Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 03/01/2020, đồng chí Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện đã lý ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2020.

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

3. Giao Phòng Tư pháp phối hợp với các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

4. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác này đề xuất khen thưởng năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

A

CÁC BÁO CÁO/ĐỀ ÁN/KẾ HOẠCH THÔNG QUA UBND HUYỆN THƯỜNG KỲ

I. Báo cáo trình tại kỳ họp HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020:

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 6/2020)

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý II

20/5

Báo cáo

2

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Quý II

20/5

Báo cáo

3

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020

Thanh tra huyện

Quý II

20/5

Báo cáo

4

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri phục vụ kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND huyện

Chủ tịch, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý II

20/5

Báo cáo

5

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Quý II

20/5

Báo cáo

6

Báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý II

20/5

Báo cáo

II. Báo cáo trình tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2020:

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  KT-XH năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 12/2020)

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Tài chính

 - Kế hoạch

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý IV

10/11

Báo cáo

2

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ

Quý IV

10/11

Báo cáo

3

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và nhiệm vụ dự toán ngân sách năm 2021

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý IV

10/11

Báo cáo

4

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý IV

10/11

Báo cáo

5

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Thanh tra huyện

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý IV

15/11

Báo cáo

6

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri phục vụ kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND huyện

Chủ tịch, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý IV

10/11

Báo cáo

7

Báo cáo kết quả phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng và năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Công an huyện

Quý IV

10/11

Báo cáo

III. Các văn bản trình UBND huyện thông qua:

1

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quý I và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý II

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

01/3

Báo cáo

2

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 3 tháng cuối năm

Quý III

20/8

Báo cáo

3

Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021

Chủ tịch, các PCT

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tháng 12

Chương trình

4

Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/HU ngày 25/7/2016 của Huyện ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 7/2020)

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng NN&PTNT

Tháng 6

Báo cáo

5

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 01/11/2017 của Huyện ủy về Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 9/2020)

Tháng 8

Báo cáo

6

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 02/4/2017 của Huyện ủy (khóa XIII) về Đề án giảm nghèo bền vững huyện Phong Điền, giai đoạn 2017-2020 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 10/2020)

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng LĐ-TB&XH

Tháng 9

Báo cáo

7

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 02/4/2017 của Huyện ủy (khóa XIII) về Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm huyện Phong Điền, giai đoạn 2017-2020 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 10/2020)

Phòng LĐ-TB&XH

Tháng 9

Báo cáo

8

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 02/4/2017 của Huyện ủy (khóa XIII) về Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 10/2020)

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tháng 9

Báo cáo

9

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 04/6/2018 của Huyện ủy (khóa XIII) về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 10/2020)

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 9

Báo cáo

10

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 01/11/2017 của Huyện ủy (khóa XIII) về Đề án phát triển du lịch, dịch vụ huyện Phong Điền, giai đoạn 2017-2020 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 11/2020)

Phòng Văn hóa – Thông tin

Tháng 10

Báo cáo

11

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 01/11/2017 của Huyện ủy (khóa XIII) về Đề án nâng cao chất lượng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, gia đình văn hóa trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 11/2020)

Phòng Văn hóa – Thông tin

Tháng 10

Báo cáo

12

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 01/11/2017 của Huyện ủy (khóa XIII) về Đề án đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2017-2020 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 11/2020)

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Công an huyện

Tháng 10

Báo cáo

13

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 01/11/2017 của Huyện ủy (khóa XIII) về Đề án phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2017-2020 (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 11/2020)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Tháng 10

Báo cáo

B

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

1

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

3

Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

C

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH TRÌNH UBND TỈNH THÔNG QUA

   I. Quy hoạch:

1

Quy hoạch sử dụng đất của huyện Phong Điền đến năm 2030

Chủ tịch, các PCT UBND huyện

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã,

thị trấn

Quý IV

Quy hoạch

2

Quy hoạch phân khu khu trung tâm đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Phong An

Quý II

Quy hoạch

  II. Kế hoạch:

1

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã,

thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

2

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền

Quý IV

Kế hoạch

D

 CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

I.

