Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 16/01/2018

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban  hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 20/01/2016 của Huyện ủy Phong Điền về thực hiện chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; 

Để triển khai, thực hiện, ngày 14/12/2017, UBND huyện Phong Điền đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2018; Với mục đích xem CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2018 của UBND huyện, nhằm tạo sự đột phá về kỷ cương, kỷ luật hành chính, hướng tới nền hành chính kiểu mẫu, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện; phấn đấu chỉ số CCHC của huyện năm 2018 đạt từ loại tốt trở lên.

Theo đó, năm 2018 , đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lương hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn theo theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”;  tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn huyện; đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn ban hành quy chế làm việc trên phương châm: “Làm việc theo quy trình, giải quyết công việc theo quy định, điều hành theo quy chế”. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm. Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước. tích cực chủ động, vận dụng sáng tạo mô hình kết hợp nhà nước và doanh nghiệp trong đầu tư và quản lý, khai thác một số công trình, dự án trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao. Ứng dụng CNTT và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Nâng cấp các phần mềm dung chung nhằm phù hợp với ứng dụng trong công việc tại các cơ quan, đơn vị,phát huy hiệu quả chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng để phục vụ người dân và các tổ chức. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai số hóa, xây dựng và duy trì 04 CSDL quan trọng gồm: CSDL đất đai, CSDL doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, CSDL cán bộ, công chức, viên chức, CSDL lĩnh vực tư pháp hộ tịch phục vụ chia sẻ, khai thác, phát triển kinh tế xã hội…

Để thực hiện, UBND huyện đã giao cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để quán triệt, triển khai đồng bộ, tạo khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn.

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.042.750
Hiện tại 4.606 khách