Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại các tiểu khu 5-4. 5-5, 5-6 thuộc Quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên cát xã Phong Hải đến năm 2025
Ngày cập nhật 16/07/2019

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, đồng chí Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số: 553/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại các tiểu khu 5-4. 5-5, 5-6 thuộc Quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên cát xã Phong Hải đến năm 2025, nội dung cụ thể quyết định như sau:

 Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại các tiểu khu 5-4, 5-5, 5-6 thuộc Quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên cát xã Phong Hải đến năm 2025 gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên quy hoạch: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại các tiểu khu 5-4, 5-5, 5-6 thuộc quy hoạch nuôi trồng thủy sản xã Phong Hải đến năm 2025.

2. Quy mô, phạm vi điều chỉnh quy hoạch:

- Quy mô nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch: 166,55 ha.

- Quy mô điều chỉnh quy hoạch: Khoảng 37,5 ha, bao gồm: Tiểu khu 5-4 là 19,4 ha, tiểu khu 5-5 là 10,3 ha, tiểu khu 5-6 là 7,8 ha.

- Phạm vi: Thuộc khu vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên cát xã Phong Hải, huyện Phong Điền.

3. Nội dung quy hoạch điều chỉnh:

a. Nội dung khảo sát:

Đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần H.U.E Group (chủ đầu tư: UBND xã Phong Hải) kế thừa hồ sơ khảo sát của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thừa Thiên Huế (Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền) để khảo sát. Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thừa Thiên Huế tiếp tục khảo sát thêm một số nội dung để bàn giao cho Công ty Cổ phần H.U.E Group thực hiện điều chỉnh quy hoạch:

+ Khảo sát bổ sung: Khảo sát bổ sung thêm từ biên đã khảo sát tại tiểu khu 5-4, 5-5, 5-6 (do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thừa Thiên Huế khảo sát) lên 5-10m tùy từng cao độ để bố trí taluy biên Quy hoạch.

+ Khảo sát hệ thống cấp thoát phục vụ cho vùng quy hoạch 37,5 ha (tiểu khu 5-4, 5-5, 5-6).

- Thời gian Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thừa Thiên Huế khảo sát bổ sung và cung cấp hồ sơ cho Công ty Cổ phần H.U.E Group là trước ngày 15/7/2019.

b. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể:

Dựa trên quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định 3024/QĐ-UBND ngày 22/04/2015 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên cát xã Phong Hải đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại các tiểu khu 5-4, 5-5, 5-6, tổng diện tích quy hoạch NTTS trên cát xã Phong Hải đến năm 2025 là khoảng 93,04 ha.

c. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết:

- Các tiểu khu điều chỉnh cục bộ và quy hoạch phân lô chi tiết ao nuôi:

+ Tiểu khu 5-4: 19,4 ha;

+ Tiểu khu 5-5: 10,3 ha;

+ Tiểu khu 5-6: 7,8 ha.

d. Quy hoạch hạ tầng phục vụ nuôi tôm trên cát:

- Hệ thống cấp nước mặn tập trung: Quy hoạch điều chỉnh hệ thống cấp nước mặn tập trung cho các tiểu khu 5-4, 5-5, 5-6, bao gồm: Cụm trạm bơm, hệ thống đường ống dẫn nước mặn, ao chứa lắng và xử lý nước cấp.

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung:

+ Quy hoạch điều chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các tiểu khu, bao gồm: Ao xử lý nước thải, hệ thống dẫn nước thải từ ao xử lý ra biển.

+ Hệ thống xử lý nước thải phải đảm bảo đủ diện tích, công suất, không bị rò rỉ và thẩm lậu. Vị trí xã nước thải ra biển đảm bảo xa vị trí lấy nước mặn một khoảng cách tối thiểu 300m để tránh gây ô nhiểm.

- Hệ thống điện: Quy hoạch trạm hạ thế, đường dây trung thế đến từng tiểu khu trên cơ sở tính toán nhu cầu phụ tải của các tiểu khu nuôi có kết hợp dân sinh.

- Hệ thống giao thông: Quy hoạch đường giao thông đến từng tiểu khu, đảm bảo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, vật tư, trang thiết bị và sản phẩm thu hoạch phục vụ quá trình sản xuất.

- Hệ thống ao nuôi: Quy hoạch chi tiết ao nuôi đảm bảo phù hợp theo Căn cứ QCVN 02-19:2014/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản và các quy định hiện hành khác.

4. Sản phẩm quy hoạch gồm:

a. Phần bản vẽ điều chỉnh:

- Bản đồ hiện trạng đánh giá khu đất xây dựng (A0, bản màu,  tỷ lệ 1/2.000).

- Bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất (A0, bản màu,  tỷ lệ 1/2.000).

- Bản đồ quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản trên cát xã Phong Hải (A0, bản màu,  tỷ lệ 1/2.000).

- Bản đồ quy hoạch giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật (A0, bản màu,  tỷ lệ 1/1.000).

- Bản đồ quy hoạch cấp thoát nước (A0, bản màu,  tỷ lệ 1/1.000).

- Bản đồ quy hoạch bố trí hệ thống ao nuôi, ao chứa lắng, ao xử lý nước thải (A0, bản màu,  tỷ lệ 1/1.000).

b. Phần thuyết minh:

- Thuyết minh chung.

- Thuyết minh tóm tắt.

- Thuyết minh khảo sát địa hình.

c. Số lượng hồ sơ giao nộp: 07 bộ màu + 01 đĩa CD.

5. Kinh phí thực hiện:                                                  :106.384.000 đồng

(Một trăm lẻ sáu triệu ba trăm tám mươi tư nghìn đồng chẳn).

Trong đó:

- Chi phí điều chỉnh quy hoạch                                        : 74.375.000 đồng, bao gồm:

+ Thiết kế quy hoạch                                                       : 52.875.000 đồng.

+ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch                                    :   6.210.000 đồng.

+ Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch                         :   1.240.000 đồng.

+ Chi phí thẩm định quy hoạch                                        :   5.860.000 đồng.

+ Chi phí quản lý quy hoạch  (Quản lý nghiệp vụ lập đồ án , chi phí lấy ý kiến cộng đồng, chi phí phản biện đồ án quy hoạch, công bố quy hoạch)

                                                                                      :   8.190.000 đồng.

- Thuế VAT (Thiết kế và lập nhiệm vụ quy hoạch):           :   5.027.000 đồng.

- Chi phí cắm mốc quy hoạch (16 mốc)                             : 26.100.000 đồng.

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

7. Tiến độ thực hiện: 30 ngày kể từ ngày nhiệm vụ khảo sát, thiết kế quy hoạch được duyệt.

8. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: UBND huyện Phong Điền.

- Cơ quan thẩm định: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và  Môi trường huyện Phong Điền.

- Cơ quan chủ đầu tư: UBND xã Phong Hải.

- Đơn vị lập điều chỉnh quy hoạch: Công ty Cổ phần H.U.E Group.

Điều 2. UBND xã Phong Hải có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Phong Hải và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.007 khách