Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (Từ ngày 17/12 đến 23/12/2018)
Ngày cập nhật 17/12/2018

Ngày

Đ/c: Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c: Nguyễn Văn Cho

PCT UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

17/12

S

- Hội ý trực;

- Dự Lễ tại tỉnh

- Hội ý trực;

- Họp Đảng ủy CQCQ

Dự họp tại UBND tỉnh về công bố quyết định kiểm tra

- Hội ý trực;

- Hội ý bộ phận chuyên trách

- Hội ý trực;

- Họp Đảng ủy CQCQ

C

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra tại xã Phong Xuân

Làm việc tại cơ quan

Họp BCH Hội khuyến học huyện về chuẩn bị Đaị hội

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

18/12

S

Dự khánh thành Nhà máy thủy tỉnh tại Khu công nghiệp P.Điền

Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tại tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Dự họp HĐND xã Phong Mỹ

C

Làm việc với Đoàn Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ

Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về bố trí dân cư tại Điền Hải

Làm việc với Hội Khuyến học tỉnh chuẩn bị nội dung đại hội

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

19/12

S

Làm việc với lãnh đạo xã Phong Mỹ về đất đai (Đ/c Hùng)

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ (Đ/c Ánh)

Tiếp công dân tại xã Điền Môn

Dự họp HĐND xã Phong Bình

C

Làm việc với các ngành và các cơ quan liên quan về lập dự án tích tụ ruộng đất (Đ/c Hùng)

Thường