đất.

- Về tài chính đất đai và giá đất: UBND huyện triển khai thực hiện trên cơ sở bảng giá đất trên địa bàn huyện theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất. Hàng năm, khi có sự biến động giá đất trên thị trường so với bảng giá đất trên 20% và hình thành các tuyến đường giao thông, các khu đô thị, điểm dân cư mới, UBND huyện trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Đề xuất UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trong công tác giải phóng mặt bằng và giá đất khởi điểm để bán đấu giá nhận quyền sử dụng đất.

c. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

- Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện dựa trên các quy định của Luật Đất đai; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được duyệt; nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thể hiện trong dự án, phương án sử dụng đất được lập và thông qua kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất của phòng chuyên môn.

Nhìn chung, công tác giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ sau khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành được UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện và nhu cầu của người sử dụng đất.

d. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư :

UBND huyện đã tổ chức thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2014 đến nay, các công trình, dự án trên địa bàn huyện Phong Điền đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục; công tác truyền vận động đã được chú trọng nên việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư được nhân dân đồng tình ủng hộ cao và không xảy ra khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

e. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, công tác giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại về đất đai:

Công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật được Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện tổ chức hàng năm, bao gồm nhiều chuyên đề đặc biệt là các chuyên đề liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất được quy định trong Luật đất đai trong đó có các chuyên đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xử lý vi phạm hành chính về đất đai…nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Đặc biệt chú trọng và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở tránh tình trạng khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Những kiến nghị, đề xuất của người dân liên quan đến đất đai được UBND huyện tổ chức lắng nghe, đối thoại để chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng về đất đai.

g. Các nguồn thu từ đất:

Trên địa bàn thị trấn những nguồn thu từ đất chủ yếu được thực hiện thông qua công tác bán đấu giá nhận quyền sử dụng đất từ năm 2013 đến năm 2018 đã tổ chức bán đấu giá được 210 lô với tổng diện tích 51,45 ha, tổng giá trị thu ngân sách là 42.813.900.000 đồng. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy QSDĐ ở cho người dân để tăng nguồn thu từ tiền sử dụng đất khi người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nguồn thu này được sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng các công trình công cộng theo kế hoạch đầu tư công và đầu tư hạ tầng thực hiện các khu quy hoạch tạo quỹ đất ở để đấu giá.

4.2. Về sử dụng đất đai tại đô thị

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt; Quy hoạch chung đô thị. UBND huyện đã tổ chức công bố để người dân biết và tổ chức triển khai thực hiện. Việc sử dụng đất tại đô thị phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dung đất và phải tuân thủ các quy định trong quy chế quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng.

5. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quản lý, sử dụng đất tại đô thị từ khi Luật Đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

5.1. Tồn tại, hạn chế

- Quy hoạch chung đô thị thị trấn Phong Điền đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng quy hoạch chi tiết thị trấn Phong Điền chưa được phê duyệt nên khó khăn trong việc quản lý xây dựng đô thị, quản lý đất đai tại đô thị.

- Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng của đơn vị tư vấn lập quy hoạch chưa kỹ, nắm bắt chưa đầy đủ các điều kiện tư nhiên, xã hội của khu vực lập quy hoạch; định hướng phát triển vẫn chưa sát thực với tình hình, kinh tế, xã hội của địa phương.

- Về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: Công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chậm, chất lượng không cao do phụ thuộc vào việc phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất của cấp tỉnh và định hướng quy hoạch cho các mục đích sử dụng đất chưa theo kịp với xu hướng phát triển kinh tế-xã hội.

- Việc đăng ký danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm quá lớn trong khi có nguồn lực phân bổ còn hạn chế nên dẫn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp.

5.2. Nguyên nhân

a. Nguyên nhân chủ quan

- Do công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh chậm được phê duyệt dẫn đến công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp huyện chậm.

- Công tác dự báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội chưa theo kịp với tình hình thực tiễn nên một số công trình, dự án đã được quy hoạch nhưng phải điều chỉnh để bố trí cho dự án khác.

- Việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư khu vực lập quy hoạch, ý kiến của các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện chưa đạt yêu cầu; một số tổ chức, cơ quan chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia góp ý đối với các đồ án quy hoạch.

b. Nguyên nhân khách quan

  - Chính sách đất đai và cơ chế đầu tư có sự thay đổi nhưng văn bản hướng dẫn và sự phối hợp của các ngành trong việc tổ chức thực hiện có lúc chưa đồng bộ.

- Do nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn nên việc bố trí kinh phí cho công tác lập quy hoạch chi tiết chưa kịp thời.

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị

Trong năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát UBND huyện tình hình tổ chức thực hiện công tác lập quy hoạch trong đó có quy hoạch đô thị. Thông qua giám sát đã đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề nghị khắc phục, chấn chỉnh, xử lỷ kịp thời các vướng mắc phát sinh để nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch.

UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra về tình hình quản lý, sử dụng đất tại thị trấn Phong Điền. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát nhìn chung công tác quản lý, sử dụng đất ở đô thị đã dần đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, bất cập và vi phạm. UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban có liên quan, UBND thị trấn tổ chức kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục các nội dụng đã kết luận.

III. Những kiến nghị, đề xuất và giải pháp

  1. Các kiến nghị, đề xuất

- Luật Quy hoạch đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, để có cơ sở thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch đô thị. UBND huyện kính đề nghị Đoàn giám sát Quốc hội tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Luật đất đai như: Điều 35, Khoản 1 Điều 40, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 48.

- Theo quy định những công trình, dự án cần thu hồi đất theo Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch (đối với các dự án sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước); có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà  nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại. Thực tế thì kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện cuối năm mới phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án và phát triển kinh tế - xã hội năm sau. Tuy nhiên, tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: “Quý III hàng năm, UBND cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định;”. Như vậy, các công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện không thể đáp ứng quy định này. Đồng thời, các công trình, dự án sử dụng các nguồn vốn khác nếu chốt thời hạn là quý III hàng năm thì những công trình dự án cấp bách được cấp có thẩm quyền cấp phép chủ trương đầu tư sau quý III sẽ không được đưa vào kế hoạch sử dụng đất và không được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm sau. Do đó, đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung thêm quy định để triển khai thực hiện đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Ngân sách.

2. Các giải pháp

- Nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ những người tham gia vào công tác quy hoạch bao gồm cả cán bộ quản lý nhà nước về quy hoạch, đội ngũ tư vấn lập quy hoạch và cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch đô thị, xây dựng.

- Công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị phải dựa trên cơ sở kết quả đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính để đảm bảo chính xác về tọa độ, hiện trạng sử đụng đất.

- Xác định thứ tự đầu tư xây dựng, tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị, bảo đảm việc thực hiện các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khung và một số công trình hạ tầng xã hội cấp thiết của khu vực trước khi triển khai các dự án thành phần khác; mục đích nhằm kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch.

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 5.977 khách