Tìm kiếm
Chương trình công tác tháng 3 năm 2019 của UBND huyện
Ngày cập nhật 06/03/2019

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện. UBND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 3 năm 2019 với các nội dung chính sau:

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

A

 VĂN BẢN TRÌNH UBND HUYỆN THÔNG QUA

1

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quý I và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý II

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Các cơ quan, ban, ngành ở huyện, UBND các xã, thị trấn

Tuần 2

(tháng 3)

Báo cáo

B

 CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

I.

Lĩnh vực kinh tế:

I.1- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

1

Dự án trồng cây bản địa (cây tràm…) trên đất nghĩa trang nghĩa địa đã đóng cửa

Đ/c Nguyễn Văn Cho

Trung tâm DV nông nghiệp

Hạt Kiểm lâm Phong Điền, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Dự án

2

Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng năm 2019

Hạt Kiểm lâm

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

3

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phảm (OCCOP) trên địa bàn huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 3)

Kế hoạch

4

Đề án phát triển sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện đến 2020, định hướng đến năm 2025

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 3)

Đề án

5

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

Hạt Kiểm lâm

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Tuần 4

(tháng 3)

Phương án

I.2- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, quy hoạch, và quản lý đô thị:

1

Điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới xã Phong Sơn, Phong Hải

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND các xã Phong Sơn, Phong Hải

VP Điều phối NTM, Tổ thẩm định Đề án NTM, Phòng KT&HT

Tuần 4

(tháng 2)

Đề án

2

Quy hoạch chi tiết nghĩa trang, nghĩa địa Phong Sơn

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND xã

 Phong Sơn

Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, TN&MT

Tuần 4

(tháng 2)

Quy hoạch

3

Hoàn chỉnh Quy hoạch trang trại các xã: Điền Hương, Điền Lộc, Phong Bình, Phong Thu, thị trấn Phong Điền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Hải

UBND các xã

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch

4

Kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

UBND các xã Phong An, Điền Lộc

Tuần 2

Kế hoạch

5

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang các khu dân cư thị trấn Phong Điền

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện

UBND thị trấn Phong Điền/Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tuần 4

Quy hoạch

I.3- Quản lý tài nguyên và môi trường:

1

Kế hoạch chi tiết giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các xã chưa có đất ở và chưa được giao đất ở năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Cho

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

UBND các xã, thị trấn

Tuần 2

(tháng 2)

Kế hoạch

2

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn huyện

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Quyết định và Quy chế

3

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Quyết định và Quy chế

II. Lĩnh vực Văn hoá xã hội:

II.1- Phát triển giáo dục – đào tạo:

   1

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới trường học năm 2019 theo Đề án đã được HĐND huyện thông qua và chỉ đạo của UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài chính Kế hoạch; Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện; UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

II.2 – Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội:

1

Kế hoạch đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

UBND các xã,

thị trấn

Tuần 3

(tháng 2)

Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2019

Tuần 2

Kế hoạch

III. Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa:

1

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, thị trấn

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

2

Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho các xã, thị trấn để liên thông

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch


 


CÁC NHIỆM VỤ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG THÁNG 3 NĂM 2019

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực kinh tế

- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn

1

Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019; phê duyệt và triển khai các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp trong năm 2019.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng/

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng vụ Đông Xuân, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y các sản phẩm gia súc, gia cầm trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

 

3

Tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi có nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn huyện.

 

4

Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa rừng năm 2018, tình hình thực hiện Chỉ thị 65 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

5

Trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 02 xã Phong Hòa, Điền Hải.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

- Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

 

6

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp năm 2019.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

7

Phối hợp Sở Công Thương thẩm định các danh mục khuyến công địa phương năm 2019.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

- Công tác đầu tư, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị

8

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết triển khai các quy hoạch chung đô thị Điền Lộc và thị trấn Phong Điền, quy hoạch phân khu, chi tiết các điểm dân cư đô thị mới Phong An.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện/UBND các xã, thị trấn liên quan

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

9

Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, các Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn.

