Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 của UBND huyện
Ngày cập nhật 05/06/2019

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện. UBND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 với các nội dung chính sau:

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

 A. VĂN BẢN TRÌNH UBND HUYỆN THÔNG QUA

1

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/HU ngày 25/7/2016 của Huyện ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo (trình tại Hội nghị Huyện ủy tháng 6/2019)

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn (hiện đang lấy ý kiến của các ngành liên quan)

Tuần 1

(tháng 3)

Báo cáo

B. CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

I.

Lĩnh vực kinh tế:

I.1- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

1

Dự án trồng cây bản địa (cây tràm…) trên đất nghĩa trang nghĩa địa đã đóng cửa

Đ/c Nguyễn Văn Cho

Trung tâm DV nông nghiệp

Hạt Kiểm lâm Phong Điền, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Dự án

2

Đề án phát triển sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện đến 2020, định hướng đến năm 2025

Đ/c Nguyễn Văn Cho

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 3)

Đề án

I.2- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, quy hoạch, và quản lý đô thị:

1

Điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới xã Phong Sơn, Phong Hải

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND các xã Phong Sơn, Phong Hải

VP Điều phối NTM, Tổ thẩm định Đề án NTM, Phòng KT&HT

Tuần 4

(tháng 2)

Đề án

2

Quy hoạch chi tiết nghĩa trang, nghĩa địa Phong Sơn

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND xã

 Phong Sơn

Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, TN&MT

Tuần 4

(tháng 2)

Quy hoạch

3

Hoàn chỉnh Quy hoạch trang trại các xã: Điền Hương, Phong Bình, thị trấn Phong Điền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Hải

UBND các xã

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch

4

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu trung tâm đô thị và các điểm dân cư đô thị mới Điền Lộc

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện

UBND xã Điền Lộc/Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tuần 4

Quy hoạch

5

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang các khu dân cư thị trấn Phong Điền

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện

UBND thị trấn Phong Điền/Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tuần 4

Quy hoạch

I.3- Quản lý tài nguyên và môi trường:

1

Kế hoạch chi tiết giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các xã chưa có đất ở và chưa được giao đất ở năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Cho

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

UBND các xã, thị trấn

Tuần 2

(tháng 2)

Kế hoạch

2

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn huyện

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Quyết định và Quy chế

3

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

TTPTQĐ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Quyết định và Quy chế

4

Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

Kế hoạch

5

Xây dựng Đề án tận thu, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn và chế biến phân vi sinh từ rác thải hữu cơ trên địa bàn huyện

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 3)

Kế hoạch

II. Lĩnh vực Văn hoá xã hội:

II.1- Phát triển giáo dục – đào tạo:

   1

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới trường học năm 2019 theo Đề án đã được HĐND huyện thông qua và chỉ đạo của UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài chính Kế hoạch; Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện; UBND các xã, thị trấn

Tuần 2

(tháng 2)

Kế hoạch

2

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để chuyển đổi vị trí đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm năm 2019

Phòng nội vụ;

UBND các xã thị trấn

Tuần 3

(tháng 6)

Kế hoạch

II.2 – Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội:

1

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng LĐTB&XH

UBND các xã,

thị trấn

Tuần 2

Kế hoạch

III. Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa:

1

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, thị trấn

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

2

Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho các xã, thị trấn để liên thông

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

3

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 4

(tháng 6)

Tháng 6

IV. Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI

1

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VI

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tuần 2

(tháng 6)

Báo cáo

2

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019

Chủ tịch, các PCT UBND huyện

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tuần 2

(tháng 6)

Báo cáo

3

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tuần 2

(tháng 6)

Báo cáo

4

Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2018

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tuần 2

(tháng 6)

Báo cáo

5

Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 2

(tháng 6)

Báo cáo

6

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư của công dân; kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Thanh tra huyện

Tuần 2

(tháng 6)

Báo cáo

7

Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Công an huyện

Tuần 2

(tháng 6)

Báo cáo

 

CÁC NHIỆM VỤ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG THÁNG 6 NĂM 2019

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực kinh tế

- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn

1

Chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa đầu vụ và các loại cây trồng khác như  sắn, cây ăn quả, sen, đậu đỗ…Tiếp tục phối hợp để theo dõi, chỉ đạo các Đề án, mô hình sản xuất nông nghiệp năm 2019.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng/

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn nhằm khống chế dịch bệnh lây lan; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Nâng cao tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm.

 

3

Đôn đốc tiến độ đấu bán và khai thác rừng trồng được tỉnh giao để bàn giao cho người dân quản lý và sử dụng. Rà soát, tổng hợp diện tích đất trống trên địa bàn huyện trồng rừng thay thế và rà soát diện tích rừng cần chuyển loại rừng.

 

4

Tiếp tục chỉ đạo công tác chống hạn vụ Hè Thu 2019. Kiểm tra, chỉ đạo tình hình nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản theo Kế hoạch năm 2019.  Tăng cường giám sát việc đăng ký nuôi trồng, khai thác thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản có liên quan;đôn đốc việc điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản xã Phong Hải.

