F:\F_Portal\phongdien.hue.gov.vn\UploadFiles HUYỆN PHONG ĐIỀN
Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022
Ngày cập nhật 12/11/2022

I. Kết quả triển khai thực hiện

1. Ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Đối với các cơ quan bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Quyết định số 19, có 28/28 (đạt 100%), cụ thể:

+ Ủy ban nhân dân huyện.

+ 11/11 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

+ 16/16 UBND các xã, thị trấn.

2. Tình hình xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Đối với các cơ quan bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Quyết định số 19, có 28/28 (đạt 100%), cụ thể:

+ Ủy ban nhân dân huyện.

+ 11/11 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

+ 16/16 UBND các xã, thị trấn.

3. Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng:

3.1. Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy trình bắt buộc của Hệ thống

Thực hiện Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; UBND huyện đã rà soát ban hành 15 Quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để giải quyết công việc nội bộ tại UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Phong Điền

Ngoài ra, để sửa đổi, bổ sung các quy trình bắt buộc của Hệ thống, UBND huyện đã rà soát, ban hành Quyết định số 5718/QĐ- UBND ngày 04/11/2022 về việc ban hành các Quy trình bắt buộc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Phong Điền

3.2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện Phong Điền đã nhận được 12 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND đã có thông báo bằng văn bản yêu cầu thực hiện các nội dung đảm bảo thường xuyên, liên tục:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thuộc các lĩnh vực có sửa đổi TTHC.

- Công khai các TTHC trên Trang thông tin điện tử huyện, cập nhật vào phần mềm xử lý dịch vụ công trực tuyến; đồng thời hướng dẫn niêm yết công khai đảm bảo theo quy định tại Quyết định số.

- Chỉ đạo việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

4. Công tác đánh giá nội bộ:

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND  ngày 26/4/2022 của UBND huyện về việc đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO tại UBND huyện năm 2022; Quyết định số 5467/QĐ- UBND ngày 10/10/2022 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2022;

Ban Chỉ đạo ISO huyện đã ban hành Thông báo số 119/TB-BCĐ ngày 13/10/2022 của Ban Chỉ đạo ISO huyện về việc tổ chức đánh giá nội bộ Hệ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2022. Đoàn tiến hành đánh giá 11/11 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện

Đã tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ và tiến hành họp xem xét của lãnh đạo

5. Tình hình thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL:

Trên cơ sở các Quy trình bắt buộc của Hệ thống quản lý chất lượng đã được ban hành và kết quả rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ngày 11/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Phong Điền phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; trong đó đã ban hành 4 quy trình bắt buộc của hệ thống, 15 quy trình nội bộ bắt buộc, đã quy trình hóa đảm bảo 100% số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 2.891 khách