Các Chủ đầu tư

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

- Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, trật tự giao thông

10

Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2019. Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn huyện, đặc biệt là chợ An Lỗ và chợ Phò Trạch.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

11

Chỉ đạo công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trịnh Đức Hùng và Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

12

Tiếp tục triển khai Kế hoạch công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, trong đó tổ chức thẩm định Phương án chuyển đổi chợ An Lỗ - xã Phong Hiền.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

13

Phối hợp với Sở GTVT xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường tỉnh.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

14

Triển khai thi công hoàn thành công trình Lắp đặt Camera tại các điểm trên địa bàn huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường

15

Tiếp tục triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trịnh Đức Hùng/

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

16

Thẩm định phương án Dồn điền, đổi thửa xã Phong Hiền; HTX Mỹ Phú, xã Phong Chương; xã Điền Môn; xã Điền Hải.

 

17

Tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản cát sỏi và đất san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện.

 

 

18

Triển khai thực hiện Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”.

Huyện đoàn; Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

19

Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận diện tích 1096,5 ha do UBND tỉnh chuyển giao.

Các Phòng: NN&PTNT, TN&MT

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

20

Tiếp tục chỉ đạo giải phóng mặt bằng các tuyến đường nội thị thị trấn Phong Điền.

Phòng TN&MT, TTPTQĐ huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

21

Chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn; đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi.

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

II

Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phát triển giáo dục và đào tạo

1

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch rà soát sắp xếp một số đơn vị trường học thuộc huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

- Phát triển y tế

2

Theo dõi, giám sát các loại bệnh dịch trên địa bàn huyện để xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng và gây ra tử vong; đặc biệt dịch cúm A(H1N1), A(H5N1), A(H7N9) dịch sởi, sốt xuất huyết và dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, sốt phát ban, bệnh tay chân miệng, bệnh quai bị, thủy đậu...

Phòng Y tế

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

         - Phát triển văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

3

Triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019); kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng quê hương Phong Điền (24/3/1975 - 24/3/2019).

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm VH-TT và thể thao huyện

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

4

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2019); tổ chức giải Việt dã truyền thống huyện Phong Điền lần thứ VII năm 2019; tham gia giải Việt dã tỉnh lần thứ 27 năm 2019.

Phòng Văn hóa Thông tin,

Trung tâm VH-TT và thể thao huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

             - Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội

5

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tư vấn xuất khẩu lao động năm 2019.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

6

Tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Quê hương (26/3/1975-26/3/2019).

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng-an ninh

1

Tổ chức huấn luyện quân sự theo kế hoạch.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

2

Triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội,  nhất là phòng ngừa tội phạm trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

IV

Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

1

Tổ chức tuyển dụng (thi tuyển) công chức cấp xã theo kế hoạch năm 2018 đảm bảo đúng quy định.

 

Phòng Nội vụ

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

2

Xây dựng Bảng mô tả công việc, khung năng lực và số lượng người làm việc của từng vị trí việc làm cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Phòng Nội vụ

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

3

Công bố xếp loại chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2018.

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

4

Tiếp tục thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC trên địa bàn.

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

5

Quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện.

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

6

Thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và các khoản đóng góp từ PHHS tại trường Trung học cơ sở Phong Bình.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

7

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại HTX Nông nghiệp Tây Sơn.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

8

Tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức huyện và xã. Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018.

Phòng Tư pháp

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

 

9

Thực hiện Chương trình đăng ký thông kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 theo Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện.

Phòng Tư pháp

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

10

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan ở huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đẩy nhanh tiến độ thiết lập và vận hành Hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến các xã, thị trấn.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

               
 

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 3 năm 2019 của UBND huyện, yêu cầu các đồng chí thành viên UBND huyện theo dõi lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.991.235
Hiện tại 4.982 khách