Tìm kiếm

Về việc triển khai thực hiện quy định về vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm dùng 01 lần
Ngày cập nhật 06/11/2019

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, đồng chí Hoàng Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Báo cáo số: 402/BC-UBND về việc triển khai thực hiện quy định về vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm dùng 01 lần, nội dung kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn huyện như sau:

1. Về vệ sinh môi trường

a) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21/6/2019 năm 2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện đã ban hành Công văn số 978/UBND-VP ngày 08/7/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban , ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức, xác định hành vi vi phạm và tự điều chỉnh hành vi.

b) Công tác tổ chức theo dõi, rà soát hình ảnh, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết (Công văn số 605/UBND-VP ngày 13/5/2019 của UBND huyện về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, Công văn số 119/TNMT-MT ngày 30/9/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc tập kết chất thải rắn xây dựng trong quá trình thi công nhà máy điện mặt trời Phong Điền 2…)

c) Công tác tuyên truyền thực hiện việc quản lý chất thải, nội quy, quy đinh, mức xử phạt đến người dân, cộng đồng

 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban , ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức, xác định hành vi vi phạm và tự điều chỉnh hành vi. UBND các xã, thị trấn phổ biến cho người dân thông qua các hình thức như tổ chức họp dân, hệ thống đài truyền thanh của xã, thị trấn, niêm yết  quy định tại nơi cộng cộng.

 d) Công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra các vi phạm về vệ sinh môi trường

 Sau khi tiếp nhận thông tin có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành có liên quan kiểm tra, xử lý.

e) Công tác chỉ đạo, ban hành các nội quy, quy định về thu gom, quản lý, xử lý chất thải, vệ sinh nơi công cộng:

UBND huyện đã xây dựng Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện và được phê duyệt theo Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND huyện; UBND huyện đã ban hành Công văn số 749/UBND-VP ngày 31/5/2019 về việc ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; Thông báo Kết luận số 144/TB-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện về công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện; Công văn số 910/UBND-VP ngày 26/6/2019 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc phong trào Ngày Chủ nhật xanh; phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn.

Quá trình tổ chức thực hiện đề án thu gom, phân loại và xử lý rác thải UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và đã đạt hiệu quả nhất định, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt, đã hình thành các tổ tự quản về môi trường, việc vận chuyển và xử lý rác thải, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 Về quy trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 14 xã, thị trấn đã thành lập các tổ thu gom rác thải tại thôn, bản. Rác thải sau khi hộ gia đình thu gom được đưa vào trong bao và tập kết vào đúng thời gian quy định, tổ thu gom vận chuyển về bãi trung chuyển hoặc bỏ vào thùng rác, sau đó UBND các xã hợp đồng với Hợp tác xã Môi trường vận chuyển về bãi xử lý chôn lấp tại Phong Thu hoặc lò đốt rác Điền Hải. Đối với 02 xã còn lại không thành lập tổ thu gom, người dân tự thu gom vào thùng rác hoặc tập kết tại điểm trung chuyển vào thời gian quy định và sau đó UBND xã hợp đồng với HTX Môi trường để vận chuyển đi xử lý.

f) Công tác tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường: Trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào được phát hiện và xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Đối với việc xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt giới hạn cho phép tại nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế của Chi nhánh công ty cổ phần Fococev Việt Nam, UBND huyện đã có báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. (Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện)

2. Quảng cáo, rao vặt:

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 4279/UBND-DL ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt, gồm các nội dung sau:

a)  Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc

          - UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành công văn số 11/CV-VHTT ngày 10 tháng 6 năm 2019 về việc kiểm tra, xử lý, bóc gỡ các tờ rơi và biện pháp ngăn chặn hoạt động tín dụng đen; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động quảng cáo, rao vặt tại các xã, thị trấn.

          - UBND huyện đã ban hành Công văn số 1193/UBND-VP ngày 14/8/2019 về việc báo cáo tuần lễ vệ sinh các điểm quảng cáo sai quy định; Công văn số 1067/CV-UBND ngày 24/7/2019 về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt trên địa bàn huyện nhằm chấn chỉnh các hành vi quảng cáo, rao vặt trái với quy định.

          b) Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền về quy định, quy trình xử phạt trong lĩnh vực quảng cáo, rao vặt

          - UND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn nội dung Công văn số 4279/UBND-DL ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt trên địa bàn.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện ban hành Công văn số 13/TTVH-TT&TT huyện ngày 01/7/2019 của về việc tăng cường công tác tuyên truyền về xử phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường và quảng cáo, rao vặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

c)Về công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo.

          UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các hoạt động quảng cáo, rao vặt kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc quảng cáo, rao vặt trên địa bàn huyện nhằm tạo cho huyện Phong Điền ngày càng xanh- sạch- sáng.

d) Công tác tổ chức kiểm tra việc phổ biến hướng dẫn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, rao vặt để xử lý, đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh, mỹ quan đô thị.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện Công văn số 4279/UBND-DL ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt trên địa bàn. Đồng thời đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ra quân lột bỏ các tờ rơi quảng cáo về cho vay, bán hàng đa cấp quảng bá sản phẩm không đúng theo quy định, dán trên các trụ điện, tường nhà, tường rào, gốc cây dọc tuyến Quốc lộ 1A, tỉnh lộ và các tuyến đường thôn, được nhân dân ra quân hăng hái làm cho môi trường địa bàn huyện thêm xanh - sạch - sáng.

 e) Công tác tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính quảng cáo, rao vặt: Hiện tại trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào vi phạm.

3. Hoạt động ngày Chủ nhật xanh:

a) Công tác chỉ đạo thực hiện

- Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh- sạch, không rác thải; Công văn số 563-CV/HU ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh- sạch, không rác thải. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 18/9/2018 về việc thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh- sạch, không rác thải trên địa bàn huyện. Đồng thời, ngày 01/01/2018, UBND đã ban hành Công văn số 1357/UBND-VP về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh- sạch, không rác thải.

- Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ phát động Ngày Chủ nhật xanh năm 2019 và Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, UBND huyện đã ban hành Công văn số 57/UBND-VP ngày 16/01/2019 về việc tổ chức phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2019 trên địa bàn huyện.

- Thực hiện Công văn số 493/UBND-CT ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh, UBND huyện đã ban hành Công văn số 172/UBND-TNMT ngày 26/02/2019 về việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh.

- Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tế, UBND huyện đã ban hành  Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 18/3/2019 về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2019 trên địa bàn huyện.

- UBND huyện đã ban hành Công văn số 314/UBND-VP ngày 19/3/2019 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh- sạch, không rác thải; Công văn số 749/UBND-VP ngày 31/5/2019 về việc ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; Công văn số 910/UBND-VP ngày 26/6/2019 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc phong trào Ngày Chủ nhật xanh; phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn; Công văn số 978/UBND-VP ngày 08/7/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

- Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện đề án Ngày chủ nhật xanh, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 23/4/2019 về việc ra quân thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện.

b) Công tác tổ chức ra quân, đăng ký lịch ra quân Ngày Chủ nhật xanh năm 2019:

 Hàng tuần, các cơ quan, đơn vị đăng ký lịch ra quân Ngày Chủ nhật xanh và Đoàn Thanh niên huyện tổng hợp và báo cáo trên trang Group của UBND tỉnh.

c) Công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường: UBND huyện đã tổ chức làm việc với các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn để quán triệt, thông tin, tuyên truyền thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh và Lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, phong trào “Chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”.

- UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đã tổ chức họp thôn, bản, tổ dân phố (gọi chung là thôn) để giải thích, tuyên truyền và thông báo cho các hộ dân biết về nội dung, ý nghĩa của Đề án Ngày Chủ nhật xanh. Đồng thời, huy động lực lượng “hộ gia đình, cá nhân tại các khu dân cư, tổ chức, doanh nghiệp….” tại thôn, xóm, tổ chức làm vệ sinh môi trường các khu vực xung quanh nhà, trong thôn, làng, ngõ xóm, đường liên thôn vào sáng chủ nhật hàng tuần. 

- UBND huyện xây dựng tin bài để thông tin, tuyên truyền phong trào Ngày Chủ nhật xanh; thông báo cho nhân dân trên địa bàn huyện biết (trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện và xe phát thanh lưu động) về việc ra quân làm vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hàng tuần.

- Phối hợp với UBMTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên, nhân dân …tham gia ra quân làm vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hàng tuần.

d) Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, các quy định về bảo vệ môi trường cho nhân dân, nâng cao ý thức phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường

UBND huyện đã ban hành Công văn số 978/UBND-VP ngày 08/7/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các cơ quan, ban , ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức, xác định hành vi vi phạm và tự điều chỉnh hành vi.

