Tìm kiếm

Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được đưa vào tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Ngày cập nhật 08/11/2019

Ngày 24/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2.776/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

Theo đó, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được đưa vào tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện gồm 30 lĩnh vực, 165 TTHC, cụ thể như sau: Lĩnh vực Hộ tịch (16/16 TTHC); Lĩnh vực Chứng thực (12/12 TTHC); Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (02/02 TTHC); Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (02/02 TTHC); Lĩnh vực Gia đình (06/06 TTHC); Lĩnh vực Lao động – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (01/01 TTHC); Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (01/01 TTHC); Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (04/04 TTHC); Lĩnh vực Văn hóa (06/10 TTHC); Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (04/04 TTHC); Lĩnh vực Thư viện (01/01 TTHC); Lĩnh vực xuất bản (02/02 TTHC); Lĩnh vực Kinh doanh khí (03/03 TTHC); Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (12/12 TTHC); Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (06/07 TTHC); Lĩnh vực An toàn thực phẩm (01/01 TTHC); Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (01/01 TTHC); Lĩnh vực Quy hoạch (01/01 TTHC); Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm (09/09 TTHC); Lĩnh vực Tài nguyên nước (02/02 TTHC); Lĩnh vực Môi trường (02/02 TTHC); Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (05/05 TTHC); Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (16/16 TTHC); Lĩnh vực Giáo dục đào tạo (21/34 TTHC); Lĩnh vực Khuyến nông (01/01 TTHC); Lĩnh vực Phát triển nông thôn (04/06 TTHC); Lĩnh vực Thủy lợi (05/05 TTHC); Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (02/02 TTHC); Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (01/01 TTHC); Lĩnh vực Hội, Tổ chức phi Chính phủ (17/17 TTHC).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.371.641
Hiện tại 4.991 khách