Tìm kiếm
Chương trình công tác tháng 02 năm 2019 của UBND huyện
Ngày cập nhật 31/01/2019

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện. UBND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 02 năm 2019 với các nội dung chính sau:

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

A

 CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

I.

Lĩnh vực kinh tế:

I.1- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

1

Dự án trồng cây bản địa (cây tràm…) trên đất nghĩa trang nghĩa địa đã đóng cửa

Đ/c Nguyễn Văn Cho

Trung tâm DV nông nghiệp

Hạt Kiểm lâm Phong Điền, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Dự án

2

Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu 2019-2020

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan liên quan, UBND các xã Phong Hiền, Điền Lộc

Tuần 3 (tháng 1)

Kế hoạch

3

Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng năm 2019

Hạt Kiểm lâm

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

I.2- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, quy hoạch, và quản lý đô thị:

1

Điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới xã Phong Sơn, Phong Hải

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND các xã Phong Sơn, Phong Hải

VP Điều phối NTM, Tổ thẩm định Đề án NTM, Phòng KT&HT

Tuần 4

(tháng 2)

Đề án

2

Quy hoạch chi tiết nghĩa trang, nghĩa địa Phong Sơn

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND xã

 Phong Sơn

Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, TN&MT

Tuần 4

(tháng 2)

Quy hoạch

3

Hoàn chỉnh Quy hoạch trang trại các xã: Điền Hương, Điền Lộc, Phong Bình, Phong Thu, thị trấn Phong Điền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Hải

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND các xã

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch

4

Kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

UBND các xã Phong An, Điền Lộc

Tuần 2

(tháng 1)

Kế hoạch

I.3- Quản lý tài nguyên và môi trường:

1

Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Cho

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Báo cáo

2

Kế hoạch thực hiện Đề án thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Phong Điền năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

3

Kế hoạch chi tiết giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các xã chưa có đất ở và chưa được giao đất ở năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Cho

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

4

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Quyết định và Quy chế

5

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

Phòng Tài nguyên

và Môi trường

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Quyết định và Quy chế

II. Lĩnh vực Văn hoá xã hội:

II.1- Phát triển giáo dục – đào tạo:

   1

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới trường học năm 2019 theo Đề án đã được HĐND huyện thông qua và chỉ đạo của UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tài chính Kế hoạch; Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện; UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

II.2- Lĩnh vực y tế, dân số:

1

Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và dược phẩm năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Y tế

Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

2

Kế hoạch phúc tra và duy trì các xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã trong năm 2019

3

Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện  năm 2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chi cục thống kê huyện

Các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

II.3 – Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội:

1

Kế hoạch triển khai Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2017-2020 trong năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng LĐ -Thương binh và Xã hội

Trung tâm GDNN-GDTX huyện

Tuần 4

(tháng 1)

Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và một số chính sách xã hội năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 1)

Kế hoạch

3

Kế hoạch tổ chức tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động năm 2019

Tuần 3

(tháng 1)

Kế hoạch

4

Kế hoạch đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019

Tuần 3

(tháng 2)

Kế hoạch

III. Quốc phòng-An ninh:

1

Kế hoạch công tác quân sự quốc phòng năm 2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng

BCH Quân sự huyện

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 1)

Kế hoạch

2

Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Công an huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

3

Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

4

Kế hoạch công tác nhân quyền năm 2019

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

5

Kế hoạch chuyển hóa địa bàn xã Phong Hải - địa bàn phức tạp về ma túy trở thành địa bàn địa bàn bình thường

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

6

Kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý 6 tháng và năm 2019

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

IV. Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa:

1

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai giai đoạn 2017-2020 trong năm 2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Thanh tra huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 1)

Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh năm 2019

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tuần 4 (tháng 2)

Kế hoạch

3

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, thị trấn

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

4

Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho các xã, thị trấn để liên thông

Trung tâm Hành chính công huyện

Tuần 4

(tháng 2)

Kế hoạch

 

CÁC NHIỆM VỤ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG THÁNG 02 NĂM 2019

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực kinh tế

- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn

1

Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; chỉ đạo gieo lạc, trồng sắn, rau màu, cây ăn quả… đảm bảo theo kế hoạch.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng/

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chỉ đạo tiêm phòng vụ Đông Xuân, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y các sản phẩm gia súc, gia cầm trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.

