Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Các văn bản điện tử gửi lên trục liên thông phải được ký số
Ngày cập nhật 16/01/2018

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản.

Triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, VPCP đã phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản qua hệ thống liên thông trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Nhà nước. Việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa VPCP với các Bộ, ngành, địa phương đã từng bước ổn định.
 

Để hoàn thiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa các cơ quan hành chính các cấp, VPCP đề nghị các Bộ, ngành địa phương chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thống nhất việc sử dụng sổ đăng ký công văn đi - đến trên trục liên thông văn bản và các mẫu biểu báo cáo liên quan để tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.
 

Bên cạnh đó, phối hợp giám sát, đánh giá an toàn thông tin hệ thống liên thông văn bản điện tử giữa VPCP và đơn vị mình; xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ.
 

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để bảo đảm các văn bản điện tử (dưới định dạng file pdf, chuẩn file Office Open XML) gửi lên trục liên thông được ký số, cấp dấu thời gian sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ; xây dựng, triển khai trục liên thông văn bản trong nội bộ đơn vị, kết nối với trục liên thông quốc gia phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử các cấp hành chính.
 

UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông đảm bảo hình thành hệ thống liên thông 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn.
 

Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 31//12/2017.

 

http://egov.chinhphu.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.042.750
Hiện tại 4.598 khách