­­e) Công tác tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh: UBND huyện đã thực hiện theo quy định. (Báo cáo số 47/BC-UND ngày 01/3/2019 của UBND huyện về việc kết quả triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh, Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện về việc sơ kết phong trào Ngày Chủ nhật xanh năm 2019)

2.4 Phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần

a) Công tác chỉ đạo thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức ký cam kết tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" trong cơ quan, đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông; đưa vào quy chế hoạt động và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện cam kết chống sản phẩm nhựa dùng 01 lần và túi ni lông khó phân hủy trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trước mắt yêu cầu các cơ quan, đơn vị không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần (có thể tích 330ml-500ml) và không sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần phục vụ các hội nghị tại địa phương, trong hoạt động hàng ngày của UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (>20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy, không sử dụng túi ni lông, khăn lau sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và tại các hội nghị, hội thảo.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 04/6/2019     tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới kết hợp với phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” năm 2019 trên dịa bàn huyện.

b) Công tác tuyên truyền

- UBND huyện đã tổ chức làm việc với các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn để quán triệt, thông tin tuyên truyền thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một l lần”.

- UBND huyện xây dựng tin bài để thông tin, lồng ghép tuyên truyền, ra quân hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một l lần”vào Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 và cấp phát 350 túi đựng hàng thân thiện với môi trường (túi cỏ bàng), giỏ nhựa và tờ rơi tuyên truyền.  

- UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền vận động chị em phụ nữ hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" đồng thời cấp phát sản phẩm tuyên truyền (giỏ nhựa) cho chị em phụ nữ một số xã trên địa bàn huyện.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các nhà phân phối, đơn vị bản lẻ cam kết hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các Ban quản lý chợ, nhà phân phối, đơn vị bán lẻ về việc “chống rác thải nhựa”, định hướng không sử dụng túi ni lông sử dụng một lần và khuyến khích sử dụng các loại túi đệm bàng, túi giấy hoặc các loại túi thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông sử dụng một lần, phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các nhà phân phối, đơn vị, cá nhân bán lẻ cam kết hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng một lần.

c) Xây dựng mô hình thu gom túi ni lông, pin qua sử dụng tại gia đình để tập trung tại 01 địa điểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý

UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường học thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện Kế hoạch số 376/KH-SGDĐT ngày 26/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về phát động phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” đến năm 2020, trong đó có các nội dung: Làm thùng rác hai ngăn bằng vật liệu tại địa phương, hướng dẫn các cháu, học sinh phân loại và bỏ rác đúng ngăn quy định, tổ chức vệ sinh hàng ngày sân vườn và cảnh quan môi trường, xây dựng mô hình thu gom pin qua sử dụng tại gia đình để tập trung tại 01 địa điểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý, thu gom giấy in, giấy báo loại, làm túi đựng thay thế túi ni lông sử dụng 01 lần tại các trường học trên địa bàn.

d) Công tác tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và Thông báo Kết luận số 144/TB-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện về công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cấp phát tờ rơi hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho 135 thôn trưởng trên địa bàn huyện.

III. Kiến nghị và giải pháp trong thời gian tới

1. Giải pháp:

- UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh và lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, phong trào “Chống rác thải nhựa”, "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một l lần” và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, công tác vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt và Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện.

- Các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND huyện về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”.

- Tăng cường và chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ tiếp cận; đồng thời tăng cường xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và quảng cáo, rao vặt.

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở huyện, ở các xã, thị trấn tiếp tục duy trì thường xuyên hoạt động ra quân làm vệ sinh, dọn cỏ, cắt tỉa cây, chăm sóc các bồn hoa cây cảnh bên trong và khu vực xung quanh khuôn viên cơ quan, lề đường vào cuối giờ chiều giờ ngày thứ sáu hàng tuần, tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục nhân rộng, phát triển mô hình thu gom pin qua sử dụng tại gia đình để tập trung tại 01 địa điểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý, thu gom giấy in, giấy báo loại, làm túi đựng thay thế túi ni lông sử dụng 01 lần tại các trường học trên địa bàn.

2. Kiến nghị

Để công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được vận hành thuận lợi, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường một số nội dung như sau:

- Nhằm giảm thiểu kinh phí vận chuyển chất thải và sản xuất phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ trên địa bàn huyện, kính đề nghị Sở Xây dựng quan tâm hỗ trợ địa phương kinh phí thực hiện sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng do dự án JICA tài trợ.

- Cho phép tiếp tục đổ rác tại khu vực có diện tích khoảng 0,5 ha chưa đầy rác tại bãi chôn lấp rác Phong Thu.

 

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.586.083
Hiện tại 378 khách