Lĩnh vực kinh tế:

I.1- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

1

Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 trong năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng NN và PTNT

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã liên quan

Tháng 1

Kế hoạch

2

Kế hoạch chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn trong năm 2020

Tháng 2

Kế hoạch

3

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã liên quan

Tháng 3

Kế hoạch

4

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm đặc trưng huyện Phong Điền giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến năm 2025 trong năm 2020

Tháng 3

Kế hoạch

5

Đề án phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cây sen trên địa bàn huyện

UBND các xã, thị trấn

Tháng 3

Đề án

6

Dự án nâng cao chất lượng, hiệu quả nuôi tôm trên cát ven biển huyện Phong Điền, giai đoạn 2020-2025

Tháng 3

Dự án

7

Đề án tái đàn lợn sau khi kết thúc dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện; kế hoạch thực hiện tái đàn lợn trong năm 2020

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 2

Đề án, kế hoạch

8

Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng NN và PTNT

Các cơ quan liên quan, UBND các xã Phong Hiền, Điền Lộc

Tháng 1

Kế hoạch

9

Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng năm 2020

Hạt Kiểm lâm

Phong Điền

Phòng NN và PTNT

Tháng 2

Kế hoạch

10

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020

Hạt Kiểm lâm

Phong Điền

Phòng NN và PTNT

Tháng 3

Phương án

11

Kế hoạch đầu tư xây mới, nâng cấp và sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2020

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phòng Tài chính- Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn

Tháng 3

Kế hoạch

I.2- Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch:

1

Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy các chợ trên địa bàn năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Công an huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

2

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn huyện năm 2020

UBND các xã, thị trấn liên quan

Tháng 1

Kế hoạch

3

Kế hoạch thực hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn huyện năm 2020

Tháng 3

Kế hoạch

4

Kế hoạch tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống (tham gia Festival Hương Xưa Làng Cổ 2020)

Tháng 3

Kế hoạch

I.3- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, quy hoạch, và quản lý đô thị:

1

Điều chỉnh quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới của 15 xã nông thôn mới giai đoan 2020-2025

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Văn phòng Điều phối nông thôn mới

Tổ thẩm định Đề án NTM, Phòng KT&HT, UBND các xã liên quan

Quý I

Quy hoạch và Đề án

2

Quy hoạch chi tiết nghĩa trang, nghĩa địa Phong Sơn

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND xã

 Phong Sơn

Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Quy hoạch

3

Hoàn chỉnh Quy hoạch trang trại các xã: Điền Hương, Điền Lộc, Phong Bình, Phong Thu, thị trấn Phong Điền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Hải

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch

4

Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch điểm phát triển TTCN ở các xã, thị trấn

UBND các xã, thị trấn

Phòng Kinh tế

 và Hạ tầng

Quý II

Quy hoạch

5

Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư đô thị mới Điền Lộc

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện

UBND các xã: Phong An, Điền Lộc/Phòng KT&HT

Quý I

Quy hoạch

6

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư thị trấn Phong Điền

UBND thị trấn,

 Phòng KT&HT

Quý I

Quy hoạch

7

Kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

UBND các xã Phong An, Điền Lộc

Tháng 1

Kế hoạch

I.4- Phát triển các loại hình kinh tế

1

Kế hoạch phát triển Hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng TC-KH

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Tháng 1

Kế hoạch

I.5- Quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư:

   1

Kế hoạch tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và một số giải pháp thực hiện tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Trung tâm PTQĐ

Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường

Tháng 1

Kế hoạch

2

Kế hoạch triển khai công tác xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các Chủ đầu tư

Tháng 1

Kế hoạch

3

Kế hoạch Đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2026

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Các Chủ đầu tư

Quý III

Kế hoạch

I.6- Quản lý tài nguyên và môi trường:

1

Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2020

 Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

2

Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019

UBND các xã, thị trấn

Tháng 2

Báo cáo

3

Kế hoạch thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Phong Điền năm 2020 và Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 04/6/2018 của Huyện ủy (khóa XIII) về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 2

Kế hoạch

4

Kế hoạch triển khai Đề án Dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng NN&PTNT,

UBND các xã, thị trấn

Quý I

Kế hoạch

5

Kế hoạch chi tiết giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các xã chưa có đất ở và chưa được giao đất ở năm 2020

UBND các xã, thị trấn

Quý I

Kế hoạch

6

Kế hoạch kiểm tra khai thác hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2020

UBND các xã, thị trấn

Quý II

Kế hoạch

7

Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

UBND các xã, thị trấn

Quý II

Kế hoạch

I.7- Khoa học công nghệ:

   1

Kế hoạch tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất trong năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Tháng 1

Kế hoạch

II. Lĩnh vực Văn hoá xã hội:

II.1- Phát triển giáo dục – đào tạo:

1

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng GD&ĐT

Phòng TC-KH; Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện; UBND các xã, thị trấn

Tháng 2

Kế hoạch

2

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2025

Tháng 2

Kế hoạch   

3

Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025

Phòng GD&ĐT

Tháng 1

 Kế hoạch

4

Kế hoạch xây dựng trường học bán trú cho học sinh tiểu học giai đoạn 2020-2025

Phòng GD&ĐT

Phòng Nội vụ;

