Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND huyện
Ngày cập nhật 06/09/2019

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện. UBND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 với các nội dung chính sau:

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

 CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

I.

Lĩnh vực kinh tế:

I.1- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

1

Đề án phát triển sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện đến 2020, định hướng đến năm 2025

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 3)

Hiện đang trình xin ý kiến các ngành cấp tỉnh

Đề án

2

Đề án phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cây sen trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn

Tuần 3

(tháng 8)

Đề án

I.2- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, quy hoạch, và quản lý đô thị:

1

Quy hoạch chi tiết nghĩa trang, nghĩa địa Phong Sơn

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND xã

 Phong Sơn

Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, TN&MT

Tuần 4

(tháng 2)

Quy hoạch

2

Điểm quy hoạch trang trại các xã: Điền Hương, Phong Bình, thị trấn Phong Điền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Hải

UBND các xã

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch

3

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang các khu dân cư thị trấn Phong Điền

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện

UBND thị trấn Phong Điền/

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tuần 4

Quy hoạch

I.3- Quản lý tài nguyên và môi trường:

1

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng TN&MT

UBND các xã,

thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Quyết định và Quy chế

2

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

TTPTQĐ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Đang xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định và Quy chế

3

Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(Tháng 6)

Kế hoạch

4

Xây dựng Đề án tận thu, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn và chế biến phân vi sinh từ rác thải hữu cơ trên địa bàn huyện

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 3)

Kế hoạch

II. Lĩnh vực Văn hoá xã hội:

Phát triển giáo dục – đào tạo:

1

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để chuyển đổi vị trí đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng nội vụ;

UBND các xã thị trấn

Tuần 3

(tháng 6)

Kế hoạch

III. Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa:

1

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TWvà Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 9/2019)

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện

Tuần 4

Báo cáo

2

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, thị trấn

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

3

Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho các xã, thị trấn để liên thông

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch


CÁC NHIỆM VỤ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG THÁNG 9 NĂM 2019

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực kinh tế

- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn

1

Chỉ đạo thu hoạch sắn chạy lũ, gieo trồng ném, kiệu, các loại rau màu vụ Thu Đông đảm bảo thời vụ; hướng dẫn chăm sóc cây ăn quả sau thu hoạch. Tiếp tục triển khai các kế hoạch thực hiện các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp trong năm 2019. Tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn và xử lý bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện. Tổ chức tiêm phòng triệt để cho đàn lợn, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học để phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục hỗ trợ kịp thời kinh phí tiêu hủy lợn bị dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi cho các các hộ bị thiệt hại.

 

3

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Tiếp tục rà soát thống kê các sản phẩm OCOP cấp huyện theo đăng ký của các xã, thị trấn.

 

4

Tiếp tục giám sát việc đăng ký nuôi trồng, khai thác thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản có liên quan; triển khai hướng dẫn đăng ký, cấp phép nuôi cá lồng, bè và các đối tượng nuôi chủ lực thủy sản (tôm chân trắng, tôm sú, ...) trên địa bàn huyện.

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

5

Tổ chức lớp tập huấn về Luật hợp tác xã năm 2012, các văn bản chính sách liên quan đến HTX. Tăng cường cũng cố các HTX, giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả, hướng dẫn, tạo điều kiện thành lập mới các hợp tác xã lâm nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ và các hợp tác xã khác có đủ điều kiện.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

6

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Triển khai phương án giao đất cho người dân quản lý sử dụng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án giao rừng, đất rừng đối với 1.096 ha được chuyển giao; chỉ đạo thực hiện các thủ tục giải thể Quỹ  bảo vệ rừng cấp xã trên địa bàn huyện.

Hạt Kiểm lâm huyện/Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND các xã liên quan

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

 

7

Triển khai thực hiện các hạng mục, nội dung khôi phục làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

8

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phong Điền năm 2019.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

9

Triển khai thực hiện Điểm tiểu thủ công nghiệp xã Phong Hiền, Điền Lộc và thị trấn Phong Điền.