 

3

Tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch và tăng cường giám sát dịch bệnh LMLM trên đàn lợn tại trang trại chăn nuôi của Công ty Thái Việt theo quy định.

 

- Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

 

4

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp năm 2019.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

5

Phối hợp Sở Công Thương thẩm định các danh mục khuyến công địa phương năm 2019.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

- Công tác đầu tư, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị

6

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết triển khai các quy hoạch chung đô thị Điền Lộc và thị trấn Phong Điền, điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch phân khu, chi tiết các điểm dân cư đô thị mới Phong An. Phối hợp các Sở, ngành cấp tỉnh để đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện/UBND các xã, thị trấn liên quan

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

7

Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, các Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn.

Các Chủ đầu tư

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

- Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, trật tự giao thông

8

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2019. Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn huyện, đặc biệt là chợ An Lỗ và chợ Phò Trạch.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

9

Chỉ đạo công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện. Tổ chức thẩm định Phương án chuyển đổi chợ An Lỗ - xã Phong Hiền.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trịnh Đức Hùng và Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

10

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, trong đó tổ chức thẩm định Phương án chuyển đổi chợ An Lỗ - xã Phong Hiền.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

11

Phối hợp với Sở GTVT xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường tỉnh.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

12

Triển khai thi công hoàn thành công trình Lắp đặt Camera tại các điểm trên địa bàn huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường

13

Triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trịnh Đức Hùng/

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

14

Thẩm định phương án Dồn điền, đổi thửa xã Phong Hiền; HTX Mỹ Phú, xã Phong Chương; xã Điền Môn; xã Điền Hải.

 

15

Tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản cát sỏi và đất san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện.

 

 

16

Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận diện tích 1096,5 ha do UBND tỉnh chuyển giao.

Các Phòng: NN&PTNT, TN&MT

Đ/c Nguyễn Văn Cho

 

 

17

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường nội thị thị trấn Phong Điền.

Phòng TN&MT, TTPTQĐ huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

18

Chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn; đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi.

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

II

Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phát triển giáo dục và đào tạo

1

Xây dựng phương án điều động giáo viên học kỳ II  năm học 2018-2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

- Phát triển y tế

2

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội xuân năm 2019.

Phòng Y tế

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

3

Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2019).

Phòng Y tế

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

         - Phát triển văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

4

Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019).

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm VH-TT và thể thao huyện

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

5

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán.

Phòng Văn hóa Thông tin

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

6

Tổ chức Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Phòng Văn hóa Thông tin

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

             - Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội

7

Tổ chức hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động năm 2019.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng-an ninh

1

Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến từ huyện đến cơ sở, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu an toàn, địa bàn, đơn vị an toàn.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

2

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019 của huyện.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

3

Tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 101 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

4

Tiếp tục thực hiện công tác tuyển quân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 2019.

Công an huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

5

Triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội,  nhất là phòng ngừa tội phạm trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

6

Kiểm tra về công tác phòng, chống cháy nổ, kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT và kiểm tra tạm trú ở các trọng điểm và trong dịp lễ Tết Nguyên đán 2019.

Công an huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

IV

Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

1

Tổ chức tuyển dụng (thi tuyển) công chức cấp xã theo kế hoạch năm 2018 đảm bảo đúng quy định.

 

Phòng Nội vụ

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

2

Xây dựng Bảng mô tả công việc, khung năng lực và số lượng người làm việc của từng vị trí việc làm cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Phòng Nội vụ

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

3

Công bố xếp loại chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2018.

 

Phòng Nội vụ

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

4

Xây dựng Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện.

 

Phòng Nội vụ

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

5

Tiếp tục thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC trên địa bàn.

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

6

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại UBND xã Điền Môn.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

7

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn tại HTX Nông nghiệp Tây Sơn

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

8

Thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Phòng Tư pháp

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

 

9

Thực hiện Chương trình đăng ký thông kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 theo Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện

Phòng Tư pháp

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

10

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan ở huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đẩy nhanh tiến độ thiết lập và vận hành Hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến các xã, thị trấn.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

               
 

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 02 năm 2019 của UBND huyện, yêu cầu các đồng chí thành viên UBND huyện theo dõi lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.991.614
Hiện tại 55 khách