UBND các xã, thị trấn

Quý II

Kế hoạch

5

Kế hoạch điều động, luân chuyển công chức, viên chức năm học 2020-2021

Phòng Nội vụ

Tháng 7

Kế hoạch

6

Kế hoạch triển khai Đề án và học môn ngoại ngữ giai đoạn 2018-2025

Phòng GD&ĐT

Tháng 1

Kế hoạch

7

Đề án tổ chức thi (xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm 2020

Tháng 2

Đề án

8

Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

Tháng 2

Kế hoạch

9

Kế hoạch xây dựng trường học kiểu mẫu

Tháng 2

Kế hoạch

10

Kế hoạch giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp GD&ĐT cho các trường học trực thuộc huyện năm học 2020-2021

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng GD&ĐT

Phòng Nội vụ

Tháng 4

Kế hoạch

11

Đề án bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu giai đoạn 2020-2025

Phòng GD&ĐT

Tháng 5

Đề án

12

Kế hoạch “Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số” cấp Tiểu học giai đoạn 2020 - 2025

Tháng 12

Kế hoạch

II.2- Lĩnh vực y tế, dân số:

1

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và dược phẩm năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Y tế

Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

Kế hoạch

2

Kế hoạch quản lý, giám sát bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2020  trên địa bàn huyện Phong Điền

3

Kế hoạch phúc tra và duy trì các xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã trong năm 2020

II.3- Phát triển văn hoá, thông tin, thể dục thể thao:

1

Đề án đặt tên đường đợt 2 thị trấn Phong Điền

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Phong Điền

Tháng 5

Đề án

2

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa đến năm 2020 trong năm 2020

Phòng Văn hóa và Thông tin

UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Du lịch- Dịch vụ trên địa bàn huyện Phong Điền giai đoạn 2017-2020” trong năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Văn hóa và Thông tin

UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

4

Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

5

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng quê hương Phong Điền (23/3/1975-23/3/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng TT-Huế và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Văn hóa và Thông tin

UBND các xã, thị trấn

Tháng 2

Kế hoạch

6

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Tháng 8

Kế hoạch

7

Kế hoạch khảo sát, phúc tra công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020

Tháng 7

Kế hoạch

8

 

Kế hoạch kiểm tra liên ngành dịch vụ văn hóa và hoạt động quảng cáo, rao vặt trên địa bàn huyện

Tháng 7

Kế hoạch

9

Kế hoạch tổ chức khảo sát các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng để trùng tu, tôn tạo

Tháng 6

Kế hoạch

10

Kế hoạch rà soát, hợp nhất các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở

Tháng 2

Kế hoạch

11

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý – 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng VH-TT

Phòng LĐTB&XH, VP HĐND và UBND huyện

Tháng 1

Kế hoạch

12

Kế hoạch tổ chức Lễ hội “Hương Xưa Làng Cổ” năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng VH-TT

UBND xã liên quan, BQLDTKTNT làng cổ Phước Tích

Tháng 2

Kế hoạch

II.4 – Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội:

1

Kế hoạch triển khai Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2017-2020 trong năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Trung tâm GDNN-GDTX huyện

Tháng 1

Kế hoạch

2

Kế hoạch kiểm tra liên ngành việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Phong Điền

UBND các xã, thị trấn

Quý II

Kế hoạch

3

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và một số chính sách xã hội năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

4

Kế hoạch đẩy mạnh việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em huyện Phong Điền năm 2020

Quý I

Kế hoạch

5

Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2020

Tháng 1

Quyết định

6

Quyết định giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2020

Tháng 1

Quyết định

7

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Tháng 9

Kế hoạch

8

Kế hoạch đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020

Quý I

Kế hoạch

9

Kế hoạch điều tra cung, cầu lao động năm 2020

Quý II

Kế hoạch

10

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2020

Quý I

Kế hoạch

11

Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Quý II

Kế hoạch

12

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020

Quý III

Kế hoạch

13

Kế hoạch kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020)

Quý II

Kế hoạch

14

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Quý IV

Kế hoạch

15

Quyết định giao chỉ tiêu bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Bảo hiểm xã hội huyện

Phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Quyết định

16

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng tháng hành động quốc gia an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

Quý I

Kế hoạch

17

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2020

Quý I

Kế hoạch

18

Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2020

Quý I

Kế hoạch

19

Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi

Quý IV

Kế hoạch

III. Quốc phòng-An ninh:

1

Kế hoạch triển khai Đề án Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Ban Chỉ huy

 Quân sự huyện

UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

2

Kế hoạch công tác quân sự quốc phòng năm 2020

UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

3

Kế hoạch đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2020

Tháng 1

Kế hoạch

4

Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhân ngũ năm 2020

Tháng 1

Kế hoạch

5

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Ban Chỉ huy

 Quân sự huyện

Công an huyện, Đồn Biên phòng Phong Hải, Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tháng 12

