Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của UBND huyện
Ngày cập nhật 08/08/2019

 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện. UBND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 với các nội dung chính sau:

 

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

 CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

I.

Lĩnh vực kinh tế:

I.1- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

1

Đề án phát triển sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện đến 2020, định hướng đến năm 2025

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 3)

Hiện đang trình xin ý kiến các ngành cấp tỉnh

Đề án

I.2- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, quy hoạch, và quản lý đô thị:

1

Điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới xã Phong Hải

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND xã Phong Hải

VP Điều phối NTM, Tổ thẩm định Đề án NTM, Phòng KT&HT

Tuần 4

(tháng 2)

Đề án

2

Quy hoạch chi tiết nghĩa trang, nghĩa địa Phong Sơn

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND xã

 Phong Sơn

Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, TN&MT

Tuần 4

(tháng 2)

Quy hoạch

3

Hoàn chỉnh Quy hoạch trang trại các xã: Điền Hương, Phong Bình, thị trấn Phong Điền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Hải

UBND các xã

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch

4

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu trung tâm đô thị và các điểm dân cư đô thị mới Điền Lộc

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện

UBND xã Điền Lộc/Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tuần 4

Quy hoạch

5

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang các khu dân cư thị trấn Phong Điền

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện

UBND thị trấn Phong Điền/

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tuần 4

Quy hoạch

I.3- Quản lý tài nguyên và môi trường:

1

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Quyết định và Quy chế

2

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

TTPTQĐ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Đang xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định và Quy chế

3

Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(Tháng 6)

Kế hoạch

4

Xây dựng Đề án tận thu, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn và chế biến phân vi sinh từ rác thải hữu cơ trên địa bàn huyện

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 3)

Kế hoạch

II. Lĩnh vực Văn hoá xã hội:

II.1- Phát triển giáo dục – đào tạo:

1

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để chuyển đổi vị trí đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng nội vụ;

UBND các xã thị trấn

Tuần 3

(tháng 6)

Kế hoạch

II.2 – Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội:

1

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng LĐTB&XH

UBND các xã,

thị trấn

Tuần 3

Kế hoạch

III. Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa:

1

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TWvà Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 9/2019)

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện

Tuần 4

Báo cáo

2

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, thị trấn

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

3

Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho các xã, thị trấn để liên thông

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

 

 

CÁC NHIỆM VỤ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG THÁNG 8 NĂM 2019

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực kinh tế

- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn

1

Tiếp tục chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại cuối vụ trên các loại cây trồng, đặc biệt là hướng dẫn chăm sóc đối với diện tích lúa thiếu nước. Tiếp tục chỉ đạo các Đề án, mô hình sản xuất nông nghiệp năm 2019 đang triển khai thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo công tác chống hạn vụ Hè Thu 2019.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn và xử lý bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện. Tổ chức tiêm phòng triệt để cho đàn lợn, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học để phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục hỗ trợ kịp thời kinh phí tiêu hủy lợn bị dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi cho các các hộ bị thiệt hại.

 

3

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Tiếp tục rà soát thống kê các sản phẩm OCOP cấp huyện theo đăng ký của các xã, thị trấn.

 

4

Tiếp tục giám sát việc đăng ký nuôi trồng, khai thác thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản có liên quan; triển khai hướng dẫn đăng ký, cấp phép nuôi cá lồng, bè và các đối tượng nuôi chủ lực thủy sản (tôm chân trắng, tôm sú, cá Tra) trên địa bàn huyện. Đôn đốc việc điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản xã Phong Hải.

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

5

Tổ chức lớp tập huấn về Luật hợp tác xã năm 2012, các văn bản chính sách liên quan đến HTX. Tăng cường cũng cố các HTX, giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả, hướng dẫn, tạo điều kiện thành lập mới các hợp tác xã lâm nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ và các hợp tác xã khác có đủ điều kiện.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

6

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Đôn đốc tiến độ đấu bán và khai thác rừng trồng được tỉnh giao tại xã Phong Mỹ, Phong Xuân. 

Hạt Kiểm lâm huyện/Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

 

7

Triển khai thực hiện các hạng mục, nội dung khôi phục làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

8

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phong Điền năm 2019.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

9

Tổ chức Chương trình kết nối tiêu thụ nông sản và sản phẩm làng nghề gắn với phát triển du lịch huyện Phong Điền năm 2019.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Công tác đầu tư, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị

10

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết triển khai các quy hoạch chung đô thị Điền Lộc và thị trấn Phong Điền, quy hoạch phân khu các điểm dân cư đô thị mới Phong An

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện/UBND các xã, thị trấn liên quan

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

11

Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, các Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công của tỉnh; đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn. Triển khai kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác quản lý xây dựng cơ bản.

