Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền tháng 8/2020
Ngày cập nhật 11/09/2020

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính tháng 8/2020 tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền như sau:

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

9155

 

 

8980

8026

954

175

79

96

 

1

Phí bảo vệ môi trường

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

2

Chứng thực

24

0

0

24

24

0

0

0

0

 

3

Đất đai

2722

0

0

2549

1939

610

173

79

94

 

4

Môi trường

7

0

0

7

5

2

0

0

0

 

5

An toàn thực phẩm

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

6

Giáo dục Đào tạo

19

0

0

19

18

1

0

0

0

 

7

Văn hoá

6

0

0

6

4

2

0

0

0

 

8

Hội, tổ chức phi chính phủ

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

9

Thi đua - Khen thưởng

15

0

0

15

14

1

0

0

0

 

10

Hộ tịch

143

0

0

143

127

16

0

0

0

 

11

Giao dịch bảo đảm

972

0

0

972

911

61

0

0

0

 

12

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

58

0

0

58

57

1

0

0

0

 

13

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

7

0

0

7

7

0

0

0

0

 

14

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

3123

0

0

3123

2970

153

0

0

0

 

15

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

67

0

0

67

63

4

0

0

0

 

16

Việc làm

67

0

0

67

17

50

0

0

0

 

17

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

161

0

0

161

155

6

0

0

0

 

18

Kinh doanh Khí

8

0

0

8

4

4

0

0

0

 

19

Đầu tư xây dựng

52

0

0

50

43

7

2

0

2

 

20

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

195

0

0

195

192

3

0

0

0

 

21

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

18

0

0

18

18

0

0

0

0

 

22

Lao động - Tiền lương

1

0

0

1

0

1

0

0

0

 

23

Bảo trợ xã hội

1392

0

0

1392

1387

5

0

0

0

 

24

Quy hoạch

5

0

0

5

2

3

0

0

0

 

25

Hoạt động xây dựng

89

0

0

89

65

24

0

0

0

 

 

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 05/9/2020 đã tiếp nhận 8070 hồ sơ; đã giải quyết 7945 hồ sơ; trong đó đúng hẹn 7073 hồ sơ; trả quá hạn 872 hồ sơ; tổng hồ sơ đang giải quyết 125 hồ sơ trong đó chưa đến hạn 57 hồ sơ; quá hạn 68 hồ sơ

- Hồ sơ đang giải quyết trễ hẹn tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai : 43 hồ sơ

- Hồ sơ đang giải quyết trễ hẹn tại Phòng tài nguyên và môi trường: 24 hồ sơ

- Hồ sơ đang giải quyết trễ hẹn tại Văn phòng HĐND và UBND: 27 hồ sơ

2. Kiến nghị và đề xuất:

Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo:

- Yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường:

+ Thực hiện Ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Quyết định số 3657/QĐ- UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện.

+ Chỉ đạo cán bộ, công chức của đơn vị khẩn trương giải quyết các hồ sơ đang giải quá hẹn để trả cho tổ chức, công dân đúng thời gian quy định (trong đó thủ tục có hồ sơ trễ hẹn nhiều: Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện).

+ Ban hành văn bản công khai xin lỗi và hẹn trả kết quả gửi về cơ qua đầu mối (Trung tâm hành chính công) để thông báo cho tổ chức, công dân.

- Các phòng, ban chuyên môn:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Nghiêm túc chấp hành thực hiện việc cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công theo Quyết định số 3657/QĐ- UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện.

- Đề nghị Phó giám đốc phụ trách chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phong Điền:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Chỉ đạo bộ phận cấp giấy và bộ phận Hành chính-Tổng hợp khẩn trương vào số, sổ chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công huyện để kịp thời trả cho công dân.

+ Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị theo quy định.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.045.895
Hiện tại 238 khách