Báo cáo

6

Kế hoạch triển khai Đề án đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới trong năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Công an huyện

Tháng 1

Kế hoạch

7

Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2020

Quý I

Kế hoạch

8

Báo cáo công tác phòng, chống khủng bố 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020

Quý II/

Quý IV

Báo cáo

9

Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020

Quý I

Kế hoạch

10

Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020

Quý II/

Quý IV

Báo cáo

11

Kế hoạch công tác nhân quyền năm 2020

Quý I

Kế hoạch

12

Kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý 6 tháng và năm 2020

Quý I

Kế hoạch

13

Báo cáo kết quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý 6 tháng và năm 2020

Quý II/

Quý IV

Báo cáo

14

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020

Quý IV

Báo cáo

15

Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng và năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Công an huyện

Quý II/

Quý IV

Báo cáo

16

Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông năm 2020

Tháng 1

Kế hoạch

17

Báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng năm 2020; Báo cáo năm 2020, kế hoạch đối ngoại 2021

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Công an huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ

Quý II/

Quý IV

Báo cáo

18

Báo cáo về công tác nhân quyền 6 tháng 2020 và năm 2020

Báo cáo

IV. Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa:

1

Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Thanh tra huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Kế hoạch

2

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020

Các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 12/2019

Quyết định

3

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý I

Kế hoạch

4

Kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Tư pháp

Tháng 1

Kế hoạch

5

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020

6

Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020

Tháng 2

Kế hoạch

7

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

Tháng 2

Kế hoạch

8

Kế hoach thực hiện “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ” năm 2020

Tháng 3

Kế hoạch

9

Kế hoạch thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Tháng 2

Kế hoạch

10

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020

Tháng 12/2019

Kế hoạch

11

Báo cáo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Tư pháp

Tháng 12

Báo cáo

12

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật 6 tháng và năm 2020

Tháng 6, 12

Báo cáo

13

Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng và năm 2020

Tháng 6, 12

Báo cáo

14

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nội vụ

Phòng TC-KH

Tháng 12/2019

Kế hoạch

15

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021

Tháng 12

Kế hoạch

16

Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2020

Các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 1

Kế hoạch

17

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức theo Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn liên quan ở huyện

Quý I

Kế hoạch

18

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Nội vụ

Tháng 1

Kế hoạch

19

Kế hoạch tập huấn công tác Văn thư – Lưu trữ

Tháng 1

Kế hoạch

20

Kế hoạch tập huấn công tác Thi đua – Khen thưởng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nội vụ

Tháng 1

Kế hoạch

21

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020

Tháng 1

Kế hoạch

22

Quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nội vụ

Các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện

Sau khi có QĐ của UBND tỉnh

Quyết định

23

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2020

Phòng Nội vụ

Văn phòng HĐND và UBND, Phòng  Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, TT HCC

Tháng 12

Kế hoạch

24

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nội vụ

UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn

Tháng 1

Kế hoạch

25

Báo cáo tổng kết 10 thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 20/01/2016 của Huyện ủy về thực hiện chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nội vụ

UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn

Quý IV

Báo cáo

26

Kế hoạch kiểm tra công tác Xây dựng chính quyền năm 2020

Phòng Nội vụ

Tháng 1

Kế hoạch

27

Kế hoạch kiểm tra công tác Tôn giáo năm 2020

Tháng 1

Kế hoạch

28

Kế hoạch kiểm tra công tác Văn thư – Lưu trữ  năm 2020

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Nội vụ

Tháng 1

Kế hoạch

29

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Phòng Văn hóa Thông tin

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Phòng NV

Tháng 1

Kế hoạch

30

Báo cáo công tác dân tộc và thực hiện các chính sách về dân tộc, miền núi năm 2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện

UBND xã: Phong Mỹ, Phong Sơn

Tháng 12

Báo cáo

31

Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Tháng 1

Kế hoạch

32

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, thị trấn

Đ/c Hoàng Văn Thái

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý I

Kế hoạch

33

Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho các xã, thị trấn để liên thông

Trung tâm Hành chính công huyện

Quý I

Kế hoạch

34

Kế hoạch nâng cao chất lượng động hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận TN&TKQ các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng Nội vụ

Tháng 1

Kế hoạch

35

Kế hoạch triển khai phần mềm Hồ sơ công việc phiên bản mới tích hợp Ý kiến chỉ đạo trên Trang thông tin tác nghiệp điều hành đa cấp cho UBND các xã, thị trân, trong đó đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong ban hành các văn bản điện tử

Đ/c Hoàng Văn Thái

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quý I

Kế hoạch

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.604.651
Hiện tại 2.657 khách