Các Chủ đầu tư

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

- Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, trật tự giao thông

12

Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội chơ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Điền Hương.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

13

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép dự án lắp đặt đèn tín hiệu tại ngã tư Hòa Mỹ.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

14

Tổ chức rà soát và phối hợp với Sở GTVT xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường Tỉnh.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

15

Tổ chức hướng dẫn chợ Ưu Điềm, chợ Đại Lộc và chợ Mới xây dựng phương án chuyển đổi chợ theo kế hoạch.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường

16

Tiếp tục triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phong Điền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

17

Phê duyệt phương án Dồn điền, đổi thửa HTX Mỹ Phú, xã Phong Chương; xã Điền Hải; thẩm định phương án dồn điền, đổi thửa thôn Sơn Tùng và HTX Cao Ban, xã Phong Hiền.

 

18

Tiếp tục thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” năm 2019 trên địa bàn huyện. Tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện.

 

 

19

Tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản cát sỏi và đất san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện.

 

 

20

Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận diện tích 1096,5 ha do UBND tỉnh chuyển giao.

Các Phòng: NN&PTNT, TN&MT

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

21

Chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn; đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi; các dự án trên địa bàn huyện.

Phòng TN&MT, TTPTQĐ huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

II

Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phát triển giáo dục và đào tạo

1

Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

2

Chỉ đạo các đơn vị mầm non, tiểu học và THCS chuẩn bị tốt cho "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", “Ngày hội đến trường của Bé” và Lễ khai giảng năm học 2019- 2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

3

Chỉ đạo hoàn thành việc sáp nhập trường của 3 xã: Phong Thu, Phong Bình và Phong Chương.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

- Phát triển y tế

4

Theo dõi, giám sát các loại bệnh dịch trên địa bàn huyện để xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng và gây ra tử vong; đặc biệt dịch cúm A(H1N1), A(H5N1), A(H7N9) dịch sởi, sốt xuất huyết và dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, sốt phát ban, bệnh tay chân miệng, bệnh quai bị, thủy đậu...

Phòng Y tế

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

         - Phát triển văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

5

Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 và 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thể thao Việt Nam (28/8/2019).

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm VH-TT và thể thao huyện

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

6

 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với  phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là các địa điểm mới phát sinh (các điểm ở thượng nguồn sông Ô Lâu); tiếp tục triển khai kế hoạch chống xuống cấp các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn huyện. Phối hợp với Bảo tàng lịch sử, cách mạng tỉnh tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích cấp tỉnh đối với Địa điểm Trạm phẫu Triều Dương, xã Phong Hiền

Phòng Văn hóa Thông tin

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

7

Tiến hành phúc tra các đơn vị để đề nghị UBND huyện công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hóa các giai đoạn.

Phòng Văn hóa Thông tin

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

             - Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội

8

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tư vấn xuất khẩu lao động năm 2019.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

9

Hoàn thành báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015-2019

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

10

Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2019

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng-an ninh

1

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019; rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 chưa bồi dưỡng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

2

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội,  nhất là phòng ngừa tội phạm trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

IV

Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

1

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử.

 

Phòng Nội vụ

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

2

Triển khai thực hiện Kế hoạch xác định đường địa giới hành chính, vị trí cắm mốc và đo tọa độ mốc địa giới giữa 02 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Phòng Nội vụ/ Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

3

Xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện công tác phối hợp quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện giai đoạn từ năm 2013 – 2019.

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

4

Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, TT HĐND huyện về nhân sự các trường sẽ sáp nhập và các trường còn thiếu lãnh đạo theo số lượng quy định và nhân sự xã Phong Sơn

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

Phòng GD&ĐT phối hợp

5

Triển khai thanh tra tại Phòng Văn hóa – Thông tin huyện; thanh tra công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại UBND xã Phong Xuân.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

6

Báo cáo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại UBND xã Phong Chương.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

7

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác, Tủ sách pháp luật; thực hiện chương trình Quốc gia  về đăng ký thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

Phòng Tư pháp

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

 

8

Bước đầu triển khai phần mềm ISO điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Tiến hành vận hành Hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến các xã, thị trấn.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

               
 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của UBND huyện, yêu cầu các đồng chí thành viên UBND huyện theo dõi lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện./.

 

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.604.651
Hiện tại 2.693 khách