Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

Cải cách hành chính >> Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023: Đã tiếp nhận 1262 hồ sơ, trong đó trực tuyến 416 hồ sơ (32,96%), truyền thống 846 hồ sơ (67,04%). Đã giải quyết 639 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 633 hồ sơ (99,06%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,94%); đang giải quyết 623 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 618 hồ sơ, đã quá hạn: 05 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 01/9/2023: Đã tiếp nhận 1643 hồ sơ, trong đó trực tuyến 541 hồ sơ (32,93%), truyền thống 1102 hồ sơ (67,07%). Đã giải quyết 879 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 870 hồ sơ (98,98%), trễ  hạn 09 hồ sơ (1,02%); đang giải quyết 755 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 745 hồ sơ, đã quá hạn: 10 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023: Đã tiếp nhận 1479 hồ sơ, trong đó trực tuyến 381 hồ sơ (25,76%), truyền thống 1098 hồ sơ (74,24%). Đã giải quyết 812 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 806 hồ sơ (99,26%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,74%); đang giải quyết 666 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 658 hồ sơ, đã quá hạn: 08 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 30/5/2023 đến 30/6/2023: Đã tiếp nhận 1708 hồ sơ, trong đó trực tuyến 450 hồ sơ (26,35%), truyền thống 1258 hồ sơ (73,65%). Đã giải quyết 1090 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 667 hồ sơ (98,35%), trễ  hạn 18 hồ sơ (1,65%); đang giải quyết 618 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 617 hồ sơ, đã quá hạn: 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 5 năm 2023 (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 29/5/2023)
Đã tiếp nhận 1.599 hồ sơ, trong đó trực tuyến 513 hồ sơ (32,08%), truyền thống 1.086 hồ sơ (67,92%). Đã giải quyết 1.064 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 1.061 hồ sơ (99,72%), trễ  hạn 03 hồ sơ (0,28%); đang giải quyết 535 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 533 hồ sơ, đã quá hạn
Từ ngày 01/01/2023 đến 30/01/2023, tiếp nhận 629 hồ sơ; đã giải quyết 286 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 268 hồ sơ (93,7%), trễ  hạn 18 hồ sơ (6,3%); đang giải quyết 343 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 342 hồ sơ, đã quá hạn 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 28/10/2022, tiếp nhận 1223 hồ sơ; đã giải quyết 650 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 540 hồ sơ (83,08%), quá  hạn 110 hồ sơ (16,92%); đang giải quyết 572 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 544 hồ sơ, đã quá hạn 28 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023: Đã tiếp nhận 1262 hồ sơ, trong đó trực tuyến 416 hồ sơ (32,96%), truyền thống 846 hồ sơ (67,04%). Đã giải quyết 639 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 633 hồ sơ (99,06%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,94%); đang giải quyết 623 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 618 hồ sơ, đã quá hạn: 05 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 01/9/2023: Đã tiếp nhận 1643 hồ sơ, trong đó trực tuyến 541 hồ sơ (32,93%), truyền thống 1102 hồ sơ (67,07%). Đã giải quyết 879 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 870 hồ sơ (98,98%), trễ  hạn 09 hồ sơ (1,02%); đang giải quyết 755 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 745 hồ sơ, đã quá hạn: 10 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023: Đã tiếp nhận 1479 hồ sơ, trong đó trực tuyến 381 hồ sơ (25,76%), truyền thống 1098 hồ sơ (74,24%). Đã giải quyết 812 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 806 hồ sơ (99,26%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,74%); đang giải quyết 666 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 658 hồ sơ, đã quá hạn: 08 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 30/5/2023 đến 30/6/2023: Đã tiếp nhận 1708 hồ sơ, trong đó trực tuyến 450 hồ sơ (26,35%), truyền thống 1258 hồ sơ (73,65%). Đã giải quyết 1090 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 667 hồ sơ (98,35%), trễ  hạn 18 hồ sơ (1,65%); đang giải quyết 618 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 617 hồ sơ, đã quá hạn: 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 5 năm 2023 (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 29/5/2023)
Đã tiếp nhận 1.599 hồ sơ, trong đó trực tuyến 513 hồ sơ (32,08%), truyền thống 1.086 hồ sơ (67,92%). Đã giải quyết 1.064 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 1.061 hồ sơ (99,72%), trễ  hạn 03 hồ sơ (0,28%); đang giải quyết 535 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 533 hồ sơ, đã quá hạn