UBND các xã, thị trấn; đơn vị có liên quan

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Công tác đầu tư, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị

10

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết triển khai các quy hoạch chung đô thị Điền Lộc và thị trấn Phong Điền, quy hoạch phân khu các điểm dân cư đô thị mới Phong An.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện/UBND các xã, thị trấn liên quan

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

11

Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, các Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công của tỉnh; đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn. Triển khai kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác quản lý xây dựng cơ bản.

Các Chủ đầu tư

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

12

Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Hạ tầng khu dân cư xen ghép Tân Bình, xã Phong Bình nhằm tạo quỹ đất ở cho bà con khu Tân Bình

UBND xã Phong Bình

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, trật tự giao thông

13

Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội chơ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Điền Hương.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

14

Tổ chức thi công lắp đặt đèn tín hiệu tại ngã tư Hòa Mỹ.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

15

Tổ chức rà soát và phối hợp với Sở GTVT xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường Tỉnh.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

16

Tổ chức hướng dẫn chợ Ưu Điềm, chợ Đại Lộc và chợ Mới xây dựng phương án chuyển đổi chợ theo kế hoạch.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường

17

Tiếp tục triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phong Điền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trịnh Đức Hùng/

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

18

Thẩm định phương án Dồn điền, đổi thửa HTX Trạch Phổ, xã Phong Hòa.

 

19

Lập Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phong Điền.

 

 

20

Tiếp tục thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” năm 2019 trên địa bàn huyện. Tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện.

 

 

21

Tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản cát sỏi và đất san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện.

 

 

22

Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận diện tích 1096,5 ha do UBND tỉnh chuyển giao.

Các Phòng: NN&PTNT, TN&MT

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

23

Chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn; đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi; các dự án trên địa bàn huyện.

Phòng TN&MT, TTPTQĐ huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

II

Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phát triển giáo dục và đào tạo

1

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", “Ngày hội đến trường của Bé” và Lễ khai giảng năm học 2019- 2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

2

Xây dựng và triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu biên chế cho các trường năm học 2019-2020

 

 

- Phát triển y tế

3

Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu; theo dõi, giám sát các loại bệnh dịch trên địa bàn huyện để xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng và gây ra tử vong; đặc biệt dịch cúm A(H1N1), A(H5N1), A(H7N9) dịch sởi, sốt xuất huyết và dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, sốt phát ban, bệnh tay chân miệng, bệnh quai bị, thủy đậu...

Phòng Y tế

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

         - Phát triển văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

4

Chỉ đạo phúc tra các đơn vị để đề nghị công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hóa các giai đoạn. Tiếp tục chỉ đạo thẩm định và phê duyệt  quy ước văn hóa của các Thôn, Bản, Tổ dân phố theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg.

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm VH-TT và thể thao huyện

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

             - Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội

5

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tư vấn xuất khẩu lao động năm 2019.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

6

Hoàn thành báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015-2019.

 

 

7

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn huyện.

 

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng-an ninh

1

Tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 chưa bồi dưỡng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

2

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội,  nhất là phòng ngừa tội phạm trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

IV

Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

1

Triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC trên địa bàn huyện và Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định lại địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị do lịch sử để lại.

Phòng Nội vụ/ Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

2

Chỉ đạo Hội người mù huyện chuẩn bị các nội dung để tiến hành Đại hội Hội Người mù huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

3

Ban hành kết luận Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại UBND xã Phong Chương; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

4

Triển khai thanh tra công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại UBND xã Phong Xuân.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

5

Báo cáo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại UBND xã Phong Chương.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

6

Tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2019); xây dựng Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên trên địa bàn huyện; thực hiện chương trình Quốc gia về đăng ký thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024

Phòng Tư pháp

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

 

7

Tổ chức đánh giá nội bộ năm 2019 về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại huyện; đồng thời phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn đánh giá nội bộ cấp xã.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

               
 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND huyện, yêu cầu các đồng chí thành viên UBND huyện theo dõi lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.633 khách