Đ/c Trịnh Đức Hùng/

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

5

Xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2018. Tăng cường kiểm tra, ứng trực PCCCR trong mùa khô năm 2019.

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

6

Tiếp tục hướng dẫn công tác thành lập Hợp tác xã mới ở các địa phương có nhu cầu; kiểm tra hướng dẫn các Hợp tác xã trên địa bàn thực hiện tốt Luật Hợp tác xã 2012; chỉ đạo các xã có kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2019 rà soát xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện sổ tay, tài liệu tập huấn nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

- Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

 

7

Triển khai thực hiện các hạng mục, nội dung khôi phục làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

8

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phong Điền năm 2019.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

9

Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, giới thiệu các mặt hàng nông sản và làng nghề tại huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

- Công tác đầu tư, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị

10

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết triển khai các quy hoạch chung đô thị Điền Lộc và thị trấn Phong Điền, thống nhất phương án quy hoạch phân khu các điểm dân cư đô thị mới Phong An

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện/UBND các xã, thị trấn liên quan

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

11

Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, các Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công của tỉnh; đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn. Triển khai kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác quản lý xây dựng cơ bản.

Các Chủ đầu tư

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

- Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, trật tự giao thông

12

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp năm 2019. Phối hợp Sở Công Thương thẩm định các danh mục khuyến công địa phương năm 2019; tổ chức Hội chơ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Điền Hương.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

13

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phong Điền năm 2019.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trịnh Đức Hùng và Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

14

Phê duyệt dự án khuyến công cấp huyện năm 2019. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

15

Tổ chức rà soát và phối hợp với Sở GTVT xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường Tỉnh. Triển khai thi công hoàn thành công trình Lắp đặt Camera tại các điểm trên địa bàn huyện Phong Điền.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

16

Triển khai thực hiện các hạng mục, nội dung khôi phục làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường

17

Tiếp tục triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phong Điền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trịnh Đức Hùng/

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

18

Thẩm định phương án Dồn điền, đổi thửa HTX Mỹ Phú, xã Phong Chương; xã Điền Hải.

 

19

Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” năm 2019 trên địa bàn huyện

 

 

20

Tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản cát sỏi và đất san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện.

 

 

21

Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận diện tích 1096,5 ha do UBND tỉnh chuyển giao.

Các Phòng: NN&PTNT, TN&MT

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

22

Chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn; đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi.

Phòng TN&MT, TTPTQĐ huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

II

Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phát triển giáo dục và đào tạo

1

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch rà soát sắp xếp một số đơn vị trường học thuộc huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

2

Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

3

Chỉ đạo các trường tăng cường chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm, nhất là bậc tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

- Phát triển y tế

4

Theo dõi, giám sát các loại bệnh dịch trên địa bàn huyện để xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng và gây ra tử vong; tổ chức Lễ phát động “Ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết” và công bố Quyết định công nhận thanh toán bệnh phong trên địa bàn huyện.

Phòng Y tế

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

         - Phát triển văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

5

Triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền Lễ phát động về môi trường trên địa bàn huyện.

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm VH-TT và thể thao huyện

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

6

 Tổ chức các hoạt động, mở các lớp bơi lội, cầu lông, bóng bàn, tennis cho các đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn huyện trong dịp hè.

Phòng Văn hóa Thông tin,

Trung tâm VH-TT và thể thao huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

7

Triển khai  khoanh vùng bảo vệ 16 công trình vừa được UBND tỉnh công bố Danh mục Kiểm kê các công trình, địa điểm lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu để lựa chọn và trình cấp có thẩm quyền công nhận các di tích; tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ làm công tác du lịch, hướng dẫn viên.

Phòng Văn hóa Thông tin

 

 

 

             - Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội

8

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tư vấn xuất khẩu lao động năm 2019.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

9

Xây dựng và triển khai Kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

10

Xây dựng và triển khai Kế hoạch điều tra cung cầu lao động năm 2019

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng-an ninh

1

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019. Rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 chưa bồi dưỡng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

2

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội,  nhất là phòng ngừa tội phạm trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

IV

Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

1

Xây dựng Bảng mô tả công việc, khung năng lực và số lượng người làm việc của từng vị trí việc làm cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Phòng Nội vụ

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

2

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện quý II năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

3

Tiếp tục thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC trên địa bàn.

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

4

Xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện công tác phối hợp quản lý nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn từ năm 2013 – 2019

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

5

Ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại HTX Nông nghiệp Tây Sơn.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

6

Báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại UBND xã Phong Chương.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

7

Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thủy sản, Luật Phòng, chống tham nhũng và Văn bản hướng dẫn thi hành; hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hòa giải cho Hòa giải viên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở Tư pháp tập huấn Đề án 452, 1928 cho các đối tượng theo kế hoạch.

Phòng Tư pháp

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

 

8

Bước đầu triển khai phần mềm ISO điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Tiến hành vận hành Hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến các xã, thị trấn.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

               
 

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 của UBND huyện, yêu cầu các đồng chí thành viên UBND huyện theo dõi lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

 

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.604.651
Hiện tại 2.558 khách