Từ ngày 01/01/2023 đến 30/01/2023, tiếp nhận 629 hồ sơ; đã giải quyết 286 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 268 hồ sơ (93,7%), trễ  hạn 18 hồ sơ (6,3%); đang giải quyết 343 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 342 hồ sơ, đã quá hạn 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 28/10/2022, tiếp nhận 1223 hồ sơ; đã giải quyết 650 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 540 hồ sơ (83,08%), quá  hạn 110 hồ sơ (16,92%); đang giải quyết 572 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 544 hồ sơ, đã quá hạn 28 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023: Đã tiếp nhận 1262 hồ sơ, trong đó trực tuyến 416 hồ sơ (32,96%), truyền thống 846 hồ sơ (67,04%). Đã giải quyết 639 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 633 hồ sơ (99,06%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,94%); đang giải quyết 623 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 618 hồ sơ, đã quá hạn: 05 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 01/9/2023: Đã tiếp nhận 1643 hồ sơ, trong đó trực tuyến 541 hồ sơ (32,93%), truyền thống 1102 hồ sơ (67,07%). Đã giải quyết 879 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 870 hồ sơ (98,98%), trễ  hạn 09 hồ sơ (1,02%); đang giải quyết 755 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 745 hồ sơ, đã quá hạn: 10 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023: Đã tiếp nhận 1479 hồ sơ, trong đó trực tuyến 381 hồ sơ (25,76%), truyền thống 1098 hồ sơ (74,24%). Đã giải quyết 812 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 806 hồ sơ (99,26%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,74%); đang giải quyết 666 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 658 hồ sơ, đã quá hạn: 08 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 30/5/2023 đến 30/6/2023: Đã tiếp nhận 1708 hồ sơ, trong đó trực tuyến 450 hồ sơ (26,35%), truyền thống 1258 hồ sơ (73,65%). Đã giải quyết 1090 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 667 hồ sơ (98,35%), trễ  hạn 18 hồ sơ (1,65%); đang giải quyết 618 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 617 hồ sơ, đã quá hạn: 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 5 năm 2023 (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 29/5/2023)
Đã tiếp nhận 1.599 hồ sơ, trong đó trực tuyến 513 hồ sơ (32,08%), truyền thống 1.086 hồ sơ (67,92%). Đã giải quyết 1.064 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 1.061 hồ sơ (99,72%), trễ  hạn 03 hồ sơ (0,28%); đang giải quyết 535 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 533 hồ sơ, đã quá hạn
Từ ngày 01/01/2023 đến 30/01/2023, tiếp nhận 629 hồ sơ; đã giải quyết 286 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 268 hồ sơ (93,7%), trễ  hạn 18 hồ sơ (6,3%); đang giải quyết 343 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 342 hồ sơ, đã quá hạn 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 28/10/2022, tiếp nhận 1223 hồ sơ; đã giải quyết 650 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 540 hồ sơ (83,08%), quá  hạn 110 hồ sơ (16,92%); đang giải quyết 572 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 544 hồ sơ, đã quá hạn 28 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023: Đã tiếp nhận 1262 hồ sơ, trong đó trực tuyến 416 hồ sơ (32,96%), truyền thống 846 hồ sơ (67,04%). Đã giải quyết 639 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 633 hồ sơ (99,06%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,94%); đang giải quyết 623 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 618 hồ sơ, đã quá hạn: 05 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 01/9/2023: Đã tiếp nhận 1643 hồ sơ, trong đó trực tuyến 541 hồ sơ (32,93%), truyền thống 1102 hồ sơ (67,07%). Đã giải quyết 879 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 870 hồ sơ (98,98%), trễ  hạn 09 hồ sơ (1,02%); đang giải quyết 755 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 745 hồ sơ, đã quá hạn: 10 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023: Đã tiếp nhận 1479 hồ sơ, trong đó trực tuyến 381 hồ sơ (25,76%), truyền thống 1098 hồ sơ (74,24%). Đã giải quyết 812 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 806 hồ sơ (99,26%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,74%); đang giải quyết 666 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 658 hồ sơ, đã quá hạn: 08 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 30/5/2023 đến 30/6/2023: Đã tiếp nhận 1708 hồ sơ, trong đó trực tuyến 450 hồ sơ (26,35%), truyền thống 1258 hồ sơ (73,65%). Đã giải quyết 1090 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 667 hồ sơ (98,35%), trễ  hạn 18 hồ sơ (1,65%); đang giải quyết 618 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 617 hồ sơ, đã quá hạn: 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 5 năm 2023 (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 29/5/2023)
