Tìm kiếm
THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu ôn tập để phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Phong Điền năm 2019
Ngày cập nhật 20/11/2019

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm 2019 thông báo danh mục tài liệu ôn tập để phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, như sau:

Phần thứ nhất: Hiểu biết chung, gồm:

1. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013.

2. Luật Viên chức.

3. Luật Phòng, chống tham nhũng.

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

5. Luật Giáo dục.

6. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (các nội dung liên quan đến viên chức).

7. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

8. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

9. Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

10. Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Phần thứ hai: Hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

1. Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non.

2. Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

3. Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

4. Thông tư số 05/2016/TT-BGD&ĐT ngày 21/3/2016 quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Các văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Trường mầm non, mẫu giáo.

6. Các kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, xử lý tình huống trong thực hiện chức trách nghề nghiệp tại đơn vị trường học; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Vậy, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp dục năm 2019 thông báo đến các thí sinh đăng ký dự tuyển biết để ôn tập trước khi tổ chức phỏng vấn.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.859 khách