Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai tập huấn Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tích hợp Ý kiến chỉ đạo trên Trang thông tin Điều hành tác nghiệp
Ngày cập nhật 19/11/2018

Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp điều hành được áp dụng trên địa bàn huyện sẽ góp phần tăng hiệu quả về nhiều mặt xử lý công việc, giảm chi phí giấy tờ, in ấn, điện thoại, đi lại góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị, địa phương.

Quản lý được toàn bộ văn bản, phân phối và phân công xử lý văn bản nhanh chóng, tìm kiếm văn bản dễ dàng, chính xác. Tạo môi trường làm việc tương tác, liên kiết giữa lãnh đạo, trưởng bộ phận và các chuyên viên để trao đổi thông tin, nắm bắt và xử lý công việc ở mọi lúc, mọi nơi, xây dựng hệ thống các kho văn bản điện tử, khắc phục một cách cơ bản tình trạng mất mát thông tin; quản lý toàn bộ văn bản đi, văn bản đến.

Ngoài ra như chúng ta đã biết, hiện nay việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước, trong giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ chức và cá nhân; hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch. Việc triển khai ứng dụng các phần mềm sẽ góp phần nâng cao hơn nữa trình độ ứng dụng CNTT của các đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức ở huyện, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học và có trình tự, dễ dàng tìm kiếm; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, từ đó nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tại buổi tập huấn đồng chí Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện thực hiện các nội dung sau:

-  Đề nghị các đồng chí tập huấn nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ để triển khai sử dụng. Sau khi tập huấn các đơn vị phải thực hiện áp dụng phần mềm trong việc xử lý công việc tại đơn vị theo quy trình được tập huấn hôm nay.

-  Thực hiện nghiêm túc việc quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu vào kho dữ liệu tập trung (Thông tin giới thiệu chung về đơn vị, điện thoại, email của cán bộ, công chức viên chức; bài viết, bài phát biểu của lãnh đạo; ban chỉ đạo, tổ chức tư vấn do đơn vị là cơ quan thường trực, số liệu KTXH…).

- Thực hiện xử lý, báo cáo liên thông lên UBND huyện đối với các công việc sau:

+ Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác tháng/năm của UBND huyện (đối với những nhiệm vụ đơn vị được giao chủ trì).

+ Đăng ký chương trình công tác tháng/năm.

+ Báo cáo kết quả công tác định kỳ và đột xuất của đơn vị.

+ Theo dõi, xử lý "Sự việc báo nêu".

+ Theo dõi, xử lý "Ý kiến cử tri".

+ Theo dõi, xử lý "Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời".

-  Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các các đơn vị triển khai việc cập nhật, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông đạt mục đích và hiệu quả. Đồng thời kiểm tra, theo dõi, tham mưu UBND huyện kiểm điểm, phê bình đối với những cán bộ, công chức không tham gia tập huấn hôm nay mà không có lý do chính đáng và không báo cáo UBND huyện.

-  Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đưa nội dung sử dụng “Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông“ vào tiêu chí chấm điểm để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và cải cách hành chính của Thủ trưởng, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị, địa phương.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.042.750
Hiện tại 4.511 khách