Đã tiếp nhận 1.599 hồ sơ, trong đó trực tuyến 513 hồ sơ (32,08%), truyền thống 1.086 hồ sơ (67,92%). Đã giải quyết 1.064 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 1.061 hồ sơ (99,72%), trễ  hạn 03 hồ sơ (0,28%); đang giải quyết 535 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 533 hồ sơ, đã quá hạn
Từ ngày 01/01/2023 đến 30/01/2023, tiếp nhận 629 hồ sơ; đã giải quyết 286 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 268 hồ sơ (93,7%), trễ  hạn 18 hồ sơ (6,3%); đang giải quyết 343 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 342 hồ sơ, đã quá hạn 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 28/10/2022, tiếp nhận 1223 hồ sơ; đã giải quyết 650 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 540 hồ sơ (83,08%), quá  hạn 110 hồ sơ (16,92%); đang giải quyết 572 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 544 hồ sơ, đã quá hạn 28 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023: Đã tiếp nhận 1262 hồ sơ, trong đó trực tuyến 416 hồ sơ (32,96%), truyền thống 846 hồ sơ (67,04%). Đã giải quyết 639 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 633 hồ sơ (99,06%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,94%); đang giải quyết 623 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 618 hồ sơ, đã quá hạn: 05 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 01/9/2023: Đã tiếp nhận 1643 hồ sơ, trong đó trực tuyến 541 hồ sơ (32,93%), truyền thống 1102 hồ sơ (67,07%). Đã giải quyết 879 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 870 hồ sơ (98,98%), trễ  hạn 09 hồ sơ (1,02%); đang giải quyết 755 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 745 hồ sơ, đã quá hạn: 10 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023: Đã tiếp nhận 1479 hồ sơ, trong đó trực tuyến 381 hồ sơ (25,76%), truyền thống 1098 hồ sơ (74,24%). Đã giải quyết 812 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 806 hồ sơ (99,26%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,74%); đang giải quyết 666 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 658 hồ sơ, đã quá hạn: 08 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 30/5/2023 đến 30/6/2023: Đã tiếp nhận 1708 hồ sơ, trong đó trực tuyến 450 hồ sơ (26,35%), truyền thống 1258 hồ sơ (73,65%). Đã giải quyết 1090 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 667 hồ sơ (98,35%), trễ  hạn 18 hồ sơ (1,65%); đang giải quyết 618 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 617 hồ sơ, đã quá hạn: 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 5 năm 2023 (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 29/5/2023)
Đã tiếp nhận 1.599 hồ sơ, trong đó trực tuyến 513 hồ sơ (32,08%), truyền thống 1.086 hồ sơ (67,92%). Đã giải quyết 1.064 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 1.061 hồ sơ (99,72%), trễ  hạn 03 hồ sơ (0,28%); đang giải quyết 535 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 533 hồ sơ, đã quá hạn
Từ ngày 01/01/2023 đến 30/01/2023, tiếp nhận 629 hồ sơ; đã giải quyết 286 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 268 hồ sơ (93,7%), trễ  hạn 18 hồ sơ (6,3%); đang giải quyết 343 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 342 hồ sơ, đã quá hạn 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 28/10/2022, tiếp nhận 1223 hồ sơ; đã giải quyết 650 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 540 hồ sơ (83,08%), quá  hạn 110 hồ sơ (16,92%); đang giải quyết 572 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 544 hồ sơ, đã quá hạn 28 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023: Đã tiếp nhận 1262 hồ sơ, trong đó trực tuyến 416 hồ sơ (32,96%), truyền thống 846 hồ sơ (67,04%). Đã giải quyết 639 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 633 hồ sơ (99,06%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,94%); đang giải quyết 623 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 618 hồ sơ, đã quá hạn: 05 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 01/9/2023: Đã tiếp nhận 1643 hồ sơ, trong đó trực tuyến 541 hồ sơ (32,93%), truyền thống 1102 hồ sơ (67,07%). Đã giải quyết 879 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 870 hồ sơ (98,98%), trễ  hạn 09 hồ sơ (1,02%); đang giải quyết 755 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 745 hồ sơ, đã quá hạn: 10 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023: Đã tiếp nhận 1479 hồ sơ, trong đó trực tuyến 381 hồ sơ (25,76%), truyền thống 1098 hồ sơ (74,24%). Đã giải quyết 812 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 806 hồ sơ (99,26%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,74%); đang giải quyết 666 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 658 hồ sơ, đã quá hạn: 08 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 30/5/2023 đến 30/6/2023: Đã tiếp nhận 1708 hồ sơ, trong đó trực tuyến 450 hồ sơ (26,35%), truyền thống 1258 hồ sơ (73,65%). Đã giải quyết 1090 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 667 hồ sơ (98,35%), trễ  hạn 18 hồ sơ (1,65%); đang giải quyết 618 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 617 hồ sơ, đã quá hạn: 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 5 năm 2023 (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 29/5/2023)
Đã tiếp nhận 1.599 hồ sơ, trong đó trực tuyến 513 hồ sơ (32,08%), truyền thống 1.086 hồ sơ (67,92%). Đã giải quyết 1.064 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 1.061 hồ sơ (99,72%), trễ  hạn 03 hồ sơ (0,28%); đang giải quyết 535 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 533 hồ sơ, đã quá hạn
Từ ngày 01/01/2023 đến 30/01/2023, tiếp nhận 629 hồ sơ; đã giải quyết 286 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 268 hồ sơ (93,7%), trễ  hạn 18 hồ sơ (6,3%); đang giải quyết 343 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 342 hồ sơ, đã quá hạn 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 28/10/2022, tiếp nhận 1223 hồ sơ; đã giải quyết 650 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 540 hồ sơ (83,08%), quá  hạn 110 hồ sơ (16,92%); đang giải quyết 572 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 544 hồ sơ, đã quá hạn 28 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023: Đã tiếp nhận 1262 hồ sơ, trong đó trực tuyến 416 hồ sơ (32,96%), truyền thống 846 hồ sơ (67,04%). Đã giải quyết 639 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 633 hồ sơ (99,06%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,94%); đang giải quyết 623 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 618 hồ sơ, đã quá hạn: 05 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 01/9/2023: Đã tiếp nhận 1643 hồ sơ, trong đó trực tuyến 541 hồ sơ (32,93%), truyền thống 1102 hồ sơ (67,07%). Đã giải quyết 879 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 870 hồ sơ (98,98%), trễ  hạn 09 hồ sơ (1,02%); đang giải quyết 755 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 745 hồ sơ, đã quá hạn: 10 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023: Đã tiếp nhận 1479 hồ sơ, trong đó trực tuyến 381 hồ sơ (25,76%), truyền thống 1098 hồ sơ (74,24%). Đã giải quyết 812 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 806 hồ sơ (99,26%), trễ  hạn 06 hồ sơ (0,74%); đang giải quyết 666 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 658 hồ sơ, đã quá hạn: 08 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 30/5/2023 đến 30/6/2023: Đã tiếp nhận 1708 hồ sơ, trong đó trực tuyến 450 hồ sơ (26,35%), truyền thống 1258 hồ sơ (73,65%). Đã giải quyết 1090 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 667 hồ sơ (98,35%), trễ  hạn 18 hồ sơ (1,65%); đang giải quyết 618 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 617 hồ sơ, đã quá hạn: 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 5 năm 2023 (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 29/5/2023)
Đã tiếp nhận 1.599 hồ sơ, trong đó trực tuyến 513 hồ sơ (32,08%), truyền thống 1.086 hồ sơ (67,92%). Đã giải quyết 1.064 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 1.061 hồ sơ (99,72%), trễ  hạn 03 hồ sơ (0,28%); đang giải quyết 535 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 533 hồ sơ, đã quá hạn
Từ ngày 01/01/2023 đến 30/01/2023, tiếp nhận 629 hồ sơ; đã giải quyết 286 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 268 hồ sơ (93,7%), trễ  hạn 18 hồ sơ (6,3%); đang giải quyết 343 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 342 hồ sơ, đã quá hạn 01 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Từ ngày 29/9/2022 đến ngày 28/10/2022, tiếp nhận 1223 hồ sơ; đã giải quyết 650 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 540 hồ sơ (83,08%), quá  hạn 110 hồ sơ (16,92%); đang giải quyết 572 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 544 hồ sơ, đã quá hạn 28 hồ sơ. Cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.166 khách